ivo.sk
Projekty

Všetky | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Názov
Posilnenie slovenského think-tanku ako aktívneho účastníka verejnej debaty a nositeľa liberálno-demokratických posolstiev: odpoveď na súčasné výzvy a ohrozenia
Globálne výzvy a vyšehradská spolupráca očami občanov Vyšehradu
30 rokov slovenskej bezpečnostnej a obrannej politiky
Slovenska štátnosť v období transformácie a integrácie: 1993 – 2023
Slovensko a agresia Ruska proti Ukrajine: politika a verejnosť
Dva roky politickej slobody po 30 rokoch
Starší ľudia, ľudské práva a diskriminácia: kde sme a kam smerujeme
Neautentické správanie v online priestore v krajinách V-4 počas rusko-ukrajinskej vojny
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19
20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku
Extrémizmus na Slovensku: nebezpečenstvo pre zjednotenú Európu a demokraciu
Výzvy novej propagandy a dezinformácie pre krajiny V4 a Východného partnerstva v meniacom sa prostredí
Skúmanie moderného antisemitizmu vo vyšehradských krajinách
Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Slovensko: tri desaťročia slobody a demokracie
30 rokov Vyšehradskej štvorky: ako ju vidia občania
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku?
Skúmanie moderného antisemitizmu vo vyšehradských krajinách
Vzťah poslancov Európskeho parlamentu z krajín strednej Európy k politike Ruskej federácie a ďalších autoritárskych štátov
Politická participácia žien: limity a možnosti v SR (2020)
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020
Boj s dezinformáciami a posilnenie verejnej debaty založenej na faktoch
Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Skúmanie moderného antisemitizmu vo visegrádskych krajinách
Slovenské parlamentne voľby 2020: nádej pre zmenu?
Vzťah poslancov Európskeho parlamentu z krajín strednej Európy k politike Ruskej federácie a ďalších autoritárskych štátov
Stredná Európa v zrkadle ruských médií
Vzťah poslancov Európskeho parlamentu z krajín strednej Európy k politike Ruskej federácie
30 rokov od pádu komunizmu na Slovensku očami verejnosti: Zisky a straty nadobudnutej slobody
Európske voľby 2019 na Slovensku: súvislosti a výsledky
Ženy vo svete informačných technológií
Volím Európu, volím budúcnosť
Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu
Migrácia a V4: výzvy a príležitosti
Politická participácia žien na Slovensku: možnosti a limity
Míľniky slovenských dejín 20. storočia: “osmičkové“ a iné roky, historické vedomie občanov SR
Krajina na križovatke
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2018
Komparatívna analýza neliberálnych tendencií v krajinách V4
Výskum historického vedomia obyvateľov Slovenskej republiky
Dáme to! Úspechy, problémy a riešenia od mladých pre mladých
Vzťah mládeže k demokracii a európskej integrácii
Mladí ľudia a riziká extrémizmu
Názory slovenskej a českej verejnosti na rozdelenie Česko-Slovenska a vznik samostatných štátov
Vzťah mládeže k demokracii a európskej integrácii
S dôverou v budúcnosť – Európska konferencia o demokracii
Dáme to! Úspechy, problémy a riešenia od mladých pre mladých
25 rokov českej a slovenskej zahraničnej politiky
Posilňovanie občianstva v krajinách V4
Zaostrené na extrémizmus
Únos. Čierna diera demokracie
Podpora dialógu v nových demokraciách
Projekcia zhubného autoritárskeho vplyvu: zraniteľné demokracie v ohrozenom priestore
Informatické vzdelávanie optikou absolventov základných a stredných škôl
Mladí ľudia a EÚ
Pravicový extrémizmus na Slovensku
Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy
Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy
Mladí ľudia v kyberpriestore – šance a riziká pre demokraciu
Pravicový extrémizmus na Slovensku
Mladí ľudia a EÚ
Migrácia na Slovensku
Stav, trendy, potreby a možnosti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
e-Skills a trh práce na Slovensku
Transparentnosť volieb do miestneho zastupiteľstva v strednej a východnej Európe
Vnímanie vyšehradskej spolupráce v krajinách V4
Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov
Študentské voľby
Odpoveď na euroázijskú výzvu pre Východnú Európu
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2015
Vnímanie vyšehradskej spolupráce v krajinách V4
Odpoveď na euroázijskú výzvu pre Východnú Európu
Deti a rodičia v kyberpriestore
Integračné politiky: Kto získava? Migrant Integration Policy Index 2015
Extrémizmus vo verejnom diskurze a politických hnutiach strednej Európy
Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac inklúzie pre ľudí s medzinárodnou ochranou
Transparentnosť volieb do miestneho zastupiteľstva v strednej a východnej Európe
Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac inklúzie pre ľudí s medzinárodnou ochranou
Cesta krajín Vyšehradu do EÚ: Poučenie pre Ukrajinu
Ako presvedčiť obyvateľov východu a juhu Ukrajiny o výhodách európskej integrácie: Názory expertov a zahraničné skúsenosti
Ilko Kucheriv Democracy Partnership Programme (Program partnerstva demokracie Iľka Kučeriva)
Transparentnosť volieb do miestneho zastupiteľstva v strednej a východnej Európe
Kvalifikovaná analýza a odporúčania pre politiky v oblasti antidiskriminácie a EÚ stratégia 2020
Digitálna priepasť v generačnej optike
Desať rokov (spolu) v únii: Európa, Česko a Slovensko
Financovanie politických strán na Slovensku
Nations in Transit - Slovakia 2014
Študentské voľby 2014
Prítomní a predsa (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna integrácia cudzincov v lokálnej perspektíve
Otvorenejšie Slovensko
Otvorenejšie Slovensko
"Slovenská cesta": Poučenie pre demokratov (i autokratov). Panelová diskusia v rámci 17. konferencie Fórum 2000
IVO Barometer 2013
Ilko Kucheriv Democracy Partnership Programme (Program partnerstva v oblasti demokracie Iľka Kučeriva)
CSR a médiá. Legislatívne a praktické aspekty zobrazovania CSR aktivít v médiách
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2013
Demokratizácia a rozvoj občianskej spoločnosti na Taiwane
Prítomní a predsa (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna integrácia cudzincov v lokálnej perspektíve
Nations in Transit - Slovakia 2013
Slovakia 2012. Trends in Quality of Democracy
Využitie expertízy IVO na skvalitnenie obsahu výuky na vysokej škole
Boj proti antisemitským konšpiračným teóriám ako nástroju pre politickú mobilizáciu extrémistov (výskum, zvýšenie informovanosti, vzdelávanie)
Aktívnym starnutím k posilneniu práv starších ľudí a k uplatneniu ich potenciálu
Úloha mimovládnych organizácií v procese európskej integrácie
"Alternatívna politika"? Vznik nových politických formácií v Strednej Európe: príčiny, faktory a dopady
Spoločenská zodpovednosť médií - partnerské podujatie konferencie FORUM 2000
"Alternatívna politika"? Vznik nových politických formácií v Strednej Európe: príčiny, faktory a dopady
Liberálne strany v strednej a východnej Európe: slabosť a potenciál
Nations in Transit - Slovakia 2012
Sociálne siete na Slovensku
Boj proti antisemitským konšpiračným teóriám ako nástroju pre politickú mobilizáciu extrémistov (výskum, zvýšenie informovanosti, vzdelávanie)
Ilko Kucheriv Democracy Partnership Programme (Program partnerstva v oblasti demokracie Iľka Kučeriva)
IVO Barometer 2012
Spoločenská zodpovednosť médií (prvá konferencia)
Slovenská justícia očami verejnosti, odborníkov a sudcov
Starší vek a ľudské práva: silnejšia participácia, menej diskriminácie
Predčasné parlamentné voľby na Slovensku 2012: verejná diskusia o hodnotách otvorenej spoločnosti, integrite, občianskej participácii a európskej budúcnosti krajiny
Podpora vzdelanosti a prístupu k informáciám: Slovensko 1996-2010 do škôl a knižníc
Starší vek a ľudské práva: silnejšia participácia, menej diskriminácie
Historické vedomie v krajinách V4
Migrantky a platená práca v domácnostiach. Prípad Slovenska
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2011
Analýza súčasného stavu a trendov vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku
Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku. Trendy a perspektívy
Slovenská justícia očami verejnosti, odborníkov a sudcov
Zber dát a monitoring ohrozenia v marginalizovaných komunitách
Jazyková kompetentnosť ľudí na Slovensku: nemecký jazyk v porovnaní s inými jazykmi
Slovensko 2010. Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011
Mladí Európania a Európanky bez hraníc
Nations in Transit - Slovakia 2011
Migranti a migrantky na trhu práce v SR – identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie
IVO Barometer 2011
European Web Site on Integration
Parlamentné voľby na Slovensku 2010
Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov z tretích krajín v prostredí Slovenska
Digitálna gramotnosť a trh práce
Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti
Slobodné voľby 20 rokov po: lesk a bieda stredoeurópskeho sna
IVO k parlamentným voľbám 2010
Ethnicity in the City
Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov z tretích krajín v prostredí Slovenska
IVO Barometer 2010
Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010
European Web Site on Integration
November 1989 na Slovensku: 20 rokov po ...
Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti predstaviteľov novinárskej obce o NATO
Nations in Transit - Slovakia 2010
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2009 - Interaktívna mapa digitálnej [ne]gramotnosti
Slovensko volí 2009
IVO k voľbám do Európskeho parlamentu
Medzinárodná výmena skúsenosti vo využívaní indikátorov integrácie
Towards Gender Equality in Slovakia? (Emerging Plurality of “Gender Contracts” in the Period of Transition)
Slovensko-maďarský občiansky dialóg
IVO k prezidentským voľbám
Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti
IVO Barometer 2009
Rodinné a rodové aspekty integrácie migrantov z tretích krajín
Zvyšovanie informovanosti o diskriminácii a ľudských právach medzi aktérmi pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami
Stratégie slovenských domácností pri prechode na digitálne televízne vysielanie
Nations in Transit - Slovakia 2009
Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia (COPART)
Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o NATO: skúsenosti Slovenska II.
Národný populizmus vs. inter-kultúrny dialóg na Slovensku: politické faktory a hodnoty
Zlepšovanie schopností a kompetencie občianskej spoločnosti pri ovplyvňovaní budúcnosti médií verejnej služby ako zdroja korektných informácií pre informované rozhodovanie, priestoru pre zvyšovanie citlivosti na prejavy populizmu a faktora sociálnej kohézie
Kultúrna diverzita na Slovensku v kontexte pracovnej migrácie: trendy a výzvy pre verejnú politiku
IVO Barometer 2008
Nations in Transit - Slovakia 2008
Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti
Na ceste k rovnosti: Zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie
Launching e-Governance in Slovakia: Empowering Citizens to Participate, Influence and Exercise Democratic Control
Plus pre ženy 45+
Endorsing the Transatlantic Debate, Promoting Transatlantic Values, and Strengthening Euro-Atlantic Vector in Ukraine
Nations in Transit - Slovakia 2007
The Evaluation of Visegrad Countries’ Democratic Assistance Programmes
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2007
Populizmus a liberálna demokracia v strednej a východnej Európe
Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o NATO: skúsenosti Slovenska
Nurturing Atlanticists in Central Europe: the Role of Media, Education, and Public Diplomacy
Ukrainians Stand Behind Euro-Atlantic Values: Ignorance is not Bliss
Identifikovanie bariér efektívnejšieho uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy v prípade nezamestnaných
Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti
Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia (COPART)
Plus pre ženy 45+
IVO Political Update 2007
Veneta
Nations in Transit - Slovakia 2006
Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti
Visegrad Elections: Domestic Impact and European Consequences
Slovakia to Afghanistan – Assisting in Building Democratic Institutions in a New State
Slovensko 2006: verejná debata o hodnotách otvorenej spoločnosti a občianskej participácii
Evaluation of the Social Inclusion Policy Aimed at Reducing Long-Term Unemployment
IVO Political Update 2006
Plus pre ženy 45+
Digitálna gramotnosť na Slovensku
Nations in Transit - Slovakia 2005
Raxen 6
Plus pre ženy 45+
Česká a slovenská spoločnosť po dvanástich rokoch samostatnosti
Aktuálne problémy Slovenska – november 2004
IVO Political Update 2005
Assisting Democracy Building in Iraq
Nations in Transit - Slovakia 2004
Štúdia európskych volieb 2004 (European Election Study 2004)
Raxen 5
Mimovládny sektor na Slovensku - problémy, skúsenosti, trendy
Awareness Rising about Anti-Discrimination Policies of the EU: Make the EU Action Programme to Combat Discrimination work
Ekonomické elity a korporatívna filantropia na Slovensku
Sociografické mapovanie rómskych komunít na Slovensku
Rómovia v rozširujúcej sa Európe: výzvy do budúcnosti. Analýza potrebnosti opatrení v rámci Rómskeho vzdelávacieho fondu
Využívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám
The Future of Enlarged NATO and European Union as Seen by Political Actors
Slovakia: Promoting Reform Policies
Názory ekonomických elít na aktuálne otázky vývoja slovenskej ekonomiky
Introducing Slovakia
Nations in Transit - Slovakia 2003
Aktuálne problémy Slovenska – september 2003
Nations in Transit - Slovakia 2003
Obsahová analýza periodika Romano nevo ľil
Štúdia – Princípy regionálnej politiky v súlade s Národným rozvojovým plánom s ohľadom na marginalizované skupiny rómskeho obyvateľstva
Raxen_CC National Focal Points
100 dní vlády M. Dzurindu
Slovensko: Parlamentné voľby 2002 a stav spoločnosti
Výskum cieľových skupín pre British Council
Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku
Sprievodná správa o národnej stratégii menšinovévého vzdelávania
Nations in Transit - Slovakia 2002
Aktuálne problémy Slovenska – jún 2002
Rómovia pred parlamentnými voľbami 2002
Evaluácia činnosti Sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Visegrádska spolupráca - ako ju vnímajú občania štyroch krajín
Slovenskí voliči a parlamentné voľby 2002 – generálny projekt
Prvovoliči v spätnom zrkadle (v rámci generálneho projektu Slovenskí voliči a parlamentné voľby 2002)
Ženy ako relevantná cieľová skupina predvolebnej kampane MVO
Sociologický výskum cieľových skupín volebnej kampane 2002
Odborníci a verejnosť (v rámci generálneho projektu Slovenskí voliči a parlamentné voľby 2002)
Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020
Hodnotenie činnosti vlády SR
My rozhodneme.sk alebo 333 dobrých dôvodov prečo ísť voliť
Programové východiská politických strán
Volebné programy politických strán vo vybraných oblastiach
Hlasy žien
Reforma verejnej správy – lokálna demokracia v názoroch verejnosti
Politické strany a otázky obrany a bezpečnosti
EU Enlargement, NATO Enlargement and the Future of Transatlantic Relations
Verejná mienka a ekonomické reformy (Widespread Pessimism and Reform Apathy in Transition Countries)
Ľudský rozvoj Rómov
Aktuálne problémy Slovenska – september 2001
Nations in Transit - Slovakia 2001
Slovensko 2015
Ako to vidia mladí ?
Nations in Transit - Slovakia 1999-2000
Aktuálne problémy Slovenska – marec 2000
Otvorené okná – Open windows
Cyklus diskusných relácií v STV - Fórum
Aktuálne problémy Slovenska – január 1999
Voľby 1998: Výskum pre akciu (Research for Action.1998 Elections)
Nations in Transit - Slovakia 1998
Aktuálne problémy Slovenska – október 1997
Zaostrené na Bratislavu
Slovenské súdnictvo očami verejnej mienky

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore