ivo.sk
Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti
Evaluácia dopadov politík sociálnej inklúzie prostredníctvom metódy otvorenej koordinácie

Charakteristika projektu:

Projekt je zameraný na problematiku nezamestnanosti, hlavne dlhodobej s dôrazom na etnické a regionálne disparity. Projekt hodnotí efektívnosť nedávno prijatej reformy systému sociálnej pomoci a aktívnej politiky trhu práce zameranej na zníženie (dlhodobej) nezamestnanosti a zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín. Využíva kvalitatívny i kvantitatívny výskum a chce prispieť k analýze verejnej politiky sociálnej inklúzie. V neposlednom rade ambíciou projektu je odporučiť nové opatrenia, ktoré by zvýšili efektívnosť začleňovania – najmä znevýhodnených - uchádzačov do trhu práce.

Napriek celkovému poklesu miery nezamestnanosti, v niektorých regiónoch Slovenska ostáva nezmenená. To je dôvod  prečo si proces reštrukturácie systému sociálnej pomoci a aktívnej politiky trhu práce zasluhuje podrobnejšiu analýzu a intenzívnejšiu politickú i verejnú debatu, v ktorej je dôležité zohľadniť etnické a regionálne aspekty nezamestnanosti. Cieľom projektu je zhodnotiť nové nástroje aktívnej politiky trhu práce a sociálnej pomoci, keďže takáto reflexia zatiaľ na Slovensku chýba.

Vybrané údaje o nezamestnanosti na Slovensku v roku 2005:

 • Miera evidovanej nezamestnanosti (k 31.12. 2005) – 12,9 %
 • Miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl – 16,6 %
 • Podiel dlhodobo nezamestnaných – 51,2 %
 • Hlboké regionálne rozdiely tak v celkovej miere nezamestnanosti, ako aj v podiele dlhodobej nezamestnanosti  - najvyššia koncentrácia dlhodobo nezamestnaných je v Košickom regióne (58 % zo všetkých nezamestnaných), Banskobystrickom (57 %) a Prešovskom (56 %).
 • Súčasný trend: celková nezamestnanosť klesá, avšak podiel dlhodobej nezamestnanosti sa zvyšuje.

Ciele:

Hlavným cieľom projektu je vyhodnotiť dopady politík trhu práce zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti a zníženie (dlhodobej) nezamestnanosti na Slovensku. Špecifické ciele sa zameriavajú na nasledujúce otázky:

 • Aké sú hlavné nástroje aktívnej politiky trhu práce?
 • Ako sú implementované?
 • Aké sú súvislosti medzi pozitívnym alebo negatívnym vývojom a nedávno prijatou reformou sociálnej pomoci a  politiky trhu práce ?
 • Ako prispeli prijaté reformy k začleňovaniu dlhodobo nezamestnaných (najmä Rómov) do trhu práce?
 • Aké sú príklady dobrej a zlej praxe a ktoré faktory zavážia?

Metodológia:

V rámci projektu sme sa zamerali na problematiku nezamestnanosti s hlavným dôrazom na dlhodobú nezamestnanosť a jej etnické a regionálne disparity.

Vo výskume sme uplatnili dva prístupy:

 

1. analýza dostupných štatistických údajov, kľúčových dokumentov a legislatívy, ako aj sekundárna analýza existujúcich sociologických výskumov – so zameraním na sociálnu odkázanosť, chudobu, sociálnu exklúziu a pod.

2. kvalitatívne hĺbkové rozhovory v regiónoch Slovenska so 4 skupinami respondentov:


A/ zástupcovia ÚPSVaR

B/ predstavitelia samospráv a škôl

C/ mimovládne organizácie

D/ cieľová skupina – nezamestnaní (zúčastňujúci i nezúčastňujúci sa na opatreniach politík zamestnanosti).

 

Terénny výskum sme realizovali vo vybraných okresoch, resp. zlúčených okresoch:

1. Humenné (+Snina)

2. Spišská Nová Ves (+Gelnica)

3. Detva

4. Rimavská Sobota

5. Námestovo

6. Nové mesto n/Váhom.

 

Pri výbere výskumných lokalít sme zohľadňovali nasledujúce kritéria:


1. regionálnu diferenciáciu nezamestnanosti, dlhodobej nezamestnanosti a jej trendov  

2. koncentráciu rómskej populácie v jednotlivých regiónoch (podľa Atlasu rómskych komunít na Slovensku, 2004)

3. typológiu okresov  podľa projektu Podoby regionálnych odlišností na Slovensku, SAV, 2005 (tri okresy v našom výbere reprezentujú regionálne typy celoslovenskej typológie).


Okrem okresného mesta sa výskum ďalej realizoval aj v niekoľkých obciach. Pri výbere obcí sme zohľadňovali -  kontrastné príklady v zmysle rozdielnych „case studies“, z hľadiska stavu nezamestnanosti, podiel rómskej populácie (segregované osady), faktory ako napr. ne/prítomnosť investora, aktivita starostu „spádovosť“ obce, jej veľkosť, prítomnosť projektu ESF a pod.

 

Celkovo sme v období jún – august 2006 realizovali 148 semištrukturovaných rozhovorov

 

Aktivity a výstupy:

 

 • Na základe sekundárnej analýzy dostupných dát o nezamestnanosti identifikovať základné trendy nezamestnanosti a poskytnúť detailnú analýzu rozdielov podľa regiónov, vekových skupín, kvalifikácie, vzdelania, dĺžky evidencie a i.
 • Terénny výskum, ktorý aplikoval kvalitatívny a kvantitatívny prístup, sa realizoval v šiestich vybratých okresoch Slovenska, konkrétne:  Detva, Humenné, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Rimavská Sobota a Spišská Nová Ves. Hlavnou výskumnou metódou boli hĺbkové rozhovory s rôznymi aktérmi: predstavitelia Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny; sociálni pracovníci, komunitné centrá, samosprávy zástupcovia cieľových skupín.
 • Identifikovať a analyzovať faktory a limity dobrej a zlej praxe v oblasti sociálnej politiky a nástrojov zameraných na zníženie dlhodobej nezamestnanosti s prihliadnutím na regionálne rozdiely.
 • Záverečná výskumná správa, ktorá sumarizuje základne výsledky projektu v širšom kontexte sociálnej inklúzie a načrtáva politické odporúčania.


Projektový tím

PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD., koordinátorka projektu

Inštitút pre verejné otázky, Bratislava

olga@ivo.sk

 

Mgr. Gizela Brutovská

Prešovská Univerzita, Prešov

gizela.brutovska@post.sk

 

Mgr. Jarmila Filadelfiová

Inštitút pre verejné otázky, Bratislava

jarmila@ivo.sk

 

Mgr. Martina Sekulová

Inštitút pre verejné otázky, Bratislava

sekulova@ivo.sk

 

Zahraniční konzultanti:

Dr. Róbert Gál

TÁRKI - Centrum sociálneho výskumu, Budapešť

gal@tarki.hu

 

Prof. Tomáš Sirovátka

Fakulta sociálnych štúdií Masarykova Univerzita, Brno

tomas.sirovatka@vupsv.cz

 

Kontakt a ďalšie informácie:

Inštitút pre verejné otázky

Baštová 5

SK- 811 03 Bratislava

tel.:  +421 2 54 43 40 30

fax.: +421 2 54 43 40 41

e-mail: ipa@ivo.sk

Projekt získal finančnú podporu z Akčného programu EÚ na boj proti sociálnej exklúzii 2002-2006 Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí Európskej komisie. Európska Komisia nezodpovedná za informácie obsiahnuté v projekte.>> Späť na Projekty

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore