ivo.sk
Partneri

Partneri na Slovensku


Academia Instropolitana Nova
Agentúra FOCUS - Centrum pre sociálnu a marketing. analýzu
AmCham – Americká obchodná komora Bratislava 
Amnesty International
Centrum celoživotého vzdelávania UK
Centrum pre európsku politiku
CPHR – Centrum pre hospodársky rozvoj Bratislava
České centrum
Delegácia Európskej komisie na Slovensku
ETP - Enviromental Training Projects
Euroatlantické centrum
Európska asociácia študentov práva
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Fórum Inštitút
GfK Slovakia - Agentúra pre prieskum trhu
Changenet – internet server
INEKO Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a soc. reformy
Infostat
International Organization for Migration, Bratislava
KALLIGRAM, knižné vydavateľstvo, Bratislava
Katedra politológie Univertity Komenského
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ľudia proti rasizmu
M.E.S.A. 10 – Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy
Medzinárodný Višegrádsky Fond
MEMO ´98
Nadácia Ekopolis
Nadácia F. A. Hayeka
Nadácia Občan a demokracia
Nadácia otvorenej spoločnosti NOS - OSF
Nadácia S.P.A.C.E.
Nadácia Škola dokorán
PDCS - Centrum prevencie a riešenia konfliktov
Rada mládeže Slovenska
Rómska tlačová agentúra
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Slovenské združenie pre politické vedy
Sociologický ústav SAV
Stála konferencia občianskeho inštitútu
Svetová banka
Štatistický úrad SR
Študentská spoločnosť pre politické vedy v Prešove
Transparency International Slovensko
Euro-Atlantic Quarterly
UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov)
United Nations Development Programme (UNDP)
Úrad vlády SR, Sekcia ľudských práv, menšín a region. rozvoja

Partneri v zahraničí

ASPEN (Active Social Policies European Network)
Center for International and Strategic Studies
Centre for Liberal Strategies
CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie)
Democratic Initiative Foundation
DFID - Department for International Development
European Election Studies
Freedom House
Friedrich-Ebert-Stiftung
Gabal – Analysis&Consulting
German Marshall Fund of the US
Heinrich-Böll-Stiftung
Humboldt University
Hungarian Europe Society
Hungarian Academy of Science - Institute for the Study of Ethnic-National Minorities
Institute of Public Affairs, Varsava 
International Organization for Migration, Budapest
IRI - International Republicn Institutue 
Konrad-Adenauer-Stiftung
Liberálny inštitút v Prahe
Mezinárodní politologický ústav Masarikovy University Brno 
Migration Policy Group
National Democratic Institute
National Endowment for Democracy
Network of Democracy Research Institutes
ODIHR OSCE (Office for Democratic Institutions and Human Rights)
Open Society Institute Budapest (OSI)
Open Society Institute New York (OSI)
PASOS
Sociologický ústav AV ČR
University Utrecht
Embassy of the U.S.A. in Bratislava
Villa Decius
World Bank


Siete, iniciativy, fóra

Inštitút pre verejné otázky je členom a aktívnym učastníkom nasledovných iniciatív, fór a sietí združujúcich domáce a zahraničné organizácie:

1. Slovenské európske fórum mimovládnych organizácií bolo založené 11. septembra 2001 Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku /SFPA/ v spolupráci s partnerskými organizáciami Dom Európy a Centrum pre európsku politiku /CEP/, s finančnou podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít /NPOA/. Primárnym cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločnú platformu slovenských MVO, ktorých činnosť a programy sú zamerané na oblasť európskej integrácie. Aktivity Slovenského európskeho fóra mimovládnych organizácií zahŕňajú:

  • mapovanie činnosti slovenských MVO v oblasti európskej integrácie a koordinácia týchto aktivít
  • výmena informácií o projektoch, výmena skúseností z ich realizácie a nadviazanie spolupráce pri príprave ďalších projektov
  • aktualizácia databázy slovenských MVO, ktorých činnosť je zameraná na oblasť európskej integrácie. Databáza slúži organizáciám tretieho sektora, inštitúciám verejnej správy ako aj zahraničným subjektom zaujímajúcim sa o problematikou európskej integrácie.

Fórum je otvorené pre všetky MVO, ktorých činnosť sa dotýka rôznych sfér európskej integrácie.

2. Sieť výskumných inštitútov v oblasti rozvoja demokracie (The Network of Democracy Research Institutes)  je asociáciou organizácií uskutočňujúcich výskum v oblasti rozvoja demokracie, demokratizácie a súvisiacich tém. Sieť zahŕňa nezávislé inštitúcie, univerzitné študijné strediská a výskumné programy politických strán, odborov a aktivistických hnutí v oblasti demokracie a ľudských práv a ďalšie organizácie. Vznikla 26.februara 1999 s cieľom sprostredkovania kontaktov medzi akademikmi a členmi aktivistických organizácii a s cieľom zvýšiť povedomie o diverzite a životaschopnosti demokratických štúdií v súčasnosti. 

3. „Na ceste k európskej integrácii“ - "Towards European Integration – Network for Integration of Central and Eastern European countries into the European Union"  Sieť s cieľom integrácie krajín strednej a východnej Európy do Európskej únie bola založená 3-4 novembra 1999. Hlavným cieľom zakladateľov bolo vytvorenie siete v priestore strednej a východnej Európy, ktorá združuje odborníkov zaoberajúcich sa rôznymi politickými a spoločenskými aspektmi vstupu krajín strednej a východnej Európy do Európskej únie. Je sieťou výskumných inštitúcií a think tankov týchto krajín. Sieť bola vybudovaná v spolupráci s Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj a Bertelsmannovou nadáciou. Cieľom Siete je upevniť neformálny cezhraničný diálog medzi vládami, mimovládnymi organizáciami, parlamentmi, médiami a ostatnými inštitútmi občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe v otázkach politických, spoločenských a ekonomických reforiem spojených s členstvom v Európskej únii.Členstvo v sieti je otvorené pre výskumné inštitúcie a mimovládne organizácie v strednej a východnej Európe, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Európskej únii. V čase vzniku to bolo týchto desať krajín krajiny: Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.IVO je rámci tejto siete koordinujúcou inštitúciou pre Slovenskú republiku.

4. PASOS – The Policy Association for an Open Society  vznikla v septembri 2004 z iniciatívy členských organizácií OSI Related Policy Centers so zámerom zvýšiť efektívnosť pri výmene informácií, príprave a realizácii spoločných projektov a budovaní vnútorných kapacít. PASOS presadzuje a ochraňuje uplatňovanie hodnôt otvorenej spoločnosti, akými sú demokracia, právny štát, good governance, rešpektovanie a ochrana ľudských práv, či ekonomický a spoločenský rozvoj. Robí tak podporou svojich členov, ktorými sú subjekty iniciujúce občiansku angažovanosť v otázkach verejného záujmu. Asistuje v rozhodovacích procesoch vo verejnej politike, podporuje spoluprácu svojich členov a ďalších organizácií, a posilňuje výskumnícku a analytickú expertízu subjektov, ktoré sa podieľajú na formulovaní verejných politík. 

5. Platforma mimovládnych rozvojových organizácií  - MVRO (Slovak NGDO Platform)  je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 33 (27 riadnych členov a 6 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií , ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou. Jej úlohou je predovšetkým zastupovať spoločné záujmy svojich členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí a informovať členské organizácie o aktuálnom vývoji. Je jedným z priamych aktérov v oblasti zahraničnej rozvojovej a humanitárnej pomoci, spolupráce a politiky Slovenskej republiky, Európskej únie a rôznych inštitúcií zameraných na rozvoj v ekonomicky menej rozvinutých krajinách. Platforma MVRO je hlasom mimovládnych rozvojových organizácií, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu v zahraničnej rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci a zastupuje ich v tejto oblasti doma i v zahraničí. Platforma MVRO je súčasťou slovenskej rozvojovej oficiálnej pomoci (ODA) a jej motívom prečo podporovať členské organizácie a realizovať rozvojovú a humanitárnu pomoc je:

  • spoluzodpovednosť za globálny vývoj a morálna povinnosť prispieť k zmierneniu chudoby vo svete
  • plnenie záväzkov a prísľubov vyplývajúcich z členstva SR v medzinárodných organizáciách a z pristúpenia k medzinárodným dokumentom
  • zaradenie sa do donorskej komunity a potreba byť vnímaný ako aktívna súčasť najväcšieho aktéra a donora rozvojovej pomoci krajinám tretieho sveta, Európskej únie

Platforma MVRO sa postupne formovala od roku 1998, v septembri 2002 bola založená ako neformálne združenie deviatimi mimovládnymi organizáciami. V auguste 2003 bola Platforma MVRO založená ako záujmové združenie právnických osôb 15 zakladajúcimi členmi a v októbri 2003 bola oficiálne zaregistrovaná na Krajskom úrade v Bratislave.


Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore