ivo.sk
IVO

1. POSLANIE

Inštitút pre verejné otázky
(IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.

K cieľom Inštitútu patrí:

  • analyzovať spoločenské, politické, ekonomické, zahraničnopolitické, právne, kultúrne a ďalšie otázky verejného záujmu a zverejňovať zistené skutočnosti
  • prispievať k odbornému dialógu, otvárať dôležité témy, aktívne sa podieľať na formovaní verejnej rozpravy
  • vypracovávať odborné stanoviská k závažným problémom, poskytovať konzultácie organizáciám i jednotlivcom v oblastiach zodpovedajúcich programovým prioritám Inštitútu
  • organizovať semináre, konferencie, diskusné fóra, interdisciplinárne okrúhle stoly, dielne a školenia
  • stimulovať aktívny prístup občanov k verejným záležitostiam
  • združovať odborníkov zaoberajúcich sa problematikou v najrôznejších oblastiach verejnej politiky, vytvárať podmienky pre ich efektívnu a zmysluplnú spoluprácu
  • venovať sa publikačnej a vydavateľskej činnosti
  • prispievať k zvyšovaniu odbornosti a k výchove mladých odborníkov.

Zakladatelia: Martin Bútora, Zora Bútorová, František Šebej, Grigorij Mesežnikov, Péter Hunčík, Oľga Gyárfášová, Vladimír Krivý, Ivan Mikloš

Správna rada:
Grigorij Mesežnikov (predseda), Martin Bútora, Ingrid Brocková, Oľga Gyárfášová, Péter Hunčík, Miroslav Kollár, Katarína Mathernová

Čestný prezident:
Martin Bútora

Prezident:
Grigorij Mesežnikov


2. DEFINÍCIA ORGANIZÁCIE AKO THINK TANKU

Inštitút pre verejné otázky je nezávislým centrom analýzy otázok verejnej politiky vo viacerých oblastiach. Je základňou výskumných a publikačných aktivít, zveľaďujúcou odborný potenciál krajiny. Generuje myšlienky schopné ovplyvniť proces prípravy
a implementácie dôležitých spoločenských rozhodnutí. Spoločným menovateľom aktivít IVO je presvedčenie o nevyhnutnosti precízneho formulovania ideí a nestranícky prístup.

Zverejňovaním svojich výskumných zistení IVO participuje na rozprave o dôležitých otázkach verejného záujmu. Poskytuje kritickú odbornú reflexiu a oponentúru riešení, ponúkaných rozmanitými spoločenskými aktérmi, vrátane štátnych orgánov, vypracúva
odporúčania smerujúce k udržaniu reformných úsilí a presadzovaniu demokratických hodnôt, usiluje sa prispieť k pozitívnym zmenám v celkovom vývoji krajiny. Identifikuje prioritné problémy, skúma ťažiskové trendy v príslušných oblastiach. Usiluje sa o praktickú implementáciu vlastnej expertízy na úrovni legislatívnej a výkonnej moci a o jej sprostredkovanie odbornej a širšej verejnosti.

Práca IVO vyplýva z presvedčenia o potrebe informovania širokej verejnosti o dôležitých súvislostiach vývoja spoločnosti, aby sa mohla zapojiť do verejnej rozpravy a stať sa rovnoprávnym účastníkom dialógu.


3. PRÁVNA FORMA

Inštitút pre verejné otázky je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Názov združenia v anglickom jazyku je „Institute for Public Affairs (IPA)“. Združenie je samostatnou právnickou osobou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 14.2.1997, číslo spisu VVS/1 - 900/90 - 12322. Sídlom združenia je Baštová ulica číslo 5, 811 03 Bratislava. Pridelené identifikačné číslo organizácie /IČO/ je: 31770321


4. BANKOVÉ SPOJENIE  

Číslo účtu: 2666520036/1100

IBAN: SK75 1100 0000 0026 6652 0036

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc plniť naše poslanie nezávislého think tank-u.


5. LOGO

IVO LOGO slovenské JPG [124 KB]

IVO LOGO slovenské PDF [3 KB]

IVO LOGO English JPG [124 KB]

IVO LOGO English PDF [3 KB]

Videoaktuality

Publikácia prináša množstvo faktov z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zosociologických výskumov.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Skúmanie pravicového extrémizmu v SR z hľadiska straníckej politiky a verejnej mienky.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Pravicový extrémizmus na Slovensku. Výzva pre demokraciu a európske hodnoty

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore