ivo.sk
Politika sociálnej inklúzie a nezamestnanosť

Ako jeden z výstupov projektu Evaluácia politiky sociálnej inklúzie zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti sa 28.novembra 2006 uskutočnila v Bratislave konferencia Politika sociálnej inklúzie a nezamestnanosť.

Hlavným cieľom jednodňového podujatia bolo prezentovať výsledky projektu, uviesť ich do širšieho kontextu otázok sociálnej inklúzie a nezamestnanosti.

Konferenciu otvorili Oľga Gárfášová, koordinátorka projektu a Michele Calandrino, zástupca Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí, Európska Komisia, Brusel.


Prvý panel sa venoval problematike sociálnej inklúzie ako teoretickej i politickej výzve. V rámci neho vystúpili Tomáš Sirovátka, FSS Masarykova Univerzita, Brno s príspevkom na tému  Zamestnanie ako faktor sociálnej inklúzie a úloha politiky; Zuzana Štrbíková, riaditeľka Odboru stratégie zamestnanosti, MPSVaR SR hovorila o zamestnanosti v kontexte Národnej stratégie sociálnej inklúzie; Slávka Mačáková, ETP Slovensko, Centrum pre udržateľný rozvoj v Košiciach vo veľmi živej prezentácii predstavila národnú stratégiu pre sociálnu inklúziu z perspektívy mimovládnych organizácií a prvý panel uzavrel Róbert Gál, z budapeštianskeho Tárki inštitútu, ktorý sa venoval  sociálnej inklúzii v rôznych fázach životného cyklu, pričom ako faktor prevencie sociálnej exklúzie zdôraznil vzdelávanie.

Druhý panel Účinnosť politík zameraných na znižovanie (dlhodobej) nezamestnanosti otvoril Miroslav Beblavý, riaditeľ SGI, konzultant a bývalý štátny tajomník MPSVaR príspevkom na tému „Filozofia nástrojov novej sociálnej politiky na zvýšenie zamestnateľnosti a zníženie nezamestnanosti“. Ďalej vystúpil Daniel Gerbery z Inštitútu pre výskum práce a rodiny a z pohľadu nezávislého odborníka zhodnotil „Čo  vlastne  “politika aktívneho trhu práce “ znamená?“ Výsledky projektu predstavili Jarmila Filadelfiová, IVO; Martina Sekulová, IVO a Gizela Brutovská z Prešovskej univerzity.

Záverečný diskusný panel sa sústredil na dobré a zlé skúsenosti z praxe: Čo funguje a čo nie? Pohľad z regiónov. Za moderovania Andrey Chorváthovej do diskusie prispeli: Gizela Brutovská, Prešovská  Univerzita; Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku; Monika Rusnáčková, ÚPSVR, Spišská Nová Ves; Daniel Škobla, Regionálne centrum Rozvojového programu OSN a Štefan Hajdú, OZ Fundament, Rimavská Sobota.Evaluačný projekt v rámci politiky sociálnej ochrany a sociálnej integrácie Európskej únie>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore