ivo.sk
Posilňovanie občianstva v krajinách V4

Podporil: Medzinárodný vyšehradský fond

Trvanie projektu: apríl  – december 2017

Projektový tím:  Grigorij Mesežnikov (koordinátor projektu za Slovensko),  Zora Bútorová, Oľga Gyárfašová, Ján Bartoš.

Spolupracujúce inštitúcie: STEM, z.ú. - Ústav empirických výzkumů (Praha, Česká republika), vedúca organizácia projektu; partneri: Inštitút verejných otázok (ISP, Varšava, Poľsko), Political Capital Institute (Budapešť, Maďarsko) a Inštitút pre verené otázky (IVO, Bratislava, Slovensko).

Zámer: Zámerom medzinárodného tímu expertov z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska je zmapovať úroveň aktívneho občianstva v jednotlivých visegrádskych krajinách a skúmať motiváciu jednotlivcov pri účasti na demokratickom procese.  Koncepcia projektu vychádza z predpokladu, že aktívne občianstvo úzko súvisí so  zdieľanými hodnotami, s existujúcim sociálnym kapitálom, s tým ako ľudia hodnotia svoje postavenie v spoločnosti z hľadiska realizácie práv, napĺňania svojich predstav o realizácii životných stratégií , interakcii so spoluobčanmi, s verejnou sférou (štátom a jeho inštitúciami, samosprávou, súdmi apod.)

Aktivity projektu sa sústredia na problematiku aktívneho občianstva v krajinách V4 v troch rovinách:

  1. Politické postoje a správanie občanov (volebná účasť, politická participácia, účasť na politickom procese,  členstvo v politických stranách, angažovanosť v protestných akciách a na iných manifestačných prejavoch, demonštráciách, miera spokojnosti  obyvateľstva s politickou reprezentáciou).
  2. Občianska spoločnosť a komunitné aktivity (členstvo v mimovládnych organizáciách rôzneho typu pôsobiacich v rôznych sférach spoločnosti na miestnej regionálnej, národnej, európskej a globálnej úrovni),
  3. Hodnoty (sloboda, demokracia, ľudské a menšinové práva, kultúrna rozmanitosť,  náboženská tolerancia a dialóg, občianske spolunažívanie).

Predmetom výskumu a diskusií bude otázka sociálnej súdržnosti ako faktor ovplyvňujúci aktívne občianstvo, vrátane občianskej participácie. Osobitná pozornosť realizačného ímu sa bude venovať solidarite, inkluzivite a rovnosti, predovšetkým v rovine ich dopadu na motivácie občanov zúčastňovať sa na verejných aktivitách.

Členstvo v Európskej únii má pre stredoeurópske krajiny mimoriadny význam – civilizačný,  bezpečnostno-geopolitický, hodnotový. Snaha patriť do spoločenstva slobodných a demokratických štátov, spojených hodnotami, na ktorých je budovaný model liberálnej demokracie,  bola silným motivačným faktorom v období  transformačných reforiem,  inštitucionalizácie a  konsolidácie demokracie po páde komunistických režimov.  Občania visegrádskych štátov vo svojej drvivej väčšine podporili  pohyb smerom k integrujúcej sa Európe.

Aktéri občianskej spoločnosti pritom zohrali v prístupovom procese nezastupiteľnú úlohu. Boli najpresvedčivejšími a najoddanejšími stúpencami zjednotenej Európy, v ktorej aktívne občianstvo zaujíma popredné miesto v systéme väzieb medzi obyvateľmi navzájom,  medzi obyvateľstvom,  verejnou sférou a inými sektormi spoločnosti.  Občianski aktivisti zdôrazňovali hodnotový základ EÚ.

Členstvo v EÚ je pre samotných aktérov občianskej spoločnosti v krajinách V4 výzvou, odpoveď na ktorú bude o to efektívnejšia a udržateľnejšia o čo vyššia bude miera občianskej participácie.

Aktivity a výstupy:

        Verejná diskusia o občianskej participácii (Praha, 18.1.2018): http://www.ivo.sk/8239/sk/aktuality/verejna-diskusia-o-obcianskej-participacii-v-prahe-

 


>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore