ivo.sk
Plus pre ženy 45+

 

 

A. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU


1. Cieľ projektu


Projekt reaguje na dvojnásobne paradoxnú situáciu, v ktorej sa nachádza slovenská spoločnosť. Po prvé, Slovenská republika sa síce vo svojich oficiálnych dokumentoch prihlásila k princípom rovnosti príležitostí žien a mužov, avšak faktický stav charakterizujú skôr značne rozšírené rodové nerovnosti. Po druhé, starnutie obyvateľstva na Slovensku nastolilo potrebu postupného predlženia pracovného veku žien i mužov, na druhej strane však tomu bránia viaceré spoločenské okolnosti, ktoré skôr vytláčajú ženy v staršom veku z trhu práce.

Projekt si kladie za cieľ prispieť k plnšiemu výskumnému zmapovaniu pracovnej a širšej životnej situácie žien po štyridsaťpäťke, ako aj k zachyteniu špecifickej kombinácie rodových a vekových stereotypov v rozličných prostrediach slovenskej spoločnosti. Výskumné zistenia by mali poslúžiť na vzdelávacie aktivity a na sociálnu kampaň zameranú na rodové a vekové scitlivenie spoločnosti, čo by mohlo nepriamo prispieť k posilneniu žien i k väčšej ústretovosti zamestnávateľov voči ženám. Výstupmi z projektu budú výskumné štúdie, kniha v slovenskej a anglickej mutácii, rodové tréningy a školenia; televízne spoty; informačno-propagačné brožúry.


2. Zloženie rozvojového partnerstva


Projekt realizuje rozvojové partnerstvo, ktoré tvoria nasledujúce organizácie:

1. Inštitút pre verejné otázky - predstaviteľ rozvojového partnerstva (www.ivo.sk
2. občianske združenie EsFem (www.esfem.sk)
3. FOCUS, s.r.o. (www.focus-research.sk
4. občianske združenie Hlava 98 (www.hlava98.sk)

Vedúca projektu:
PhDr. Zora Bútorová, CSc.


3. Nadnárodná spolupráca

Projekt „Plus pre ženy 45+“ je súčasťou nadnárodného partnerstva „European Gender Equality and Diversity Network”, ktoré tvorí päť národných rozvojových partnerstiev:

1. z Fínska: FI- 86 “MONIKKO”
2. z Litvy: LT-14 “Give me a hand “
3. z Nemecka: DE-XB4-76051-20-NI/210 „Women @ Europe“
4. z Dánska: DK 37 “Coherent counseling”
5. zo Slovenska: SK-46 “Plus for Women 45+”.

Viac o nadnárodnej spolupráci: http://frauen-europa.de/index.php?id=71


4. Doba realizácie projektu: Júl 2005 – Marec 2008


5. Aktivity projektu

1. Séria výskumných akcií zameraných na zmapovanie pracovnej a životnej situácie žien v staršom strednom a staršom veku, s cieľom odhaliť bariéry a stimuly ich pracovnej aktivity:

1.1.
Sekundárna analýza domácich a zahraničných prameňov o rôznych aspektoch života žien v staršom strednom a staršom  veku a štatistická analýza dostupných dát o cieľovej skupine. Zmapovanie zahraničných prístupov k skúmaniu vymedzenej skupiny a k riešeniu problematiky predlžovania pracovnej aktivity žien
1.2. Obsahová analýza printových médií zameraná na identifikáciu spôsobov prezentácie žien po štyridsaťpäťke. Cieľom je získať poznatky o špecifickosti tejto skupiny rodových stereotypov, ktoré sa stanú základom pre zostavenie efektívnych postupov eliminácie spoločenských predsudkov vytvárajúcich bariéry pre ženy v staršom strednom a staršom veku
      1.2.1. Monitoring vybraných denníkov
      1.2.2. Obsahová analýza časopisov
      1.2.3. Kvalitatívna analýza rodových a vekových stereotypov v reklamách na dôchodkové sporenie
1.3. Realizácia troch reprezentatívnych výskumov zameraných na identifikáciu rodových a vekových stereotypov, ako aj na zmapovanie životnej situácie žien
      1.3.1. „Malý“ reprezentatívny výskum (omnibus – č. 1)
      1.3.2. „Veľký“ reprezentatívny výskum
      1.3.3. „Malý“ reprezentatívny výskum (omnibus – č. 2)
1.4. Realizácia kvalitatívneho výskumu metódou focus groups zameraného na tvorbu typológie pracovnej a životnej situácie žien. Cieľom bude získať plastický obraz o podmienkach pracovnej aktivity žien s rozdielnym rodinným zázemím, vzdelaním a spoločenským postavením; obyvateliek rozličných regiónov, žijúcich vo vidieckom a mestskom prostredí
1.5. Realizácia prípadových štúdií na analýzu príkladov „dobrej praxe“ a „zlej praxe“ v zamestnávaní žien v konkrétnych prostrediach obce, regiónu či firmy.


2. Diseminácia výskumných zistení a výsledkov projektu:

2.1.
Štyri výskumné správy zhŕňajúce výsledky výskumných akcií
2.2. Štyri tlačové konferencie
2.3. Príprava knihy – slovenská verzia
2.4. Prednášky po Slovensku spojené s diskusiou o knihe; distribúcia knihy
2.5.
Príprava anglickej verzie knihy a jej distribúcia.


3. Realizácia školení aktérok a aktérov, ktorí majú dosah na zmenu postavenia žien na trhu práce, s cieľom zvýšiť ich rodovú a vekovú citlivosť a motivovať ich k odstraňovaniu bariér pracovnej aktivity žien 45+:

3.1.
Štrukturovanie a stavba vzdelávacích modulov (prepojenie výsledkov výskumov so vzdelávacím procesom, využitie skúseností zo zahraničia)
3.2. Rodové vzdelávanie pre zástupcov a zástupkyne lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie (LPSI)
3.3. Rodový tréning multiplikátoriek a multiplikátorov spomedzi členov Komisie rovnosti príležitostí žien a mužov pri KOZ SR
3.4. Rodové vzdelávanie pre tvorcov mediálnych výpovedí.


4. Realizácia sociálnej kampane, ktorá by vyvolala verejnú diskusiu a prispela k narušeniu predsudkov vo vzťahu k ženám po štyridsaťpäťke:

4.1.
Informačné materiály pre kampaň
4.2. TV a rozhlasový spot.


5. Vybrané spoločné aktivity v rámci nadnárodnej spolupráce:

  • Študijná cesta do Fínska
  • Workshop o plánovaní rodovej rovnosti a diverzity vo Fínsku ("Tools for Change - Equality Planning in Practice")
  • Tematický seminár o sociálnom mentoringu v Litve
  • Rodové vzdelávanie vybraných cieľových skupín za účasti fínskeho experta v Bratislave
  • Medzinárodná konferencia o medzinárodnom pracovnom trhu v Nemecku (“International Labor Market“)
  • Medzinárodná konferencia „Gendering Aging & stereotypes in European context“ v Bratislave
  • Medzinárodná konferencia v Litve (“Creating Gender Equality with Diversity“)
  • Tematický seminár o plánovaní rodovej rovnosti a diverzity vo Fínsku (“Gender equality and diversity planning in SMEs” )
  • Testovanie plánovania rodovej rovnosti vo vybraných pracovných organizáciách na Slovensku.

B. USKUTOČNENÉ AKTIVITY

1. K rodovým a vekovým nerovnostiam na trhu práce (z reprezentatívneho výskumu - omnibusu č.1) 
Inštitút pre verejné otázky v spolupráci s agentúrou FOCUS uskutočnil v rámci projektu č. 95 / 04 – I/33 – 4.1 „Plus pre ženy 45+“ sociologický výskum (tzv. omnibus 1 – akcia č. 2.3.1.). Zber dát prebehol v dňoch 9.-13. septembra. Výberovú vzorku tvorilo 1003 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR nad 18 rokov.

2. Priebežná správa z obsahovej analýzy médií
Obsahová analýza médií ako súčasť aktivít projektu Plus pre ženy 45+ rozvíja v rámci opatrenia 4.1. predovšetkým dimenziu rodového výskumu a rodovej senzibilizácie. Projekt si kladie za cieľ prispieť k rodovo citlivejšiemu prístupu spoločnosti k ženám v staršom strednom a staršom veku, lebo v ňom vidí kľúčový predpoklad na odstraňovanie bariér ich pracovnej aktivity.

3. Správa zo študijnej cesty v Helsinkách
V dňoch 5. – 9. októbra 2005 bol náš tím v zložení Zora Bútorová, Oľga Gyárfášová a Jarmila Filadelfiová na študijnej ceste v Helsinkách, aby sa bližšie oboznámil s partnerským projektom MONIKKO a načerpal inšpiráciu pre prácu nášho rozvojového partnerstva.

4. Reflexie nad fínskou skúsenosťou s konceptom rovnosti. International Equality Planning Workshop
V dňoch 13. - 15. februára 2006 sa Zora Bútorová a Lýdia Marošiová z IVO a Monika Bosá z EsFem zúčastnili International Equality Planning Workshop v Helsinkách.

5. Reflexie z tematického seminára k sociálnemu mentoringu a z porady nadnárodného partnerstva v litovskom Kaunase
V dňoch 27. apríla 2006 – 30. apríla 2006 sa konalo stretnutie nadnárodného partnerstva v Kaunase. Zúčastnili sa na ňom zástupkyne partnerských projektov z Fínska, Nemecka, Dánska, Slovenska a samozrejme Litvy. Naše rozvojové partnerstvo Plus pre ženy 45 + zastupovali Zora Bútorová a Martina Sekulová.

6. A Progress Report on the Project "Plus for Women 45+" (April 2006)

7. Rodové tréningy pre členky Komisie rovnosti príležitostí žien a mužov pri KOZ SR
V dňoch 20. - 22. apríla sa v príjemnom prostredí rodinného penziónu v Slovenskom Grobe spustila séria tréningových cyklov pre členky a členov Komisie rovnosti príležitostí pri KOZ SR (KRPŽ KOZ SR).

8. Fínski partneri diskutovali v Bratislave o starnutí populácie a o rovnosti príležitostí
IVO, Veľvyslanectvo Fínskej republiky a rozvojové partnerstvo "Plus pre ženy 45+"  pripravili na 15. novembra seminár "Fínsko – krajina, ktorá dbá o svoj ľudský potenciál". Seminár bol zorganizovaný pri príležitosti fínskeho predsedníctva EÚ.

9. Publikácia Ženy, muži a vek v štatistikách trhu práce

10. Rodové tréningy pre študentky a študentov žurnalistiky, masmediálnej a marketingovej komunikácie

11. Medzinárodná konferencia Ženy 45+ na trhu práce: rod vek a rovnosť príležitostí
Na pôde Českého centra sa pod záštitou IVO a rozvojového partnerstva Plus pre ženy 45+ uskutočnila 10. mája 2007 medzinárodná konferencia, na ktorej sa zúčastnili odborníčky a odborníci zo Slovenska, Fínska, Nemecka, Litvy a Českej republiky

12. Publikácia Tu a teraz: sondy do života žien 45+

13. IVO, Hlava 98 a projekt Plus pre ženy 45+ odštartovali kampaň „Prekonajme bariéry pri zamestnávaní žien v zrelom veku“

14. Publikácia Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek.

15. Publikácia She and He in SLovakia. Gender and Age in the Period of Transition.

16. CD PLus pre ženy 45+ (2005 - 2008) s kľúčovými výstupmi projektu.>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore