ivo.sk
Rodové tréningy pre členky Komisie rovnosti príležitostí žien a mužov pri KOZ SR

Adriana Mesochoritisová a Lucia Klačanská, EsFem

 

V dňoch 20. - 22. apríla sa v príjemnom prostredí rodinného penziónu v Slovenskom Grobe spustila séria tréningových cyklov pre členky a členov Komisie rovnosti príležitostí pri KOZ SR (KRPŽ KOZ SR). Garantom rodových tréningov je o.z. EsFem, partnerská organizácia projektu Plus pre ženy 45+, financovaného z ESF – Iniciatíva EQUAL. Rodový tréning je zložený zo štyroch tréningových cyklov zameraných na elimináciu bariér žien 45+ na trhu práce.

 

Cieľom hĺbkových rodových tréningov členiek a členov KRPMŽ KOZ SR je, aby nadobudli schopnosť ako multiplikátorky a multiplikátori šíriť získané vedomosti pre členov a členky ďalších odborových organizácií. Tréningy sú štruktúrované tak, aby posilnili praktické zručnosti sociálnych partnerov napr. pri vyjednávaní kolektívnych zmlúv, ako aj pri iných aktivitách súvisiacich s presadzovaním politiky rovnosti príležitostí v pracovnom práve a sociálnom zabezpečení, čím priamo prispejú k ochrane práv znevýhodnenej cieľovej skupiny.


Ciele rodového tréningu:

  1. Zvýšenie rodovej citlivosti, porozumenie rodových súvislostí (pochopenie významu rodového kontextu) v procese antidiskriminačnej praxe
  2. Posilnenie expertných vedomostí a zručností tak, aby ich dokázali aplikovať v každodennej praxi (posilnenie vlastných pozícii Komisie)
  3. Posilnenie trénerskych (multiplikačných) zručností

Na úvodnom tréningu, ktorý sa konal 20. – 22. apríla 2006 v Slovenskom Grobe sa zišlo 12 členiek Komisie rovnosti príležitostí žien a mužov pri KOZ SR s predstaviteľkami Partnerstva a externých tréneriek. Diskutovalo, trénovalo a prednášalo sa na rôzne témy: Ciele projektu partnerstva, Definície – (rod/pohlavie, heterosexuálny imperatív, rodová rovnosť, diskriminácia), „Emancipácia“ žien v reálnom socializme vs. Koncept rodovej rovnosti, Životný cyklus žien, Diskriminácie žien 45+ na trhu práce.

Trénersky tím bol zastúpený členkami Partnerstva:

  1. Hlavná trénerka: A. Mesochoritisová (EsFem, rodová expertka, trénerka a konzultantka).
  2. Kotrenérky: M. Bosá (EsFem, expertka pre oblasť rodovocitlivej výchovy), J. Filadelfiová (EsFem, IVO, sociologička, expertka na otázky rodovej rovnosti), ako aj dlhoročnými spolupracovníčkami Z. Kiczková (Centrum rodových štúdií, vysokoškolská pedagogička, expertka v oblasti feministickej filozofie a rodovej rovnosti, zakladateľka rodových štúdií v SR na FF UK Bratislava) a K. Minarovičová (EsFem, expertka v oblasti rodovocitlivej výchovy).

Z tréningových metód a techník sa počas tréningu využívali najmä interaktívne aktivity (kognitívne prístupy, hry postavené na zážitku, učenie sa praxou, a to so zámerom dosiahnuť scitlivenie účastníčok tréningu voči cieľovej skupine a objasniť základné východiská projektu. Veľká pozornosť sa venovala najmä problematike rodovej rovnosti, pochopeniu rodových súvislostí a porozumeniu problémov cieľovej skupiny žien vo veku nad 45 rokov z rodového pohľadu.

 

Program a kľúčové témy tréningu:


1,  Predstavenie projektu a jeho cieľov.
2,  Očakávania skupiny.

3,  Definície – rod/pohlavie, heterosexuálny imperatív, rodová rovnosť, diskriminácia, ageizmus.

4,  Situácia žien 45 + na trhu práce v Slovenskej republike a možnosti jej riešenia.

5,  Emancipácia“ žien v reálnom socializme vs. koncept rodovej rovnosti.

6,  Úloha odborov v procese presadzovania rovnosti príležitostí na trhu práce.

7,  Životný cyklus žien. Ohrozenia/obmedzenia rodovo stereotypných koncepcií, mýtus materskej lásky, mýtus krásy, verejné vs. súkromné, vylučovanie mužov z „citových“ sfér a dôležitosť úlohy mužov v oblasti rodinných a rodičovských zodpovedností. Kumulácia znevýhodnení žien 45+.

8,  Posilnenie argumentačných schopností členiek Komisie.

Druhý rodový tréning sa konal v dňoch 1.- 3. 6. 2006,
opäť v Slovenskom Grobe v penzióne „Husacina plus penzión“. Boli naň prizvané aj členky Komisie zo základných odborových organizácií. Napriek tomu, že tréning sa konal v čase Generálneho štrajku odborov (oblasť zdravotníctva), podarilo sa stretnúť 11 členkám Komisie.

Tréning, rovnako ako na minulom stretnutí, viedli viaceré expertky: A. Mesochoritisová, EsFem v role hlavnej rodovej trénerky

V úlohe kotrenérok a kotrenéra prispeli k úspechu tréningu: O. Pietruchová (Možnosť voľby, aktivistka, expertka pre oblasť Gender mainstreamingu), Z. Magurová (EsFem, právnička, expertka pre rodovú rovnosť v oblasti slovenskej a európskej legislatívy) G. Barošová (expertka pre oblasť rovnosti príležitostí na trhu práce) a R. Baláž (EsFem, expert v oblasti rodovej rovnosti na trhu práce).

 

Na tréningu sa preberali nasledujúce témy:


1,  Praktické skúsenosti z krajín Európskej únie – Ako pripravovať plány rovnosti príležitostí.
2,  Medzinárodné dokumenty (OSN, Rada Európy) a ich využitie v praxi; rovnosť (equality) v podmienkach EÚ.
3,  Transpozícia rodových smerníc, aproximácia antidiskriminačnej legislatívy v SR; Národné mechanizmy pre podporu rodovej rovnosti, a to inštitucionálne i legislatívne.
4,  Gender mainstreaming a jeho uplatnenie v praxi.
5,  Problémy žien 45+ na trhu práce, možnosti riešenia ich situácie prostredníctvom kolektívneho vyjednávania.


Tretí rodový tréning prebehol 5. – 7. októbra 2006
a zúčastnilo sa na ňom13 členiek Komisie. Tréning viedla J. Vitteková (expertka na komunikačné a vyjednávacie zručnosti) a pomáhala jej kotrénerka A. Mesochoritisová a kotréner R. Kostolanský. Cieľom tohto tréningu bolo predovšetkým zlepšiť komunikačné a vyjednávacie schopnosti účastníčok a účastníkov, ktoré sú nevyhnutné na presadenie požiadaviek pri vyjednávaní so zamestnávateľom.
Program tréningu bol zameraný na základné princípy účinnej komunikácie, aktívne počúvanie, ovplyvňovanie. Hovorilo sa o tom, v čom spočíva sila pri rokovaní, ako úspešne postupovať pri vyjednávaní, ako presviedčať a  správne argumentovať.
Posledný, štvrtý rodový tréning sa konal v dňoch 22. – 24. 2. 2007 opäť v Slovenskom Grobe a zúčastnilo sa na ňom 9 členiek  Komisie. Tak, ako predchádzajúce tréningy, aj tento posledný viedla A. Mesochoritisová. V úlohe kotrénerok vystupovali M. Čambalíková (Sociologický ústav SAV) a J. Filadelfiová (IVO).

Hlavnými témami tréningu boli:

1,  Predstavenie výsledkov sociologického výskumu IVO –J. Filadelfiová
2,  Gender equality planning – plánovanie  rodovej rovnosti (modelové situácie) – A. Mesochoritisová
3,  Ako vypracovávať plány rovnosti príležitostí; (modelové vypracovanie plánu rodovej rovnosti pre Komisiu) – A. Mesochoritisová
4,  Úloha odborov v procese presadzovania rodovej rovnosti na trhu práce. Rodová analýza KOZ – M. Čambalíková
5,  Uplatňovanie rodového prístupu pri vyjednávaní kolektívnych zmlúv.

Dôležitou súčasťou posledného rodového tréningu bola najmä záverečná evaluácia tréningov členkami Komisie. Všetky účastníčky sa zhodli, že tréningy im priniesli množstvo nových informácií a poznatkov nielen v teoretickej oblasti, ale aj pri vyjednávaní kolektívnych zmlúv, ako aj pri iných aktivitách súvisiacich s presadzovaním politiky rovnosti príležitostí v pracovnom práve a sociálnom zabezpečení. Tréningy však mali podľa slov jednej z nich: „vplyv nielen na môj profesionálny život, ale aj osobný.“

 

 Diskusia počas prestávky: R. Baláž (EsFem), A. Mesochoritisová (EsFem), Darinka Fabuľová (OZ Železničiarov), Stela Michalovičová (SOZ Kultúry a spoločenských organizácií) a Danka Žuffová (SOZ pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu), Oľga Pietruchová (Možnosť voľby).
Oľga Pietruchová prednáša o rodovej analýze dôchodkovej reformy.

A.Mesochoritisová (EsFem) uvádza príklady dobrej praxe zo zahraničia.
Práca odborárok v skupinách:

  1. skupina(sprava): Ľubka Mačeková (SOZ služieb), Danka Žuffová, Janka Bodnárová
  2. skupina (sprava): Jarka Ivančíková  (SOZ pôšt a telekomunikácií), Darinka Fabuľová, Stela Michalovičová.

 

 

Prednášajúca Margita Barošová (zľava) z MPSVR SR analyzuje slovenskú legislatívu, Danka Žuffová a Stela Michalovičová.
Trenérka Z. Magurová (prvá zľava - EsFem) má dôvod na úsmev – prednáša o opatreniach EÚ v prospech rodovej rovnosti.J. Vitteková radí účastníčkam/kom, akým spôsobom majú vyjednávať, aby presadili svoje požiadavky.R. Kostolanský prednáša o problematike starnutia a možnostiach uplatnenia starších ľudí na pracovnom trhu.


M. Čambalíková (Sociologický ústav SAV - druhá sprava) prednáša o úlohe odborov v procese presadzovania rodovej rovnosti na trhu práce a predstavuje rodovú analýzu KOZ.

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore