ivo.sk
Rodové tréningy pre študentky a študentov žurnalistiky, masmediálnej a marketingovej komunikácie

Lucia Klačanská, EsFem

Médiá zohrávajú zásadnú úlohu v každej spoločnosti a kultúre. Na jednej strane sú odrazom vnímania a postojov verejnosti, na druhej strane však majú aj zásadný vplyv na samotné utváranie verejnej mienky. Novinári, novinárky a mediálni pracovníci/čky môžu svojím angažovaným prístupom pozitívne pôsobiť na verejnú mienku aj pri vytváraní pozitívneho obrazu o ženách a ich významnej úlohe na pracovnom trhu a v spoločnosti. Práve oni majú rozhodujúci vplyv na rodové scitlivovanie širokej verejnosti. V súčasnosti je však iba málo mediálnych a marketingových výstupov prezentovaných rodovo citlivým spôsobom. Je dôležité, aby profesionálky a profesionáli (súčasní a budúci) z oblasti mediálnej a marketingovej komunikácie boli dostatočne pripravení na citlivé prezentovanie situácie žien v strednom a staršom veku a prispeli tak k naštartovaniu pozitívnych zmien v myslení spoločnosti.

Preto sme sa rozhodli v rámci projektu Plus pre ženy 45+ realizovať rodové tréningy určené pre študentov a študentky žurnalistiky, masmediálnej a marketingovej komunikácie, ktorí/é sa v budúcnosti stanú (prípadne sa už stali) dôležitými aktérmi/kami vplyvného masmediálneho prostredia. Garantom rodových tréningov je občianske združenie EsFem.

Čo je naším cieľom?
1.Zvýšiť rodovú citlivosť, pomôcť porozumieť rodovým súvislostiam (pochopiť význam rodového kontextu).
2.Zlepšiť vnímavosť(citlivosť) na rôzne podoby diskriminácie cieľovej skupiny (s dôrazom na diskrimináciu na trhu práce)
3.Ukázať a naučiť spôsob, akým sa dá rodovo citlivo písať, a prispieť tak k naštartovaniu rodovo (a vekovo) citlivej tvorby mediálnych a marketingových výpovedí na Slovensku.

Prvý zo série štyroch tréningov sa konal 9. až 11. februára 2007 v Slovenskom Grobe. Záujem zo strany študentiek a študentov o vzdelávanie v tejto oblasti bol pomerne veľký. Napriek tomu, že sa tréning konal počas skúškového obdobia, zúčastnilo sa na ňom 14 študentiek a 2 študenti z odborov žurnalistika, masmediálna a marketingová komunikácia z filozofických fakúlt v Bratislave, Nitre a Trnave. Toto úvodné stretnutie bolo zamerané predovšetkým na zoznámenie, vzájomné spoznávanie a stmelenie celej skupiny.
Pozornosť sme venovali všeobecnému predstaveniu problematiky, predovšetkým formou interaktívnych aktivít, ako sú rôzne kognitívne prístupy, hry postavené na zážitku, učenie sa praxou. Hlavná trénerka Adriana Mesochoritisová, rodová expertka, trénerka a konzultantka z o. z. EsFem, sa snažila dosiahnuť scitlivenie účastníčok a účastníkov tréningu voči cieľovej skupine a objasniť im základné východiská projektu.

Medzi študentkami a študentmi sa veľmi rýchlo rozprúdila horlivá, ale konštruktívna diskusia o rodovej rovnosti, úlohe médií pri pretrvávaní rodových stereotypov, o zobrazovaní starších žien v médiách a pod.

Kľúčovými témami a námetmi pre diskusiu boli:

•Definície pojmov– rod, pohlavie, rodová rola, rodový stereotyp, heterosexuálny imperatív, rodová rovnosť, diskriminácia, rodovo citlivý jazyk...

•Rodovo stereotypná socializácia (aj) ako „príspevok médií“

•Ukážky rodovo a vekovo necitlivej tvorby –dopady na spoločnosť

•Rodová rovnosť ako otázka ľudských práv (pohľad na medzinárodnú a národnú ľudskoprávnu agendu; Slovenská republika ako členská krajina EÚ; situácia v SR).

Druhý rodový tréning sa konal 2. až 4. marca 2007 už tradične v príjemnom prostredí rodinného penziónu Husacina Plus Penzión v Slovenskom Grobe. Prišla celá skupina, ktorá sa zúčastnila na predchádzajúcom tréningu a dokonca pribudli ďalšie dve študentky, takže spolu ich bolo osemnásť. Tréning opäť viedla A. Mesochoritisová, a to za pomoci kotrénerok Z. Magurovej (EsFem, právnička, expertka pre rodovú rovnosť v oblasti slovenskej a európskej legislatívy) M. Szapuovej (Centrum rodových štúdii, expertka pre oblasť feministickej filozofie) a J. Filadelfiovej (IVO, expertka v oblasti rodovej rovnosti na trhu práce).
Program tréningu, metódy prístupu a výber tém boli prispôsobené dynamickej a komunikatívnej povahe celej skupiny, ktorá sa prejavila ešte na prvom stretnutí. Väčšina tém sa preto preberala formou diskusie, a nie tradičných prednášok, s akými sa študentky a študenti stretávajú v škole.

Hlavnými tematickými okruhmi programu boli:

Vývoj feministického hnutia(príspevok M. Szapuovej sme doplnili premietaním filmu „Anjeli so železnými krídlami“, ktorý pútavým a atraktívnym spôsobom zobrazoval boj ženského hnutia v USA za volebné práva žien. Film vyvolal medzi účastníčkami a účastníkmi búrlivú diskusiu, ktorá trvala až do večerných hodín)

Predstavenie výsledkov sociologického výskumu IVO – bariéry a stimuly pre zamestnanie žien nielen v strednom a staršom veku(J. Filadelfiová)

Ľudskoprávne aspekty diskriminácie žien na trhu práce – študenti si mohli pod vedením právnej expertky na problematiku Z. Magurovej vyskúšať priebeh súdneho procesu. Hra mala veľký úspech aj vďaka hlbokému vžitiu sa študentov do svojich rol.

Násilie páchané na ženách a médiá- ukážka rodovo necitlivých článkov, analýza článkov zo strany študentov, zobrazovanie ženského tela v médiách a pod.(A. Mesochoritisová)

Druhý tréning a hojná účasť potvrdila, že skupina sa hneď od začiatku vynikajúco zohrala a téma ich zaujala. Okamžitý účinok tréningov potvrdila jedna z účastníčok, ktorá povedala sa vyjadrila, že „hneď po prvom tréningu som sa začala snažiť používať vo svojich článkoch rodovo citlivý jazyk a začala som si viac všímať spôsob zobrazovania žien v médiách“.Michal Brat, Nina Gotzmanová, Zuzana Kostovčíková a Lucia Klačanská sa zabávajú na tom, ako sa niektoré predmety (na základe farby, tvaru, symboliky a účelu) stereotypne radia výlučne do ženského alebo mužského sveta.Hlavná trénerka A. Mesochoritisová (zľava) spolu s účastníčkami L. Klačanskou, J. Macekovou, Z. Kostovčíkovou a Z. Maďarovou pozerajú premietanie strhujúceho filmu o americkom boji za volebné práva žien, ktorý bol nakrútený na základe skutčných udalostí.

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore