ivo.sk
Na ceste k rovnosti: Zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie
Podporil:
Program Progress Európskeho spoločenstva a Úrad vlády SR

Trvanie projektu:
december 2007 – november 2008

Projektový tím:
Oľga Gyarfášová, Zora Bútorová, Jarmila Filadelfiová, Martina Sekulová

Spolupracujúce organizácie:
Občan a Demokracia, Partners for Democratic Change a Hlava 98

Zámer:
Cieľom projektu je prispieť k eliminácii diskriminácie, a to využívaním viacúrovňových interdisciplinárnych prístupov, ktoré prepájajú právne, sociologické, psychologické, mediálne a iné súvislosti. Projekt využíva viac rôznorodých aktivít (výskum, tréningy, publikácie, mediálna kampaň...) zameraných na rôzne cieľové skupiny (široká a odborná verejnosť, zástupcovia/kyne komunít a MVO, tvorcovia/kyne politík, osoby s rozhodovacími právomocami...), ktoré sa budú vzájomne dopĺňať.

Projekt je realizovaný štyrmi partnerskými organizáciami (Občan a demokracia, IVO, PDCS a Hlava 98), ktoré sú aktívne v oblasti antidiskriminácie. Projekt má aj výrazný európsky rozmer - napr. vďaka dvom medzinárodným konferenciám a jeho ambíciou je posunúť laické a odborné vnímanie rovnosti z reaktívneho na proaktívny koncept.

Aktivity projekty sa zamieravajú na všetky dôvody diskriminácie, ktoré sú uvedené v európskych antidiskriminačných smerniciach. Projekt využíva viacúrovňové prístupy, ktoré budú v prípade každého dôvodu uchopovať problém z viacerých uhlov pohľadu a ktoré umožnia relevantným aktérom vytvoriť stratégie pre elimináciu diskriminácie na základe týchto dôvodov.

Piliere viacúrovňových prístupov pri zvyšovaní povedomia a realizovaní ostatných podporných antidiskriminačných činností, ktoré sú zohľadnené v aktivitách projektu, sú nasledovné:

·         vyhľadanie a zozbieranie osobitostí každého z dôvodov diskriminácie v štandardizovanom výskume, sprievodný výskum, rozhovory s odborníkmi, atď;

·         zvyšovanie povedomia o špecifikách dôvodov diskriminácie, odstraňovanie stereotypov a senzitivovanie všeobecnej verejnosti, ako aj kľúčových aktérov;

·         vzdelávanie a posilnenie všetkých aktérov o prostriedkoch ochrany proti diskriminácii;

·         vytvorenie nových inovatívnych prístupov ohľadom spôsobov implementácie povinnosti presadzovať rovnosť a zaviazanie zodpovedných aktérov k nim;

·         zdieľanie informácií, skúseností a dobrých praktík získaných v rámci projektu národne a celoeurópsky.

Projekt sa však nezameriava len na vyššieuvedené dôvody diskriminácie v izolovanom priestore, ale berie do úvahy osobitosti viacnásobnej diskriminácie. Projekt teda prirodzene zohľadňuje rodovú perspektívu a sprevádza ju cez všetky svoje ciele, prístupy a aktivity.

Ďalšie informácie o programe Progress:

Projekt sa uskutočňuje s podporou Programu Európskeho spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu
PROGRESS (2007 - 2013).

Rozhodnutie č. 1672/2006, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – PROGRESS, prijal Európsky parlament a Rada dňa 24. októbra 2006 a bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 15. novembra 2006.

Všeobecným cieľom programu je poskytovať finančnú podporu napĺňaniu cieľov Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí, ktoré sú stanovené v Sociálnej agende, a tým prispieť k dosiahnutiu cieľov lisabonskej stratégie v uvedených oblastiach.

Poslaním programu PROGRESS je posilniť angažovanosť EÚ pri podpore záväzkov a úsilia členských štátov pri vytváraní nových a lepších pracovných príležitostí a budovaní súdržnejšej spoločnosti. Preto program PROGRESS:

- poskytuje analýzy a poradenstvo v súvislosti s tými oblasťami politík, ktorým sa program venuje,
- monitoruje implementáciu legislatívy a politík EÚ v tých oblastiach, ktorým sa program venuje a vypracúva príslušné správy,
- podporuje transfer politík, vzájomné učenie sa a podporu medzi členskými štátmi v súvislosti s cieľmi a prioritami EÚ,
- prináša názory zainteresovaných subjektov a širšej verejnosti.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri usmerňovaní tvorby vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP, Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, kandidátskych krajín EÚ a Srbska.

Projekt vyjadruje názory jeho realizátorov a Komisia nenesie zodpovednosť za prípadné použitie informácií, ktoré sú súčasťou výstupov projektu.

Stiahnite si podrobné informácie o programe Progress v slovenskom jazyku vo formáte pdf.

Súvisiace linky:
www.diskriminacia.sk>> Späť na Projekty

Videoaktuality

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Súčasný stav a vývoj v troch oblastiach významných z pohľadu spoločenskej transformácie.

20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021
 Slovensko po troch desaťročiach slobody

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o vplyve pandémie Covid-19 na zlepšenie digitálnych zručností dospelej populácie.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2022 v optike pandémie Covid-19

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Faktory ovplyvňujúce dvojstranné vzťahy Taiwanu s krajinami EÚ v strednej a východnej Európe.

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Taiwansko-európska jeseň 2021: pohľad zo Slovenska

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore