ivo.sk
VenetaA. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

1. Cieľ projektu

 • Stimulovať a vplývať na verejný diskurz o postavení žien – matiek na trhu práce na celoslovenskej ako aj regionálnej úrovni.
 • Participovať v rozvoji legislatívnych mechanizmov, ktoré by prispievali k princípom rovnosti v prístupe k práci, pracovným pozíciám a odmeňovaniu žien.
 • Vytvoriť citlivú klímu v prospech vyššie uvedených zmien na strane zamestnávateľov prostredníctvom mediálnej kampane, PR aktivít, vzdelávacích programov a zriadenia kioskov trhu práce v materských centrách, vzájomného dialógu.

IVO v rámci tohto projektu je garantom celoslovenského sociologického výskumu – mapovania postavenia žien-matiek maloletých detí na trhu práce. Jeho cieľom je zmapovať bariéry u oboch cieľových skupín (matiek i zamestnávateľov), ktoré sú dôvodmi porušovania rovnosti príležitostí na súčasnom trhu práce v jednotlivých regiónoch, a zároveň nájsť vhodné stimulujúce mechanizmy pre ich dodržiavanie.

Inovatívnosť prístupu partnerov v rámci tohto projektu spočíva v tom, že materské centrá na princípe spätnej väzby participujú nielen na tomto výskume, ale aj na testovaní mechanizmov a ich implementácii na lokálnej i celoslovenskej úrovni. Výskumné zistenia sa zužitkujú v projekte niekoľkonásobne:

 • pri návrhu opatrení – pre legislatívne orgány a orgány výkonu štátnej správy a samosprávy na zlepšenie situácie žien – matiek na trhu práci,
 • pri občianskej advokácii v prospech žien - matiek a dvíhaní verejného záujmu o problémy mladých rodín
 • pri mapovaní rodových rozdielov
 • pri ideovej príprave mediálnej kampane a PR aktivít ÚMC a lokálnych MC
 • pri senzibilizácii zamestnávateľov a zamestnávateliek
 • pri dopĺňaní informácií v kiosku MC ako servisného centra o situácii na trhu práce, určeného pre ženy - matky

2. Zloženie rozvojového partnerstva

Projekt realizuje rozvojové partnerstvo, ktoré tvoria nasledujúce organizácie:

1.Únia materských centier– predstaviteľ rozvojového partnerstva (www.materskecentra.sk)
2. Inštitút pre verejné otázky (www.ivo.sk)
3. Akadémia vzdelávania (www.aveducation.sk)

Vedúca projektu: RNDr. Eva Fiedlerová (ÚMC)
Koordinátorka IVO: Mgr. Sylvia Šumšalová
Koordinátorka AV: Ing. Renáta Kopaničáková

3. Nadnárodná spolupráca

Projekt „Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac...- materské centrá pri presadzovaní princípu rovnosti príležitostí na trhu práce“ je súčasťou nadnárodného partnerstva. Toto tvoria štyri národné rozvojové partnerstvá:

1.z Nemecka: FoBiSYS, Forschungs- und wirtschaftsorientiertes Bildungssystem
2. zo Španielska: Dona Home Rurals, Fundació Catalana de Cooperació
3. z Talianska: Flora, Donn@
4. zo Slovenska: Empíria, Empíria,o.z.

Podrobnejšie pozri : www.womaninchange.org

4. Doba realizácie projektu

marec 2005 – február 2007

5. Aktivity projektu

V rámci projektu „Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac...- materské centrá pri presadzovaní princípu rovnosti príležitostí na trhu práce“ IVO uskutoční:

a) sociologický výskum na reprezentatívnej vzorke populácie Slovenska so zreteľom na matky a otcov maloletých detí (batéria otázok v omnibuse, min. 700 respondentov), a zamestnávateľov (300 respondentov):

 • júl 2005 – október 2006
 • príprava, realizácia výskumu prostredníctvom renomovanej výskumnej agentúry s anketárskou sieťou (výskum na vzorke všeobecnej populácie) a prostredníctvom verejného zaobstarávania (výskum na vzorke zamestnávateľov)
 • analýza dát a napísanie výskumnej správy v podobe pracovného zošitu IVO

b) participatívny výskum (o.i. za účelom predvýskumu pre reprezentatívny výskum):

 • júl 2005 – máj 2006
 • školenie aktériek z 10 MC pre zber kvalitatívnych výskumných dát (ženy – matky ako výskumníčky)
 • zapojenie dobrovoľníkov(-čiek) vo výskumnej časti projektu
 • realizácia tematických workshopov v 10 MC s matkami o zamestnávaní (focus group, skupinové rozhovory)
 • realizácia e-konferencie (riadenej tematickej diskusie) na

  www.materskecentra.sk, www.babatko.sk, www.feminet.sk, www.woman.sk, www.changenet.sk

  (v rámci publicity projektu)

c) kvalitatívny sociologický výskum na vzorke 30 matiek – žien z rôznych regiónov Slovenska:

 • september 2005 – december 2006
 • príprava a realizácia panelového výskumu (30 semištrukturovaných rozhovorov, po 12 mesiacoch výskum zopakovať na vzorke 15 respondentiek)
 • analýza dát a napísanie publikácie IVO s využitím všetkých výskumných dát

IVO bude priebežne analyzovať a publikovať výskumné dáta zo všetkých troch druhov výskumov (participatívny, kvantitatívny a kvalitatívny). Výsledkom týchto aktivít bude:

1. analýza dát a výroba výskumnej správy z kvantitatívneho výskumu v podobe pracovných zošitov IVO (júl 2005 - jún 2006)
2. štúdium odbornej literatúry a monitoring médií k téme (júl 2005 – december 2006)
3. tlačová konferencia IVO a partnerov k výsledkom z kvantitatívneho výskumu (jún 2006)
4. analýza dát a príprava publikácie IVO s využitím všetkých výskumných dát (júl 2005 – december 2006)

B. USKUTOČNENÉ AKTIVITY

1.Informačný leták o projekte

2.IVO vypracovalo dva príklady dobrých praktík do Guidebook of Good Practices
Inštitút pre verejné otázky prispel k tvorbe príručky dobrých praktík (Guidebook of Good Practises), ktorá bude produktom v nadnárodnej časti projektu veneta v rámci tzv. Transnational cooperation agreement (TCA)

3.Správa zo stretnutia TCA expertov v IVO
V dňoch 17. – 19.mája 2006 navštívili Slovensko TCA experti z Nemecka a Španielska

4. Článok Sylvie Šumšalovej pre časopis Dieťa
Sylvia Šumšalová napísala článok pre časopis Dieťa o potrebe pružného pracovného času pre mamičky s deťmi

5. Správa zo stretnutia TCA koordinátorov v Palerme
Dňa 8. júna 2006 bolo IVO v zastúpení Lýdie Marošiovej na stretnutí koordinátorov TCA v Palerme

6. Správy z Alghera - stretnutia TCA koordinátorov a tzv. výmeny expertov
V dňoch 5. - 6.októbra 2006 boli Lýdia Marošiová a Sylvia Šumšalová z IVO na stretnutí v rámci TCA aktivít, v Alghere na Sardínii

7. Výskumná štúdia Matky na trhu (práce a života)
Editorky Lýdia Marošiová a Sylvia Šumšalová o postavení žien-matiek v našej spoločnosti

8. Správa z TCA výmeny expertov v Lleide
IVO v zastúpení Lýdie Marošiovej a  Martiny Sekulovej  prezentoval Rozvojové partnerstvo Veneta

9. Stretnutie TCA koordinátorov v Lleide
17. novembra 2006 pokračovalo stretnutie nadnárodného partnerstva, RP VENETA zastupovala Lýdia Marošiová z IVO

10. Názory verejnosti na postavenie rodičov maloletých detí
Výskum názorov verejnosti na postavenie rodičov maloletých detí v spoločnosti

11. Konferencia Nové formy organizácie práce - privilégium alebo nevyhnutnosť?
Sylvia Šumšalová sa 18. mája 2007 aktívne zúčastnila na konferencii v Bratislave

12. Záverečná nadnárodná konferencia v Lleide
7.-8.6.2007 sa Lýdia Marošiová a Sylvia Šumšalová zúčastnili záverečnej konferencie TCA

13. Výskumná štúdia Matky samy sebou 
Editorka Lýdia Marošiová o dobovej ženskej skúsenosti s materstvom>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore