ivo.sk
Identifikovanie bariér efektívnejšieho uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy v prípade nezamestnaných

Podporil: Úrad vlády Slovenskej Republiky, Sekcia ľudských práv a menšín a Európska komisia

Trvanie projektu:
apríl 2007 – november 2007

Projektový tím:
Mgr. Martina Sekulová;  PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.

Zámer:
Hlavnou témou výskumného projektu sú postoje, predsudky a názory na nezamestnaných (so špeciálnym dôrazom na dlhodobo nezamestnaných) na Slovensku. Cieľom je prostredníctvom empirických zistení ovplyvňovať verejný diskurz a informovať verejnosť a kompetentných ľudí o postavení nezamestnaných pri vstupe na trh práce. Situácia nezamestnaných je častokrát komplikovaná aj tým, že ide o ľudí znevýhodnených (niekedy aj viacnásobne znevýhodnených) a bariérou ich vstupu na trh práce môžu byť  – popri iných faktoroch -  aj predsudky.

Aká je však skutočná rozšírenosť, forma a štruktúra predsudkov a názorov na nezamestnaných? Existujú medzi - regionálne rozdiely v závislosti od miery nezamestnanosti, sociálnej situácie či ekonomickej aktivity? Aké konkrétne skúsenosti majú registrovaní uchádzači s nerovným prístupom na základe stereotypizovania a stigmy? Uvedomujú si sami nezamestnaní svoje právo na neskrimináciu a rovné príležitosti?   Ako sú  tieto názory ovplyvnené vekom, rodom etnicitou, sexuálnou orientáciou  a postihnutím? Ako vplýva na názory na nezamestnaných práve takáto kombinácia? Čo si vlastne na Slovensku o nezamestnaných myslíme? Poznajú nezamestnaní svoje práva na rovnosť a nediskrimináciu?

Nielen na tieto otázky sa pokúsi odpovedať kvalitatívny výskum, ktorého hlavnou úlohou je prispieť k poznaniu situácie na Slovensku.  Metóda focus group má za cieľ napomôcť ku hlbšiemu poznaniu existencie, formy a štruktúry názorov na nezamestnaných v troch cieľových skupinách – nezamestnaných, zástupcov úradov práce a zamestnávateľov. Výber troch rozdielnych regiónov, z hľadiska miery nezamestnanosti, sociálnej situácie a ekonomickej aktivity má napomôcť odhaliť, či existujú rozdiely vo vnímaní nezamestnaných podmienené týmito premennými. 

V prípade nezamestnaných sa výskum sústredí najmä na tieto otázky:

1. v rovine postojov a informovanosti  - úroveň povedomia skupiny nezamestnaných o práve na rovnosť  a nediskrimináciu

2. v rovine osobných skúsenosti – zažívaná a vnímaná diskriminácia, aké sú konkrétne prejavy diskriminácie pri hľadaní uplatnenia na trhu práce.

3. Ktoré znevýhodnenia sú najväčšou bariérou zamestnateľnosti?

4. Stigmatizácia nezamestnaných - výmysel alebo realita? vzniká stigma po zaradení do evidencie UPSVaR? aký dopad má na samotného nezamestnaného skúsenosť s príslušnosťou k znevýhodneným a zároveň v minulosti aj evidovaným na trhu práce pri uchádzaní sa o zamestnanie?

5. Aké stereotypy vznikajú o nezamestnaných/znevýhodnených vo vzťahu k trhu práce?

V prípade zástupcov inštitúcií, vrátane zamestnávateľov:

1. v rovine postojov a informovanosti: - úroveň povedomia o práve na rovnosť a nediskrimináciu

2. mentálne bariéry inkluzívnych postojov (stereotypizácia znevýhodnených, nerešpektovanie zásad rovnakých príležitostí  a pod.)

3. reálne skúsenosti – aké sú faktory exklúzie z trhu práce (diskriminácia v kontexte ďalších faktorov).

Projekt predstavuje štúdiu „aplikovanej rovnosti príležitosti“ na prípade konkrétnej znevýhodnenej skupiny, kladie si za cieľ identifikovať prierezové problémy efektívnejšieho uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy pre všetkých šesť dôvodov diskriminácie na oboch jej komplementárnych póloch:

A. ohrozenej skupiny

B. inštitúciách, ktoré by mali zabezpečovať nediskriminačné prostredie

Výskumné zistenia budú prístupnou formou publikované v pracovnom zošite.

Harmonogram výskumných aktivít a diskusných fór v priebehu mesiacov júl – august 2007

Focus groups

Lokalita

Miesto

Čas konania

Dátum

 

Spišská Nová Ves

Mestský úrad Gelnica

9,00 hod.

26.7.

Nezamestnaní/né

Rimavská Sobota

OZ Informačno-poradenské centrum Rómov

9,00 hod.

16.7.

Diskusie

 

 

 

 

 

Žilina

Hotel Grand

10,30 hod.

2.8.

 

Spišská Nová Ves

Mestský úrad Gelnica

13,00 hod.

26.7.

Zástupcovia inštitúcií

Rimavská Sobota

OZ Informačno-poradenské centrum Rómov

16,00 hod.

16.7.

 

 

 

 

 

 

Žilina

Hotel Grand

16,00 hod.

2.8.

Mladí ľudia

Bratislava

OSF zasadačka

17,00 hod. 

 4.9.

Diskusia

 

 

 

 Oficiálna stránka európskeho roka rovnakých príležitostí:
www.equality2007.europa.eu

Kampaň Za rozmanitosť, proti diskriminácii: www.stop-discrimination.info

Projekt a aktivity Spoločnosti pre plánované rodičovstvo: www.rodovarovnost.sk

Pozrite si prezentácia výskumu ako aj samotnú výskumnú správu:

Download: prezentácia Nezamestnanosť a diskriminácia (PDF formát,  KB)

Download: výskumná správa Nezamestnanosť a diskriminácia (PDF formát, 790 KB)

Fotografie z diskusného fóra v Rimavskej Sobote:

>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore