ivo.sk
Projekty

Všetky | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Názov
Ženy vo svete informačných technológií
Ženy ako relevantná cieľová skupina predvolebnej kampane MVO
Zvyšovanie informovanosti o diskriminácii a ľudských právach medzi aktérmi pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami
Zlepšovanie schopností a kompetencie občianskej spoločnosti pri ovplyvňovaní budúcnosti médií verejnej služby ako zdroja korektných informácií pre informované rozhodovanie, priestoru pre zvyšovanie citlivosti na prejavy populizmu a faktora sociálnej kohézie
Zber dát a monitoring ohrozenia v marginalizovaných komunitách
Zaostrené na extrémizmus
Zaostrené na Bratislavu
Vzťah poslancov Európskeho parlamentu z krajín strednej Európy k politike Ruskej federácie a ďalších autoritárskych štátov
Vzťah poslancov Európskeho parlamentu z krajín strednej Európy k politike Ruskej federácie a ďalších autoritárskych štátov
Vzťah poslancov Európskeho parlamentu z krajín strednej Európy k politike Ruskej federácie
Vzťah mládeže k demokracii a európskej integrácii
Vzťah mládeže k demokracii a európskej integrácii
Výskum historického vedomia obyvateľov Slovenskej republiky
Výskum cieľových skupín pre British Council
Výchova mládeže k občianskemu spolunažívaniu
Využívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Využitie expertízy IVO na skvalitnenie obsahu výuky na vysokej škole
Voľby 1998: Výskum pre akciu (Research for Action.1998 Elections)
Volím Európu, volím budúcnosť
Volebné programy politických strán vo vybraných oblastiach
Vnímanie vyšehradskej spolupráce v krajinách V4
Vnímanie vyšehradskej spolupráce v krajinách V4
Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020
Visegrádska spolupráca - ako ju vnímajú občania štyroch krajín
Visegrad Elections: Domestic Impact and European Consequences
Verejná mienka a ekonomické reformy (Widespread Pessimism and Reform Apathy in Transition Countries)
Veneta
Únos. Čierna diera demokracie
Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Úloha mimovládnych organizácií v procese európskej integrácie
Ukrainians Stand Behind Euro-Atlantic Values: Ignorance is not Bliss
Transparentnosť volieb do miestneho zastupiteľstva v strednej a východnej Európe
Transparentnosť volieb do miestneho zastupiteľstva v strednej a východnej Európe
Transparentnosť volieb do miestneho zastupiteľstva v strednej a východnej Európe
Towards Gender Equality in Slovakia? (Emerging Plurality of “Gender Contracts” in the Period of Transition)
The Future of Enlarged NATO and European Union as Seen by Political Actors
The Evaluation of Visegrad Countries’ Democratic Assistance Programmes
Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac inklúzie pre ľudí s medzinárodnou ochranou
Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac inklúzie pre ľudí s medzinárodnou ochranou
Štúdia – Princípy regionálnej politiky v súlade s Národným rozvojovým plánom s ohľadom na marginalizované skupiny rómskeho obyvateľstva
Štúdia európskych volieb 2004 (European Election Study 2004)
Študentské voľby 2014
Študentské voľby
Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku
Stredná Európa v zrkadle ruských médií
Stratégie slovenských domácností pri prechode na digitálne televízne vysielanie
Stav, trendy, potreby a možnosti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
Starší vek a ľudské práva: silnejšia participácia, menej diskriminácie
Starší vek a ľudské práva: silnejšia participácia, menej diskriminácie
Sprievodná správa o národnej stratégii menšinovévého vzdelávania
Spoločenská zodpovednosť médií - partnerské podujatie konferencie FORUM 2000
Spoločenská zodpovednosť médií (prvá konferencia)
Sociologický výskum cieľových skupín volebnej kampane 2002
Sociografické mapovanie rómskych komunít na Slovensku
Sociálne siete na Slovensku
Slovensko: tri desaťročia slobody a demokracie
Slovensko: Parlamentné voľby 2002 a stav spoločnosti
Slovensko-maďarský občiansky dialóg
Slovensko volí 2009
Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti
Slovensko 2015
Slovensko 2010. Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011
Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010
Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti
Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti
Slovensko 2006: verejná debata o hodnotách otvorenej spoločnosti a občianskej participácii
Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti
Slovenskí voliči a parlamentné voľby 2002 – generálny projekt
Slovenské súdnictvo očami verejnej mienky
Slovenské parlamentne voľby 2020: nádej pre zmenu?
Slovenská justícia očami verejnosti, odborníkov a sudcov
Slovenská justícia očami verejnosti, odborníkov a sudcov
Slovakia: Promoting Reform Policies
Slovakia to Afghanistan – Assisting in Building Democratic Institutions in a New State
Slovakia 2012. Trends in Quality of Democracy
Slobodné voľby 20 rokov po: lesk a bieda stredoeurópskeho sna
Skúmanie moderného antisemitizmu vo vyšehradských krajinách
Skúmanie moderného antisemitizmu vo visegrádskych krajinách
S dôverou v budúcnosť – Európska konferencia o demokracii
Rómovia v rozširujúcej sa Európe: výzvy do budúcnosti. Analýza potrebnosti opatrení v rámci Rómskeho vzdelávacieho fondu
Rómovia pred parlamentnými voľbami 2002
Rodinné a rodové aspekty integrácie migrantov z tretích krajín
Reforma verejnej správy – lokálna demokracia v názoroch verejnosti
Raxen_CC National Focal Points
Raxen 6
Raxen 5
Prvovoliči v spätnom zrkadle (v rámci generálneho projektu Slovenskí voliči a parlamentné voľby 2002)
Projekcia zhubného autoritárskeho vplyvu: zraniteľné demokracie v ohrozenom priestore
Programové východiská politických strán
Prítomní a predsa (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna integrácia cudzincov v lokálnej perspektíve
Prítomní a predsa (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna integrácia cudzincov v lokálnej perspektíve
Predčasné parlamentné voľby na Slovensku 2012: verejná diskusia o hodnotách otvorenej spoločnosti, integrite, občianskej participácii a európskej budúcnosti krajiny
Pravicový extrémizmus na Slovensku
Pravicový extrémizmus na Slovensku
Posilňovanie občianstva v krajinách V4
Populizmus a liberálna demokracia v strednej a východnej Európe
Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o NATO: skúsenosti Slovenska II.
Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o NATO: skúsenosti Slovenska
Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti predstaviteľov novinárskej obce o NATO
Politické strany a otázky obrany a bezpečnosti
Politická participácia žien: limity a možnosti v SR (2020)
Politická participácia žien na Slovensku: možnosti a limity
Podpora vzdelanosti a prístupu k informáciám: Slovensko 1996-2010 do škôl a knižníc
Podpora dialógu v nových demokraciách
Plus pre ženy 45+
Plus pre ženy 45+
Plus pre ženy 45+
Plus pre ženy 45+
Parlamentné voľby na Slovensku 2010
Otvorené okná – Open windows
Otvorenejšie Slovensko
Otvorenejšie Slovensko
Odpoveď na euroázijskú výzvu pre Východnú Európu
Odpoveď na euroázijskú výzvu pre Východnú Európu
Odborníci a verejnosť (v rámci generálneho projektu Slovenskí voliči a parlamentné voľby 2002)
Obsahová analýza periodika Romano nevo ľil
Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy
Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy
Nurturing Atlanticists in Central Europe: the Role of Media, Education, and Public Diplomacy
November 1989 na Slovensku: 20 rokov po ...
Názory slovenskej a českej verejnosti na rozdelenie Česko-Slovenska a vznik samostatných štátov
Názory ekonomických elít na aktuálne otázky vývoja slovenskej ekonomiky
Národný populizmus vs. inter-kultúrny dialóg na Slovensku: politické faktory a hodnoty
Nations in Transit - Slovakia 2014
Nations in Transit - Slovakia 2013
Nations in Transit - Slovakia 2012
Nations in Transit - Slovakia 2011
Nations in Transit - Slovakia 2010
Nations in Transit - Slovakia 2009
Nations in Transit - Slovakia 2008
Nations in Transit - Slovakia 2007
Nations in Transit - Slovakia 2006
Nations in Transit - Slovakia 2005
Nations in Transit - Slovakia 2004
Nations in Transit - Slovakia 2003
Nations in Transit - Slovakia 2003
Nations in Transit - Slovakia 2002
Nations in Transit - Slovakia 2001
Nations in Transit - Slovakia 1999-2000
Nations in Transit - Slovakia 1998
Na ceste k rovnosti: Zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie
My rozhodneme.sk alebo 333 dobrých dôvodov prečo ísť voliť
Mladí ľudia v kyberpriestore – šance a riziká pre demokraciu
Mladí ľudia a riziká extrémizmu
Mladí ľudia a EÚ
Mladí ľudia a EÚ
Mladí Európania a Európanky bez hraníc
Míľniky slovenských dejín 20. storočia: “osmičkové“ a iné roky, historické vedomie občanov SR
Mimovládny sektor na Slovensku - problémy, skúsenosti, trendy
Migrácia na Slovensku
Migrácia a V4: výzvy a príležitosti
Migrantky a platená práca v domácnostiach. Prípad Slovenska
Migranti a migrantky na trhu práce v SR – identifikácia a prekonávanie bariér diskriminácie
Medzinárodná výmena skúsenosti vo využívaní indikátorov integrácie
Ľudský rozvoj Rómov
Liberálne strany v strednej a východnej Európe: slabosť a potenciál
Launching e-Governance in Slovakia: Empowering Citizens to Participate, Influence and Exercise Democratic Control
Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Kvalifikovaná analýza a odporúčania pre politiky v oblasti antidiskriminácie a EÚ stratégia 2020
Kultúrna diverzita na Slovensku v kontexte pracovnej migrácie: trendy a výzvy pre verejnú politiku
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku?
Krajina na križovatke
Komparatívna analýza neliberálnych tendencií v krajinách V4
Jazyková kompetentnosť ľudí na Slovensku: nemecký jazyk v porovnaní s inými jazykmi
IVO Political Update 2007
IVO Political Update 2006
IVO Political Update 2005
IVO k voľbám do Európskeho parlamentu
IVO k prezidentským voľbám
IVO k parlamentným voľbám 2010
IVO Barometer 2013
IVO Barometer 2012
IVO Barometer 2011
IVO Barometer 2010
IVO Barometer 2009
IVO Barometer 2008
Introducing Slovakia
Integračné politiky: Kto získava? Migrant Integration Policy Index 2015
Informatické vzdelávanie optikou absolventov základných a stredných škôl
Ilko Kucheriv Democracy Partnership Programme (Program partnerstva v oblasti demokracie Iľka Kučeriva)
Ilko Kucheriv Democracy Partnership Programme (Program partnerstva v oblasti demokracie Iľka Kučeriva)
Ilko Kucheriv Democracy Partnership Programme (Program partnerstva demokracie Iľka Kučeriva)
Identifikovanie bariér efektívnejšieho uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy v prípade nezamestnaných
Hodnotenie činnosti vlády SR
Hlasy žien
Historické vedomie v krajinách V4
Financovanie politických strán na Slovensku
Extrémizmus vo verejnom diskurze a politických hnutiach strednej Európy
Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti
Evaluácia činnosti Sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Evaluation of the Social Inclusion Policy Aimed at Reducing Long-Term Unemployment
Európske voľby 2019 na Slovensku: súvislosti a výsledky
European Web Site on Integration
European Web Site on Integration
EU Enlargement, NATO Enlargement and the Future of Transatlantic Relations
Ethnicity in the City
Endorsing the Transatlantic Debate, Promoting Transatlantic Values, and Strengthening Euro-Atlantic Vector in Ukraine
Ekonomické elity a korporatívna filantropia na Slovensku
Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov z tretích krajín v prostredí Slovenska
Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov z tretích krajín v prostredí Slovenska
e-Skills a trh práce na Slovensku
Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov
Digitálna priepasť v generačnej optike
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2015
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2013
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2011
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2009 - Interaktívna mapa digitálnej [ne]gramotnosti
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2007
Digitálna gramotnosť na Slovensku
Digitálna gramotnosť a trh práce
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2018
Deti a rodičia v kyberpriestore
Desať rokov (spolu) v únii: Európa, Česko a Slovensko
Demokratizácia a rozvoj občianskej spoločnosti na Taiwane
Dáme to! Úspechy, problémy a riešenia od mladých pre mladých
Dáme to! Úspechy, problémy a riešenia od mladých pre mladých
Česká a slovenská spoločnosť po dvanástich rokoch samostatnosti
Cyklus diskusných relácií v STV - Fórum
CSR a médiá. Legislatívne a praktické aspekty zobrazovania CSR aktivít v médiách
Cesta krajín Vyšehradu do EÚ: Poučenie pre Ukrajinu
Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia (COPART)
Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia (COPART)
Boj s dezinformáciami a posilnenie verejnej debaty založenej na faktoch
Boj proti antisemitským konšpiračným teóriám ako nástroju pre politickú mobilizáciu extrémistov (výskum, zvýšenie informovanosti, vzdelávanie)
Boj proti antisemitským konšpiračným teóriám ako nástroju pre politickú mobilizáciu extrémistov (výskum, zvýšenie informovanosti, vzdelávanie)
Awareness Rising about Anti-Discrimination Policies of the EU: Make the EU Action Programme to Combat Discrimination work
Assisting Democracy Building in Iraq
Analýza súčasného stavu a trendov vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku
Aktuálne problémy Slovenska – september 2003
Aktuálne problémy Slovenska – september 2001
Aktuálne problémy Slovenska – október 1997
Aktuálne problémy Slovenska – november 2004
Aktuálne problémy Slovenska – marec 2000
Aktuálne problémy Slovenska – jún 2002
Aktuálne problémy Slovenska – január 1999
Aktívnym starnutím k posilneniu práv starších ľudí a k uplatneniu ich potenciálu
Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku. Trendy a perspektívy
Ako to vidia mladí ?
Ako presvedčiť obyvateľov východu a juhu Ukrajiny o výhodách európskej integrácie: Názory expertov a zahraničné skúsenosti
30 rokov Vyšehradskej štvorky: ako ju vidia občania
30 rokov od pádu komunizmu na Slovensku očami verejnosti: Zisky a straty nadobudnutej slobody
25 rokov českej a slovenskej zahraničnej politiky
100 dní vlády M. Dzurindu
"Slovenská cesta": Poučenie pre demokratov (i autokratov). Panelová diskusia v rámci 17. konferencie Fórum 2000
"Alternatívna politika"? Vznik nových politických formácií v Strednej Európe: príčiny, faktory a dopady
"Alternatívna politika"? Vznik nových politických formácií v Strednej Európe: príčiny, faktory a dopady

Videoaktuality

Výsledky reprezentatívneho výskumu názorov verejností v štyroch krajinách V4

Čo podnecuje politikov k tomu, aby namiesto spojenectva so Západom presadzovali zväzky s Ruskom?

V4 v názoroch verejnosti: skúsenosti a výzvy
Kto hrá ruskú ruletu na Slovensku

Výskumná štúdia na aktuálnu tému migrácie mladých vzdelaných Slovákov. 

Výskumná štúdia o aktuálnych postojoch a skúsenostiach rodičov s online dištančným vzdelávaním detí.

 Únik mozgov - migračný potenciál mladých na Slovensku
Dištančné vzdelávanie detí optikou rodičov

Účasť žien na politickom rozhodovaní cez prizmu štatistík aj v optike verejnej mienky.

Prečo mýty o tejto krajine dlhodobo prežívajú a majú vďačných recipientov a šíriteľov.

Politická participácia žien na Slovensku 2020
Mýty o Rusku

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore