ivo.sk
Ako vidí verejnosť najzávažnejšie problémy starších ľudí na Slovensku

Bratislava, 20.10.2022. Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v auguste 2022 výskum názorov slovenskej verejnosti na postavenie a problémy starších ľudí na Slovensku. Zber dát na Slovensku realizovala agentúra FOCUS v dňoch 4. 8. – 14. 8. 2022 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1212 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Vo výskume boli respondenti vyzvaní, aby sa zamysleli nad najzávažnejšími problémami, ktoré majú starší ľudia v našej spoločnosti.

Tabuľka 1: Rebríček najzávažnejších problémov starších ľudí vo vedomí verejnosti (názory celej verejnosti vo veku 18 rokov a viac a názory ľudí vo veku 55 rokov a viac, v %)


18+ 55+
Nízka životná úroveň, rastúce náklady na život 86 89
Oslabené zdravie a nedostatočná zdravotná starostlivosť 78 78
Osamelosť, vyradenie zo spoločnosti, pocit neužitočnosti 26 23
Nerešpektovanie potrieb starších ľudí zo strany štátu a spoločnosti, nezáujem, bezohľadnosť, diskriminácia 21 22
Diskriminácia na trhu práce 12 10
Nedostatočná dostupnosť a kvalita sociálnych služieb 10 11
Oslabená výkonnosť, neschopnosť držať krok s dobou, zaostávanie vo vzdelaní, bezradnosť, apatia 9 7
Nepriaznivá rodinná situácia 4 6
Kriminalita páchaná na senioroch 1 2

Poznámka: Otvorená otázka. Respondenti mohli spontánne uviesť tri odpovede.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky 2022.


Ako ukazuje ľavý stĺpec tabuľky 1, výrazná väčšina verejnosti pokladá za kľúčové dva problémy starších ľudí. Prvým je nízka životná úroveň, slabé sociálne a dôchodkové zabezpečenie, rastúce životné náklady, ohrozenie chudobou (86% respondentov). Druhým je problém oslabeného zdravia seniorov a nedostatočnej zdravotnej starostlivosti (78%).

Ďalšie problémy nasledujú so značným odstupom. Približne štvrtina verejnosti (26%) vidí najzávažnejší problém starších ľudí v tom, že na nich dolieha osamelosť, vyradenie z aktívneho života, pocit neužitočnosti.

Podľa pätiny verejnosti (21%) je najnaliehavejším problémom seniorov nerešpektovanie ich potrieb zo strany štátu a spoločnosti, ich diskriminácia, ponižovanie a podceňovanie, nedostatok empatie a úcty.

Ďalšie dva problémy – piaty a šiesty – konkrétne pomenúvajú nerešpektujúci prístup štátu a spoločnosti. Prvým je diskriminácia starších ľudí na trhu práce (12%), o ktorej svedčia podľa respondentov ťažkosti pri získaní a udržaní zamestnania, nevhodné pracovné podmienky pre starších zamestnancov a pod. Druhým problémom je nedostupnosť a kvalita sociálnych služieb pre starších ľudí odkázaných na starostlivosť a opateru, či už v inštitúciách alebo v prirodzenom domácom prostredí (10%).

Na siedmom mieste v rebríčku závažnosti respondenti vidia problém oslabenej výkonnosti starších ľudí, ich neschopnosti držať krok s dobou, zaostávania vo vzdelaní, straty orientácie, bezradnosti a apatia (9%).

Na ôsmej priečke závažnosti sa so 4% umiestnila nepriaznivá rodinná situácia, v akej sa starší ľudia nachádzajú – neprítomnosť či nedostatočná pomoc mladších príbuzných, zanedbávanie komunikácie a starostlivosti o seniorov, komplikované medzigeneračné vzťahy a pod.(4%).

Na deviatom mieste medzi najzávažnejšími problémami starších ľudí 1% respondentov uviedlo kriminalitu namierenú proti seniorom, zneužívanie ich dôverčivosti rozličnými podvodníkmi.

Porovnanie ľavého a pravého stĺpca tabuľky 1 dokumentuje, že respondenti vo veku 55 rokov a viac vidia najzávažnejšie problémy starších ľudí podobne ako celá verejnosť. O čosi väčšmi však zdôrazňujú najmä dva problémy: neuspokojivú materiálnu situáciu starších ľudí a ich nepriaznivú rodinnú situáciu.

Na druhej strane vidia v trochu menej dramatickom svetle než verejnosť ako celok také problémy, ako je osamelosť a marginalizácia starších ľudí; ich diskriminácia na trhu práce, ako aj ich oslabená výkonnosť, ubúdanie fyzických a duševných síl.

Tabuľka 2 umožňuje porovnať názory verejnosti na najzávažnejšie problémy starších ľudí v roku 2022 a 2011.

Tabuľka 2: Názory verejnosti 18+na najzávažnejšie problémy starších ľudí v spoločnosti v roku 2011 a 2022 (v %)


2011 2022
Nízka životná úroveň, rastúce náklady na život 59 86
Oslabené zdravie a nedostatočná zdravotná starostlivosť 50 78
Osamelosť, vyradenie zo spoločnosti, pocit neužitočnosti 14 26
Nerešpektovanie potrieb starších ľudí zo strany štátu a spoločnosti, nezáujem, bezohľadnosť, diskriminácia 22 21
Diskriminácia na trhu práce 22 12
Nedostatočná dostupnosť a kvalita sociálnych služieb 10 10
Oslabená výkonnosť, neschopnosť držať krok s dobou, zaostávanie vo vzdelaní, bezradnosť, apatia 10 9
Nepriaznivá rodinná situácia 6 4
Kriminalita páchaná na senioroch 14 1

Poznámka: Otvorená otázka. Respondenti mohli uviesť tri odpovede.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky 2011 a 2022.


Oproti roku 2011 sa vnímanie problémov starších ľudí značne zmenilo. Verejnosť dnes pripisuje oveľa väčšiu váhu trom problémom. Po prvé, vidí v kritickejšom svetle materiálnu situáciu starších ľudí, sťaženú najmä v dôsledku inflácie, energetickej krízy a vojny na Ukrajine. Po druhé, citlivejšie vníma oslabenie zdravia starších ľudí a nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, evidentne aj pod vplyvom pandémie Covid-19 a celkového kritického stavu nášho zdravotníctva. Po tretie, pripisuje väčšiu váhu osamelosti starších ľudí, ich vyradeniu zo spoločnosti a pocitu neužitočnosti. 

Download: Tlačová správa [PDF]
 >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore