ivo.sk
Verejnosť predložila vláde kritický odpočet. Stagnáciu či dokonca zhoršenie vnímajú aj prívrženci Smeru-SD

Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v dňoch 5. – 12. 11. 2013 výskum názorov verejnosti na aktuálne spoločenské a politické otázky. Zber údajov zabezpečila agentúra FOCUS prostredníctvom siete vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 1049 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov.

Vo výskume respondenti odpovedali aj na otázku, ako sa zmenila situácia v spoločnosti od nástupu vlády R. Fica v roku 2012 vo vybraných jedenástich oblastiach. Iba okrajová časť respondentov pohybujúca sa medzi 4 až 9 % vyslovila názor, že v uvedených oblastiach došlo k zlepšeniu. 

Výrazná väčšina respondentov vyjadrila presvedčenie o zhoršení situácie v piatich oblastiach: pracovné príležitosti (75 %); postavenie živnostníkov a malých podnikateľov (65 %); situácia v zdravotníctve (64 %); stav verejných financií, zadlženosť štátu (63 %); korupcia a klientelizmus v politike (62 %). 

Pri hodnotení situácie v ďalších troch oblastiach prevažuje konštatovanie zhoršenia nad konštatovaním  nezmenenej situácie či stagnácie – v oblasti justície a súdnictva (53 % vz. 36 %); dodržiavania zákonov a ústavy (49 % : 38 %) a školstva (46 % : 39 %). 

V ďalších troch oblastiach približne polovica respondentov konštatovala stagnáciu, pričom podiel tých, čo považovali situáciu za zhoršenú, dosahoval okolo 40 %. Ide o vývoj demokracie (47 % konštatovalo nezmenený stav vz. 41 % zhoršenie),  životnej úrovne respondentov či ich rodín (49 % vz. 41 %) a vzťahov medzi Rómami a ostatnými obyvateľmi (51 % vz.  41 %). 

Tabuľka 1
Ako sa zmenila od nástupu vlády R. Fica v roku 2012 situácia v nasledujúcich oblastiach?     (% odpovedí „zlepšila sa“ : „ostala rovnaká“ : „zhoršila sa“)

Zlepšila sa Ostala rovnaká Zhoršila sa
Pracovné príležitosti 5 20 75
Postavenie živnostníkov a drobných podnikateľov 4 23 65
Situácia v zdravotníctve 7 27 64
Stav verejných financií, zadlženosť štátu 5 24 63
Korupcia, klientelizmus v politike 5 29 62
Stav súdnictva, justície 5 36 53
Dodržiavanie ústavy a zákonov 6 38 49
Situácia v školstve 4 39 46
Stav demokracie 9 47 41
Životná úroveň Vás a Vašej rodiny 9 49 41
Vzťahy medzi Rómami a ostatnými obyvateľmi 4 51 41

Poznámka: Zvyšok do 100 % tvoria odpovede „neviem“.
Zdroj:
Inštitút pre verejné otázky, november 2013.


Názory na vývoj v jednotlivých oblastiach sú v populácii rovnomerne rozložené: rozdiely podľa pohlavia, veku či vzdelania nie sú štatisticky významné. 

Prívrženci Smeru-SD sa odlišujú od prívržencov ostatných politických strán i od priemeru populácie priaznivejším hodnotením vývoja vo všetkých skúmaných oblastiach. Aj medzi nimi však prevažujú respondenti konštatujúci nepriaznivý vývoj v oblasti pracovných príležitostí (59 %), zhoršenie postavenia živnostníkov a drobných podnikateľov (52 %) i nepriaznivý vývoj situácie zdravotníctve (53 %). 


Ďalšie doplňujúce údaje z výskumu sa nachádzajú v priloženej tlačovej správe.

Download: Tlačová správa (PDF)

Prieskum verejnej mienky realizoval Inštitút pre verejné otázky v rámci projektu Otvorenejšie Slovensko

---

Vybrané mediálne výstupy >> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore