ivo.sk
Inštitút pre verejné otázky vydal analytickú ročenku Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Dňa  26. februára 2009 Inštitút pre verejné otázky uviedol Súhrnnú správu o Slovensku za rok 2008.(editormi publikácie sú Miroslav Kollár, Grigorij Mesežnikov a Martin Bútora). Vybraní autori publikácie informovali médiá o hlavných zisteniach knihy na tlačovej konferencie, ktorá sa konala v IVO. V poobedňajších hodinách sa uskutočnila slávnostná prezentácia Súhrnnej správy, spojená s prezentáciou ďalšej novej publikácie IVO – She and He in Slovakia. Na slávnostnej prezentácii knihu Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti uviedla prof. Soňa Szomolányi z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.


Tlačová konferencia s vybranými autormi Súhrnnej správy.

Publikácia Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti zachytáva stav krajiny v celej jeho rozmanitosti a prináša svedectvo o nejednoznačnosti až rozporuplnosti vnímania viacerých aspektov súčasného vývoja slovenskej spoločnosti expertmi, politickými aktérmi a širšou verejnosťou.

Dva roky pôsobenia kabinetu na čele s premiérom Robertom Ficom a výsledky jeho vládnutia vo viacerých oblastiach poskytujú dostatok podkladov na hodnotenie toho, nakoľko vládou presadzované riešenia posilňujú, resp. oslabujú potenciál krajiny v kontexte jej plnoprávneho členstva v EÚ a NATO.

Nesporným úspechom krajiny v roku 2008 bolo zavedenie spoločnej európskej meny euro. Tento historický krok si právom môže pripísať do vlastných aktív celý vejár spoločenských aktérov – od úradujúcej vlády cez Národnú banku Slovenska, skupiny organizovaných záujmov, podnikateľský stav, médiá až po parlamentnú opozíciu. Prijatie eura potvrdilo zdravé základy slovenskej ekonomiky a dokumentovalo schopnosť politikov prijímať zodpovedné rozhodnutia.

Na druhej strane v expertnej komunite i v iných spoločensky významných prostrediach (podnikatelia, zástupcovia samosprávnych orgánov, médiá) pretrvávali pochybnosti o tom, či súčasná vládna garnitúra dokáže využiť priaznivý ekonomický vývoj na skvalitnenie sociálneho kapitálu krajiny a jej konkurencieschopnosti v regionálnom, celoeurópskom a globálnom meradle. Tieto pochybnosti sa v súvislosti s ekonomickou krízou prehĺbili. Autorky a autori Súhrnnej správy Slovensko 2008 upozorňujú najmä na etatistické zameranie súčasnej vládnej politiky, na jej prílišný technokratizmus, ekologickú necitlivosť, stranícky a politický klientelizmus, snahy koncentrovať moc, posilnenie centralistických prvkov, paternalistické zdôvodnenie uskutočňovaných sociálno-ekonomických opatrení, etnizáciu politického a širšieho verejného diskurzu, populizmus pri oslovovaní občanov.

Súhrnná správa
za rok 2008 je výsledkom expertnej spolupráce think-tankov, mimovládnych neziskových organizácií, akademických a vysokoškolských pracovísk usilujúcich sa o kritickú sociálnu analýzu. V publikácii sa kombinujú skúsenosti renomovaných odborníkov s aktivitou mladých expertov.

Publikácia Súhrnná správa o stave spoločnosti je rozdelená do štyroch tematických častí.

Tematickú časť Vnútorná politika tvorí samostatný blok štúdií, analyzujúcich najdôležitejšie vnútropolitické udalosti roka 2008, činnosť štátnych inštitúcií, politických strán, odborov a cirkví, stav právneho štátu, tvorbu a aplikáciu práva, otázky ľudských práv, situáciu národnostných menšín, pôsobenie verejnej správy a vývoj verejnej mienky.

Tematická časť Zahraničná politika prináša expertný pohľad na hlavné trendy v zahraničnej politike SR, na účasť Slovenska na integračných procesoch v Európe a na regionálnej spolupráci, na charakter vzťahov SR s USA, Kanadou, kľúčovými európskymi krajinami a Ruskom, so susednými štátmi, ako aj viacerými západo-, stredo- a východoeurópskymi štátmi i s vybranými ázijskými krajinami, na politikurozvojovej pomoci SR a na problematiku vonkajšej bezpečnosti a obrany.

Tematická časť Ekonomika analyzuje celkový vývoj ekonomickej sféry Slovenskej republiky. Prináša koncentrovanú výpoveď o vývoji slovenskej ekonomiky v roku 2008. Venuje sa prioritne tým javom, ktoré v roku 2008 nadobudli osobitý význam a všíma si aj niektoré dlhodobejšie tendencie a porovnania s inými ekonomikami. Kapitola má tri základné bloky: analýzu hospodárskej politiky, rovinu hospodárskeho vývoja a zhodnotenie postavenia slovenskej ekonomiky vo svetových rebríčkoch, ako aj zhodnotenie jej vnímania špecializovanými inštitúciami. Autori tiež načrtávajú predpokladaný vývoj slovenskej ekonomiky v nasledujúcom období.

Tematická časť Spoločnosť analyzuje trendy a udalosti v rôznych oblastiach verejného života, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú celkový spoločenský vývoj v krajine, pričom účinky ich pôsobenia sa prejavujú v dlhodobejšej perspektíve.

Súhrnná správa
neprináša iba samotnú analýzu najdôležitejších udalostí z roku 2008. Autorský kolektív vyhodnocuje dianie aj v kontexte dlhodobejších trendov vývoja slovenskej spoločnosti a pokúša tiež anticipovať  možný vplyv praktickej realizácie zámerov vlády na jednotlivé oblasti politického, ekonomického a spoločenského vývoja Slovenska v horizonte najbližších rokov.

Na prezentácii Súhrnnej správy 2008 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave sa zúčastnili predstavitelia vedeckého, kultúrneho a umeleckého života, novinári, občianski aktivisti, diplomati, politici. Pre účastníkov podujatia zahrala klaviristka Jordanka Palovičová.

Prečítajte si aj vybrané mediálne ohlasy v slovenčine, angličtine a maďarčine.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Čo si o V4 myslia obyvatelia jednotlivých krajín? Výskymný projekt IVO realizovaný v 4 krajinách Vyšehradu. 

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

V4 v čase polykrízy.<br/>Názory verejnosti
Thirty Years of Slovak Security and Defence Policy

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov populácie SR k fenoménu dneška.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Umelá inteligencia optikou verejnosti

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore