ivo.sk
Ako hodnotí verejnosť Nežnú revolúciu

Bratislava, 10. 11. 2022. Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v auguste 2022 výskum názorov slovenskej verejnosti na postavenie a problémy starších ľudí na Slovensku. Zber dát na Slovensku realizovala agentúra FOCUS v dňoch 4. 8. – 14. 8. 2022 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1212 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Vo výskume boli respondenti vyzvaní, aby ohodnotili Nežnú revolúciu v novembri 1989. Na podobnú otázku odpovedali respondenti aj v minulosti.

Tabuľka 1: „Ako hodnotíte Nežnú revolúciu v novembri 1989?“ (v %)

Jednoznačne
a skôr kladne
Rovnako kladne
ako záporne
Jednoznačne
a skôr záporne
Neviem
2014 51 24 18 7
2019 56 29 12 3
2021 58 21 17 4
2022 48 29 15 8

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, august 2022.

Nežnú revolúciu hodnotí prevažne priaznivo bezmála polovica ľudí na Slovensku (48%). Ambivalentne ju vníma viac ako štvrtina (29%) a záporne 15%. Takmer desatina (8%) respondentov nevedela zaujať k tejto udalosti stanovisko.

Skutočnosť, že od roku 2014 podiel ľudí s priaznivým postojom k Nežnej revolúcii po prvý raz klesol pod 50%, odráža mimoriadne nepriaznivú spoločensko-politickú klímu na Slovensku spôsobenú kumuláciou viacerých negatívnych trendov a udalostí, zhoršenou sociálnou situáciou obyvateľstva, krízou na politickej scéne, ako aj intenzívnym pôsobením konšpiračných sietí a antisystémových posolstiev z domácich i zahraničných zdrojov.

Rozloženie názorov na Nežnú revolúciu závisí od vzdelania i ekonomického postavenia. Priaznivejší postoj k Novembru 1989 zaujímajú ľudia s vyšším vzdelaním, najmä vysokoškolským, ako aj ľudia vykonávajúci kvalifikovanú duševnú prácu – na rozdiel od ľudí so základným a učňovským vzdelaním bez maturity; nekvalifikovaných manuálnych pracovníkov, nezamestnaných a dôchodcov.

Významným faktorom ovplyvňujúcim hodnotenie Nežnej revolúcie je vek (tabuľka 2). Vo všetkých vekových skupinách je kladné hodnotenie častejšie ako záporné, pričom táto prevaha je najvýraznejšia v najmladších dvoch vekových skupinách (18-24 a 25-34 rokov), ktorých príslušníci sa už narodili do ponovembrových pomerov. Zároveň sa vyznačujú mimoriadne vysokou neschopnosťou zaujať hodnotiace stanovisko.

Ľudia patriaci do najvyšších dvoch vekových kohort (65-74 rokov a 75 a viac rokov), ktorí prežili minimálne tri desaťročia v podmienkach bývalého režimu, sú voči Nežnej revolúcii najkritickejší: negatívne ju hodnotí približne tretina z nich.

Tabuľka 2: „Ako hodnotíte Nežnú revolúciu v novembri 1989?“ (podľa veku, v %)

Jednoznačne
a skôr kladne
Rovnako kladne
ako záporne
Jednoznačne
a skôr záporne
Neviem
18-24 rokov 53 17 4 26
25-34 rokov 48 29 5 18
35-44 rokov 55 26 9 10
45-54 rokov 52 33 12 4
55-64 rokov 46 30 21 3
65 =74 rokov 40 26 31 2
75 rokov a viac 45 18 36 0
Spolu 48 29 15 8

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, august 2022.

Názory na Nežnú revolúciu sú výrazne ovplyvnené politickými preferenciami (tabuľka 3). Pozitívne hodnotenie má výraznú nadpolovičnú prevahu u priaznivcov PS, SaS, ako aj KDH, Sme rodina a OĽaNO. Z opozičných strán Nežnú revolúciu najkritickejšie hodnotia prívrženci Smeru-SD, u ktorých je pozitívne hodnotenie zriedkavejšie ako negatívne (26% : 32%). V porovnaní s nimi prívrženci Republiky a najmä Hlasu-SD nachádzajú na Nežnej revolúcii o čosi viac pozitívneho a menej negatívneho.

Tabuľka 3: „Ako hodnotíte Nežnú revolúciu v novembri 1989?“ (podľa politických preferencií, v %)

Jednoznačne
a skôr kladne
Rovnako kladne
ako záporne
Jednoznačne a skôr
záporne
Neviem
PS 84 7 3 6
SaS 79 8 6 6
KDH 65 16 19 0
Sme rodina 64 18 6 12
OĽaNO 56 28 2 14
Hlas-SD 44 32 17 6
Republika 39 35 21 5
Smer-SD 26 40 32 2

Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, august 2022.

Ľudia s pozitívnym vzťahom k Novembru 1989 sa vyznačujú silnejšou podporou princípov liberálnej demokracie (uprednostňovanie systému parlamentnej demokracie, rešpekt k právam menšín, odmietanie autoritárskeho vodcovstva, viera v možnosť ovplyvniť prostredníctvom volieb situáciu v spoločnosti). Je medzi nimi viac zástancov členstva SR a EÚ a NATO, ako aj ľudí stojacich na strane Ukrajiny brániacej sa pred ruským agresorom. Inklinujú častejšie k liberálnej orientácii. Vyznačujú sa vyššou spokojnosťou s osobným životom, ako aj lepším zdravotným stavom. Je medzi nimi významne viac zaočkovaných proti covidu-19.


Download: Tlačová správa [pdf] 


>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore