ivo.sk
Diskriminácia z dôvodu staršieho veku – závažnosť, osobná skúsenosť, oblasti diskriminácie

Bratislava, 31.10.2022. Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v auguste 2022 výskum názorov slovenskej verejnosti na postavenie a problémy starších ľudí na Slovensku. Zber dát na Slovensku realizovala agentúra FOCUS v dňoch 4. 8. – 14. 8. 2022 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1212 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Výskum sa zameral aj na to, ako verejnosť vníma diskrimináciu z dôvodu staršieho veku.

Respondenti boli najprv vyzvaní, aby posúdili závažnosť tohto problému. Svoje hodnotenie vyjadrovali na škále od 1 do 10, kde známka 1 znamenala minimálnu a 10 maximálnu závažnosť. Známku 7 až 10 prisúdilo diskriminácii z dôvodu staršieho veku 55% respondentov vo veku 18 a viac rokov.

Výsledné priemerné hodnotenie 6,6 bodu odráža príklon verejnosti k názoru, že diskriminácia na základe staršieho veku je na Slovensku závažným problémom. Oproti roku 2011, keď priemerné hodnotenie dosahovalo 6,4 bodu, závažnosť tohto problému v očiach verejnosti mierne stúpla.

Ako ukazuje tabuľka 1, v zásade platí, že citlivosť na závažnosť problému diskriminácie starších ľudí sa zvyšuje s rastúcim vekom. Podobne ako pred desaťročím, sú názory žien v porovnaní s mužmi o čosi kritickejšie.

Tabuľka 1: Priemerné hodnotenie závažnosti problému diskriminácie starších ľudí očami verejnosti

    Populácia vo veku nad 18 rokov       6,6
    Pohlavie muži 6,4
ženy 6,7
    Vek 18-24 rokov 6,3
25-34rokov 6,5
35-44 rokov 6,5
45-54rokov 6,7
55-64 rokov 6,6
65-74 rokov 6,7
75 rokov a viac 6,8

Poznámka: Hodnotenie na škále od 1 do 10, kde 1 znamená minimálnu a 10 maximálnu závažnosť problému.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, august 2022.

Vo výskume nás zaujímala aj otázka, do akej miery majú ľudia skúsenosť s diskrimináciou z dôvodu staršieho veku. Rozlišovali sme skúsenosť priamu, „na vlastnej koži“, ako aj nepriamu, keď boli respondenti svedkami diskriminácie inej osoby.

Ako ukazuje tabuľka 2, podiel ľudí, ktorí majú skúsenosť s diskrimináciou z dôvodu staršieho veku, dosahuje v celej populácii 29%. Medzi samotnými seniormi 55+ je ich viac ako tretina (35%), pričom 14% zažilo diskrimináciu na vlastnej koži a 21% bolo svedkom diskriminácie inej osoby.

Tabuľka 2 ďalej dokumentuje, že skúsenosť s diskrimináciou z dôvodu staršieho veku - či už ako svedkovia alebo ako obeť – majú ľudia všetkých vekových skupín. Až do veku 75 rokov sa mierne zvyšuje podiel ľudí s takouto skúsenosťou. V nižších vekových skupinách sú ľudia oveľa častejšie svedkami diskriminácie než jej priamou obeťou, vo vyššom veku je však pomer medzi nepriamou a priamou diskrimináciou vyváženejší.

Tabuľka 2: Skúsenosť s diskrimináciou z dôvodu vyššieho veku (v %)


Bol/-a som
osobne
diskriminovaný/-á
Bol-/a som
svedkom
diskriminácie
Nezažil/-a som
ani jedno
ani druhé
Neviem
Celá populácia 18+ 8 21 63 8
Ľudia 55+ 14 21 56 9
18-24 rokov 3 14 77 6
25-34 rokov 3 17 73 7
35-44 rokov 2 25 64 10
45-54 rokov 6 29 59 6
55-64 rokov 13 23 56 8
65-74 rokov 16 19 55 10
75 rokov a viac 11 17 60 12

Poznámka: Riadkové percentá. Respondenti odpovedali na otázku: „Diskriminácia z dôvodu veku môže postihnúť ľudí každého veku. Sústreďte sa teraz na situácie, keď boli ľudia diskriminovaní preto, lebo boli považovaní za príliš starých. Zažili ste vy sám/sama takúto diskrimináciu, alebo ste boli svedkom takejto diskriminácie z dôvodu veku?“
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky 2022.

Vo výskume sme ďalej zisťovali, v ktorých oblastiach spoločnosti sa najčastejšie odohráva diskriminácia ľudí na základe staršieho veku. Podľa tabuľky 3 takmer tri pätiny ľudí vo veku 18+ nadobudli skúsenosť s diskrimináciou na trhu práce (56%). Druhou najexponovanejšou oblasťou sú zdravotnícke a sociálne zariadenia, kde zažila diskrimináciu viac ako štvrtina respondentov (28%). Takmer pätina respondentov vo všeobecnosti konštatovala znevažujúci, bezohľadný, necitlivý prístup k seniorom. Ďalšia približne desatina respondentov nadobudla skúsenosť s diskrimináciou v obchodoch (14%), vo verejnej doprave (13%), na úradoch a inštitúciách poskytujúcich rozličné služby (11%).

Na druhej strane iba marginálna časť verejnosti vnímala neuspokojivú finančnú a sociálnu situáciu starších ľudí (3%), kriminalitu namierenú proti nim (2%) a zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi v rodine (1%) v kontexte diskriminácie.

Tabuľka 3: Oblasti a situácie, kde najčastejšie dochádza k diskriminácii z dôvodu staršieho veku (názory celej populácie a ľudí vo veku 55 rokov a viac – v %)


Pohľad
populácie
18+
Pohľad
ľudí
vo veku
55+
Trh práce 56 54
Zdravotníctvo, sociálne zariadenia 28 27
Znevažujúci, bezohľadný, necitlivý prístup k seniorom 18 21
Obchody 14 14
Verejná doprava 13 14
Služby, úrady 11 12

Poznámka: Otvorená otázka. Respondenti mohli uviesť maximálne tri odpovede, preto súčet prekračuje 100%. Percentá sú vyrátané iba z respondentov, ktorí uviedli, že zažili priamu alebo nepriamu diskrimináciu z dôvodu staršieho veku.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, august 2022.

Porovnanie so zisteniami starších výskumov umožňuje konštatovať vysokú názorovú stabilitu. Aj podľa výskumu IVO z roku 2011 verejnosť pokladala za suverénne najzávažnejšiu oblasť diskriminácie starších ľudí trh práce. Druhou najexponovanejšou oblasťou diskriminácie bolo zdravotníctvo a zdravotnícka starostlivosť spolu so sociálnymi službami pre seniorov.

Download: Tlačová správa [PDF]>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti a výsledky transformačného procesu.

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu
Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie

Výskumná štúdia zameraná na kľúčové oblasti digitálnej gramotnosti ľudí v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 Digitálna gramotnosť 2023 - zaostrené na seniorov
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

20 rokov krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti. Komplexná publikácia IVO a SK8.

Publikácia prináša množstvo faktov
z demografickej i ekonomickej štatistiky ako aj zo sociologických výskumov.

20 rokov<br/>samosprávnych krajov<br/>na Slovensku 2001 - 2021
Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore