ivo.sk
20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021

Publikácia 20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 – 2021 je výsledkom spolupráce expertov v rámci spoločného projektu združenia SK 8 a Inštitútu pre verejné otázky, ktorí hodnotia doterajšie skúsenosti s pôsobením krajskej samosprávy na Slovensku v uplynulých dvoch dekádach z rôznych aspektov, ako je dejinný vývoj, vnútorná politika, územné členenie, kompetenčná deľba, ekonomika, legislatíva, európska perspektíva a pod.  Reforma verejnej správy na Slovensku bola po roku 1989 dôležitou súčasťou celkového procesu demokratickej transformácie.

Dvadsať rokov fungovania krajskej samosprávy prinieslo rozmanité skúsenosti – s celkovým pôsobením krajských zastupiteľstiev a výsledkami ich aktivít, s ich financovaním, s priebežnou novelizáciou legislatívy s cieľom lepšieho prispôsobenia krajských samospráv na podmienky ich existencie, ale aj s jednostrannými zásahmi centrálnej moci do pôsobnosti krajských samospráv, s aktivitami politických subjektov na krajskej úrovni, s prístupom občanov k fungovaniu orgánov krajskej samosprávy, so straníckou politikou a voličským správaním na krajskej úrovni.

Download: 20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 - 2021 [pdf]


Publikáciu vydal Inštitút pre verejné otázky v spolupráci so združením samosprávnych krajov SK 8.

Tlačová konferencia


Na tlačovej besede v Bratislave predstavili publikáciu dňa 6.6.2022 (zľava): spoluautor Daniel Klimovský, predsteda združenia SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič, spolueditor publikácie Grigorij Mesežnikov, spoluautorka Veronika Oravcová a spolueditor Viktor Maroši. 

O publikácii

Kniha sa skladá z  9 autorských kapitol. Leon Sokolovský sa v kapitole Retrospektíva dejín regionálnej správy na území Slovenska venuje vývoju regionálnych foriem správy na území dnešného Slovenska. Opisuje formy regionálnej (miestnej) správy v rôznych historických obdobiach a v rôznych štátnych útvaroch (Veľká Morava, Uhorské kráľovstvo, Rakúsko-uhorská monarchia, prvá ČSR, vojnový slovenský štát, komunistické Československo, samostatná Slovenská republika).


Daniel Klimovský v kapitole Zriadenie samosprávnych krajov v retrospektíve analyzuje príbeh zavedenia druhej (krajskej) úrovne samosprávy v SR, ako aj celkové spoločensko-politické okolnosti pokračovania reformy verejnej správy po zásadných mocenských zmenách koncom 90. rokov, charakterizuje udalosti, ktoré súviseli so zriadením samosprávnych krajov a časovo mu predchádzali.


Grigorij Mesežnikov sa v kapitole Volebné dejiny samosprávnych krajov SR 2001–2017: stranícka politika a výsledky volieb zaoberá volebným procesom na krajskej úrovni, analyzuje výsledky regionálnych volieb v rokoch 2001, 2005, 2009, 2013, 2017 – volieb predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Charakterizuje modely volebnej súťaže v jednotlivých samosprávnych krajoch a zaznamenáva posuny vo voličskom správaní občanov.


Daniel Klimovský a Ján Marušinec v kapitole 20 rokov samosprávnych krajov: vybrané míľniky v legislatíve a financovaní identifikujú dôležité udalosti charakterizujúce fungovanie samosprávnych krajov počas piatich funkčných období ich priamo volených orgánov. Venujú sa obsahovej analýze vybraných legislatívnych a iných odborných dokumentov, prinášajú prehľad o finančnej kondícii a financovaní úloh samosprávnych krajov.


Ján Marušinec sa v kapitole Ekonomika regionálnej samosprávy venuje hospodáreniu samosprávnych krajov od roku 2004 po súčasnosť, opiera sa o analýzu dát o plnení rozpočtov samosprávnych krajov, poskytnutých Ministerstvom financií SR, načrtáva trendy v hospodárení krajov, ako aj hlavné faktory ovplyvňujúce ich príjmy a výdavky.


Alexander Duleba a Veronika Oravcová v kapitole Európska perspektíva regionálnej politiky zameriavajú pozornosť na regionálnu politiku v kontexte procesu európskej integrácie. Poukazujú na to, že rozvoj regionálnej (a kohéznej) politiky EÚ je nevyhnutným dôsledkom rozširovania a prehlbovania integrácie v rámci EÚ. Analyzujú cezhraničnú a územnú spoluprácu regiónov a ich postavenie v procese európskej integrácie.


Daniel Klimovský a Tomáš Černěnko v kapitole Na ceste k efektívnemu decentralizovanému štátu:  vybrané otázniky a výzvy reflektujú aktuálny stav modernizácie a zefektívňovania verejnej správy na Slovensku. Konštatujú, že 20 rokov po vzniku regionálnej samosprávy stojí Slovensko na pomyselnej križovatke, keď všetci relevantní aktéri volajú po kvalitatívnej zmene.


Viktor Maroši v kapitole Informatívne profily samosprávnych krajov sprevádza základnou morfológiou súčasných samosprávnych krajov z hľadiska ich ústavného ukotvenia, z aspektu legislatívneho vymedzenia ich postavenia, štruktúry a pôsobnosti a tiež z pohľadu ich finančného zabezpečenia. Charakterizuje každý zo samosprávnych krajov štandardizovaným profilom vybraných informácií.  


Peter Markovič v kapitole Združenie samosprávnych krajov SK 8 prináša informácie o vzniku a pôsobení združenia SK 8, ako aj o hlavných smeroch a výsledkoch jeho činnosti. Zdôrazňuje, že SK 8 má od svojho vzniku ambíciu dosiahnuť, aby reálne postavenie regionálnej samosprávy zodpovedalo jej ústavnému vymedzeniu, ako aj princípom obsiahnutým v Európskej charte miestnej samosprávy.


Autori a editori publikácie 20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001 – 2021 veria, že výsledky ich spoločnej práce vyvolajú, resp. posilnia záujem odbornej i širšej verejnosti o súčasnú regionálnu úroveň územnej samosprávy, o skúsenosti i výzvy vyplývajúce z prvých dvoch dekád jej fungovania.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore