ivo.sk
Grigorij Mesežnikov
Prezident

Abstrakt

Je absolventom Filozofickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity (MGU). V rokoch 1983 – 1993 pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave, v rokoch 1993 – 1997 pracoval v Politologickom kabinete Slovenskej akadémie vied. Je spoluzakladateľom Inštitútu pre verejné otázky (IVO), v ktorom od júna 1997 pracuje. Od februára 1999 je prezidentom IVO. Vedie program Vnútorná politika. V rokoch 1994 – 1998 bol tajomníkom Slovenského združenia pre politické vedy, v rokoch 1996 – 1997 prednášal na Katedre politológie Trnavskej univerzity. Publikoval odborné štúdie v monografiách, zborníkoch a časopisoch na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Slovinsku, Srbsku, Maďarsku, Francúzsku, Ukrajine, Nemecku, Dánsku, USA, Veľkej Británii a na Taiwane. Pravidelne analyzuje slovenskú politickú scénu v domácich i zahraničných médiách. Od roku 1993 je externým spolupracovníkom Rádio Liberty/Rádio Free Europe. Je spolueditorom a spoluautorom viacerých knižných publikácií vrátane Súhrnnej správy o Slovensku.

Expertíza

 • vnútropolitický vývoj SR
 • politická transformácia
 • parlamentná demokracia
 • systém politických strán
 • politické elity
 • volebný systém

Profesionálna prax

 • prezident, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 1999 – súčasnosť
 • programový riaditeľ, Inštitút pre verejné otázky, 1997 – súčasnosť
 • vedecký pracovník, Politologický kabinet SAV, 1993 – 1997
 • odborný pracovník, Univerzita Komenského, Bratislava, 1983 – 1993

Vzdelanie a odborné stáže

 • Moskovská štátna univerzita (MGU), Filozofická fakulta,
  filozofia, sociálnopolitické vedy, 1981
 • študijný kurz Ethnicity and Pluralism in American Politics (USIA and USDA Graduate School), USA, 1994.
 • študijný kurz Study in Democracy for Sentral Europeans (Swedish International Development Authority), Švédsko, Stockholm, 1992.
 • študijný pobyt v National Endowment for Democracy, USA, Washington, 2006 

Zoznam vedeckých a odborných publikácií

 

1. Profily politických strán a problém politickej stability in: Soňa Szomolányi (ed.): Slovensko. Kroky k Európskemu spoločenstvu. Scenár sociálno-politických súvislosti do roku 2005. Bratislava: Sociologický ústav SAV 1993.

 

2. The Programs of Political Parties in Slovakia: in Practice and Declarations in: Soňa Szomolányi – Grigorij Mesežnikov  (eds.): The  Slovak Path of Transition - to Democracy? Bratislava: Slovak Political Science Association – Interlingua 1994.

 

3. Parlamentné voľby 1994: potvrdenie „rozdvojenosť“ politickej scény na Slovensku in: Soňa Szomolányi – Grigorij Mesežnikov (ed.):  Slovensko: Voľby 1994. Príčiny – dôsledky – perspektívy. Bratislava: Slovenské združenie pre politické vedy – Nadácia Friedricha Eberta 1994.

 

4. K niektorým otázkám zahranično-politickej línie súčasného ruského vedenia v kontexte stredoeurópskeho regiónu in: Medzinárodné otázky (Revue pre medzinárodnú politiku, právo, hospodárstvo a kultúru), No. 1  1994.

 

5. Nacionalizmus v Rusku – výzva demokracii  in: Text. Revue pre humanitné vedy, No. 1, 1994.

 

6. Ruská politická scéna: vznik, formovanie, aktéri in: Medzinárodné otázky (Revue pre medzinárodnú politiku, právo, hospodárstvo a kultúru), No. 4  1994.

 

7. Nacionalizmus proti liberalizmu a demokracii v postkomunistickej spoločnosti in: Text. Revue pre humanitné vedy, No. 3, 1994.

 

8. The Parliamentary Elections 1994: a Confirmation of the Split of the Party System in Slovakia in: Soňa Szomolányi – Grigorij Mesežnikov (eds.): Slovakia: Parliamentary Elections 1994. Causes – Consequences – Prospects. Bratislava: Slovak Political Science Association – Friedrich Ebert Stiftung 1995.

 

9. Vnútropolitický vývoj SR a slovenská politická scéna v prvom polroku 1995 in: Martin Bútora – Peter Hunčík (ed.): Slovensko v šiestom roku transformácie. Súhrnná správa o stave spoločnosti v 1. polroku 1995. Bratislava: Nadácia Sándora Máraiho 1995.

 

10.Political Culture in Slovakia. Populism and Nationalism in the Context of Popular Values in: Fritz Plasser – Andreas Pribersky (eds.): Political Culture in East Central Europe. Aldershot – Brookfield – Hong Kong – Singapore – Sydney: Avebury 1996.

 

11.Vývoj straníckeho systému na Slovensku in:  Politologická revue (Praha), č. 1, 1996.

 

12.Vnútropolitický vývoj  a  slovenská politická scéna SR v roku 1995 in: Martin Bútora – Peter Hunčík (ed.): Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Nadácia Sándora Máraiho 1996.

 

13.Ľudské práva a slobody po roku 1989 in: Viera Koganová – Dušan Leška – Grigorij Mesežnikov (eds.): Demokracia a ochrana ľudských práv. Teória, práx, medzinárodná úprava (študijné texty ku kurzu „Výchova k demokracii, tolerancii, rešpektovaniu a ochrane ľudských práv“). Bratislava: Ekonomická úniverzita – Slovenské združenie pre politické vedy 1996.

 

14.  Domestic Political Developments and the Political Scene in the Slovak Republic in: Martin Bútora – Peter Hunčík (eds.): Global Reporton Slovakia. Comprehensive Analyses from 1995 and Trends from 1996. Bratislava: Sándor Márai Foundation 1997.

 

15.  Das Parteiensystem der Slowakei (spoluautorka S. Szomolányi) in: Dieter Segert – Richard Stöss – Oskar Niedermayer (Hrsg.): Parteiensysteme in postkommunistischen Gessellschaften Osteuropas. Opladen: Westdeutscher Verlag GmbH 1997.

 

16.  Politics and Civil Society: The Case of Slovakia in: Samo Kropivnik – Igor Lukšič – Drago Zajc (eds.): Conflict and Consensus. Pluralism and Neocorporatism in New and Old Democracies at the Region. Ljubljana: Slovenian Political Science Association 1997.

 

17.  Political Framework of the Building of Civil Society in Slovakia in: South East European Monitor, No. 1, 1997.

 

18.  Štrukurácia systému politických strán: stav a trendy in: Soňa Szomolányi (ed.): Slovensko: Problémy konsolidácie demokracie. Spor o „pravidla hry“ pokračuje. Bratislava: Slovenské združenie pre politické vedy – Nadácia Friedricha Eberta 1997

 

19.  The Open Ended Formation of Slovakia’s Political Party System in: Soňa Szomolányi – John Gould (eds.): Slovakia: Problems of Democratic Consolidation. The Struggle for the Rules of the Game. Bratislava: Slovak Political Science Association – Friedrich Ebert Stiftung 1997.

 

20.  Vnútropolitický vývoj a politická scéna in: Martin Bútora (ed.): Slovensko 1996. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 1997.

 

21.  Postoje a činnosť politických strán a hnutí  in: Grigorij Mesežnikov – Martin Bútora (ed.): Slovenské referendum '97: zrod, priebeh, dôsledky. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 1997.

 

22.  Ruská federácia in: Ján Liďák a kolektív:  Komparácia politických systémov.  Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm – Katedra humanitných vied Ekonomickej univerzity v Bratislave 1997.

 

23.  Diagnóza, ktorá nepustí. Sedem kontextov ekonomických sľubov a realít (spoluatori Martin Bútora a Zora Bútorová) in: Sľuby a realita. Slovenská ekonomika 1995-1998. Bratislava:  M.E.S.A.10 1998.

 

24.  Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Martin Bútora – Michal Ivantyšyn (ed.): Slovensko 1997. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 1998.

 

25.  Právny štát a demokracia in: Grigorij Mesežnikov (ed.): Voľby 1998. Analýza volebných programov politických strán a hnutí. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 1998.

 

26.  Domestic Politics in: Martin Bútora – Thomas W. Skladony (eds.): Slovakia 1996 – 1997. A Global Repoprt on the State of Society. Bratislava: Institute for Public Affairs 1998.

 

27.  On Russia’s Position in the NATO Enlargement Issue (1992 – 1997) in: Piotr Dutkiewicz – Robert J. Jackson (eds.): NATO Looks East. Westport, Connecticut – London: Praeger 1998.

 

28.  Slovakia (spoluautori Martin Bútora a Ivan Mikloš) in: Adrian Karatnycky – Alexander Motyl – Charles Graybow (eds.): Nations in Transit 1998. Civil Society, Democracy and Markets in East Central Europe and the Newly Independent States. New York: Freedom House 1999.

 

29.  Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Grigorij Mesežnikov –  Michal Ivantyšyn (ed.): Slovensko 1998 – 1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 1999.

 

30.  Voľby 1998 a vývoj systému politických strán in: Martin Bútora – Grigorij Mesežnikov – Zora Bútorová (ed.): Slovenske voľby ’98. Kto? Prečo? Ako? Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 1999.

 

31.  Domestic Politics in: Grigorij Mesežnikov – Michal Ivantyšyn – Tom Nicholson (eds.): Slovakia 1998 – 1999. A Global Repoprt on the State of Society. Bratislava: Institute for Public Affairs 1999.

 

32.  Prezentácia vzťahu Európska únia – Slovensko hlavnými politickými aktérmi SR in: Medzinárodné otázky (Časopis pre medzinárodné vzťahy medzinárodné právo, diplomáciu  hospodárstvo a kultúru). No. 1,  1999.

 

33.  The 1998 Elections and Development of the Party System in Slovakia in: Martin Bútora – Grigorij Mesežnikov – Zora Bútorová – Sharon Fisher (eds.): The 1998 Parliamentary Elections and Democratic Rebirth in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs 1999.

 

34.  Autoritäre Tendezen kontra Rechtsstaat in der Slowakei (spoluatorka Silvia Miháliková) in: Recht und Kultur in Ostmitteleuropa. Bremen: Edition Temmen 1999.

 

35.  Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov (ed.): Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2000.

 

36.  Spoločenské súvislosti otázky financovania politických strán na Slovensku in: Financovanie politických strán (Seminárny bulletin). Bratislava: Centrum pre hospodársky rozvoj – Transparency International Slovensko 2000.

 

37.  Slovakia (spoluatori Miroslav Kollár, Michal Vašečka a Jozef Majchrák) in: Adrian Karatnycky – Alexander Motyl – Ali Piano (eds.): Nations in Transit 1999 – 2000. Civil Society, Democracy, and Markets in East Central Europe and the Newly Independent States. New York: Freedom House – Transaction Publishers 2000.

 

38.  Vnútropolitické determinanty zahraničnej politiky SR: Integračná dimenzia in: Alena Kotvanová (ed.):  Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 1999. Bratislava:  Slovenský inštitút medzinárodných štúdií 2000.

 

39.  Досвiд Словаччини in: Україна та Словаччина напередодни введення вiзового режиму. Двостороннi вiдносини та прикордонне спiвробiтництво. Ужгород: Видавництво В. Падяка 2000.

 

40.  Niektoré otázky vývinu straníckeho systému Slovenskej republiky z hľadiska právnej úpravy politických strán in: Právna úprava politických strán. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV – Inštitút pre verejné otázky – Katedra politológie Filozofickej fakulty UK – Friedrich Ebert Stiftung 2000 (tiež in: Politologický časopis, Brno, č. 1, 2000).

 

41.  Domestic Politics in: Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kollár – Tom Nicholson (eds.): Slovakia 2000. A Global Repoprt on the State of Society. Bratislava: Institute for Public Affairs 2001.

 

42.  Desať rokov demokratickej transformácii na Slovensku in: Stanislava Kučerova a kol.: Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. Brno: Konvoj 2000.

 

43.  The Crisis in Kosovo and Its Impact on the Slovak Domestic Politics in: Slovak Foreign Policy Affairs,  No. II, Fall 2000.

 

44.  Slovakia (spoluatori Miroslav Kollár, Michal Vašečka a Jozef Majchrák) in: Adrian Karatnycky – Alexander Motyl – Amanda Schnetzer (eds.): Nations in Transit 2001. Civil Society, Democracy, and Markets in East Central Europe and the Newly Independent States. New York: Freedom House – Transaction Publishers 2001.

 

45.  Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov (ed.): Slovensko 2001. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2001.

 

46.  Demokratische Konsolidierung als Erfolgsvoraussetzung im Integrationsprozess in: Die Slowakei auf dem Weg in die EU. Wien: Institut für Donauraum und Mitteleuropa 2001.

 

47.  Vnútropolitické aspekty kosovskej krízy na Slovensku in: Pavol Lukáč (ed.): Kosovo 1999 a slovenská spoločnosť. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 2001.

 

48.  How Political Actors View European Integration in Slovakia in: Péter Bajomi-Lázár and István Hegedüs (eds.): Media and Politics. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó 2001.

 

49.  A nem konszenzuson alapuló választási reform: Szlovákia esete in: Fórum Társadalomtudományi Szemle, No. 1, 2001.

 

50.  Hlavné trendy vnútropolitického vývoja Slovenska v roku 2000 ako faktor zahraničnej politiky SR in: Alena Kotvanová (ed.): Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2000. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodných štúdií 2001.

 

51.  Proatlantický rozmer zahraničnej politiky SR v postojoch politických strán in: Konzervatívne pohľady, jar – leto 2001.

 

52.  The Main Trend of the Internal Political Development of Slovakia in 2000 as One of the Factors of the Foreign Policy of Slovakia in: Alena Kotvanová – Katarína Žáková (eds.): Yearbook of Foreign Policy of the Slovak Republic 2000. Bratislava: Slovak Institute for International Studies 2001.

 

53.  Politické strany a ich prívrženci (spoluautor Vladimír Krivý) in: Oľga Gyárfášová – Vladimír Krivý – Marián Velšic et al.: Krajina v pohybe. Správa o politických názoroch a hodnotách ľudí na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2001.

 

54.  Slovakia (spoluatori Miroslav Kollár, Michal Vašečka a Jozef Majchrák) in: Adrian Karatnycky – Alexander Motyl – Amanda Schnetzer (eds.): Nations in Transit 2002. Civil Society, Democracy, and Markets in East Central Europe and the Newly Independent States. New York – Washington, D.C.: Freedom House – Transaction Publishers, Rutgers 2002.

 

55.  Domestic Politics in: Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kollár – Tom Nicholson (eds.): Slovakia 2001. A Global Report on the State of Society. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2002.

 

56.  Die Regional wahlen vom Dezember 2001 in der Slowakei in: KAS/Auslandsinformationen, 2/02.

 

57.  Činnosť politických strán a reforma verejnej správy in: Grigorij Mesežnikov – Viktor Nižňanský (ed.):  Reforma verejnej správy na Slovensku 1998 – 2002: súvislosti, aktéri, voľby. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2002.

 

58.  Politické strany vo voľbách orgánov samospráv vyšších územných celkov in: Grigorij Mesežnikov – Viktor Nižňanský (ed.):  Reforma verejnej správy na Slovensku 1998 – 2002: súvislosti, aktéri, voľby. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2002.

 

59.  Hlavné trendy vnútropolitického vývoja ako faktor zahraničnej politiky SR in: Alena Kotvanova – Attila Szép (ed.): Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2001. Bratislava:  Slovenský inštitút medzinárodných štúdií 2002.

 

60.  Široké vládne koalície: nositelia alebo hrobári reforiem? (prípad Slovenska) in: Verejná mienka a ekonomické reformy: Má všeobecný pesimizmus  občanov v transformujúcich sa krajinách strednej a východnej Európy vplyv na priechodnosť ekonomických reforiem? (seminárny bulletin). Bratislava: INEKO 2002.

 

61.Die Slowakei in: Anneli Ute Gabanyi – Klaus Schroeder (eds.): Vom Baltikum zum Schwarzen Meer. Transformation im östlichen Europa. München: Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit 2002.

 

62.  Právny štát, demokracia a ústavnosť in: Grigorij Mesežnikov (ed.): Voľby 2002. Analýza volebných programov politických strán a hnutí. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002.

 

63.Predseda vlády SR in: Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kollár (ed.): Predsavzatia a skutočnosť. Hodnotenie plnenia programového vyhlásenia vlády Mikuláša Dzurindu. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2002.

 

64.Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov (ed.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2002.

 

65.Ideological (Dis-)Continuity as a Factor of the Formation of the Party System in Slovakia in: Leslie C. Eliason – Lene Bøgh Sørensen (eds.): Fascism, Liberalism, and Social Democracy in Central Europe: Past and Present. Aarhus: Aarhus University Press 2002.

 

66.  The Main Trend of the Internal Political Development of Slovakia in 2001 as One of the Factors of the Foreign Policy of Slovakia in: Alena Kotvanová – Atilla Szép (eds.): Yearbook of Foreign Policy of the Slovak Republic 2001. Bratislava: Slovak Institute for International Studies 2002.

 

67.  Politický systém in: Fedor Gál – Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kollár (eds.): Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2002.

 

68.  Domestic Politics in: Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kollár – Tom Nicholson (eds.): Slovakia 2002. A Global Report on the State of Society. Bratislava: Institute for Public Affairs 2003.

 

69.Slovakia (spoluautori Miroslav Kollár a Michal Vašečka) in: Adrian Karatnycky – Alexander Motyl – Amanda Schnetzer (eds.): Nations in Transit 2003. Democratization in East Central Europe and Eurasia. New York – Washington, D.C.: Freedom House – Rowman and Littlefield Publishers, Inc. 2003.

 

70.  Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov (ed.): Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2003.

 

71.  Slovakia: Consolidation of Democracy in the Condition of State Sovereignty in: Review of International Affairs (Belgrade), Vol. LII, No. 110, 2003.

 

72.  Parlamentné voľby a vývoj systému politických strán in: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová – Miroslav Kollár (ed.): Slovenské voľby ’02. Výsledky, dôsledky. súvislosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2003.

 

73.  Parliamentary Elections in 2002 and the Development of the Political Party System in: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová – Miroslav Kollár (eds.): Slovak Elections 2002. Results, Implications, Context. Bratislava:  Institute for Public Affairs 2003.

 

74.  Desať rokov samostatnej SR: od zápasov za demokraciu k prehlbovaniu reforiem in: Karel Vodička (ed.): Dělení Československa. Deset let poté … Praha: Volvox Globator 2003.

 

75.  Die politische Entwicklung in der Slowakei nach den Parlamentswahlen 2002 in: KAS/Auslandsinformationen, 11/03.

 

76.  Prvý polrok druhej Dzurindovej vlády: inštitucionálna stabilita, politickí aktéri, vôľa na reformy in: Grigorij Mesežnikov (ed.): Povolebné Slovensko: Verejná mienka, politickí aktéri, médiá. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky – Medzinárodný republikánsky inštitút 2003.

 

77.  Vnútropolitický vývoj ako predpoklad úspešného dosiahnutia integračných cieľov in: Alena Kotvanová (ed.): Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2002, Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 2003.

 

78.  The First Half-Year of Dzurinda’s Second Government: Institutional Stability, Political Players, and the Will to Reforms in: Grigorij Mesežnikov (eds.): Slovakia after the Elections: Public Opinion, Political Players, Media. Bratislava: Institute for Public Affairs – International Republican Institute 2003.

 

79.  Politické strany vo voľbách do orgánov samospráv obcí a miest in: Grigorij Mesežnikov (ed.): Komunálne voľby 2002. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2003.

 

80.  Domestic Development as a Prerequisite of Successful Integration in: Alena Kotvanová – Katarína Žáková (eds.): Yearbook of Foreign Policy of the Slovak Republic 2002. Bratislava: Slovak Institute for International Studies 2003.

 

81.  Slovakia‘s democratic awakening (spoluautori Martin  Bútora  a Zora Bútorová) in: Jacques Rupnik – Jan Zielonka (eds.): The Road to the European Union. Volume 1. The Czech and Slovak Republics. Manchester and New York: Manchester University Press 2003.

 

82.  Politický systém in: Fedor Gál – Peter Gonda – Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov – Marián Timoracký – Peter Zajac (ed.):  Slovensko na ceste do neznáma. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2003.

 

83.  Domestic Politics in: Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kollár (eds.): Slovakia 2003. A Global Report on the State of Society. Bratislava: Institute for Public Affairs 2004.

 

84.  Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov (ed.): Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2004.

 

85.  Domestic Politics in: Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kollár (eds.): Slovakia 2004. A Global Report on the State of Society. Bratislava: Institute for Public Affairs 2005.

 

86.  Slovakia (spoluautori Miroslav Kollár a Michal Vašečka) in: Alexander Motyl – Amanda Schnetzer (eds.): Nations in Transit 2004. Democratization in East Central Europe and Eurasia. New York – Washington, D.C.: Freedom House – Rowman and Littlefield Publishers, Inc. 2004.

 

87.  Politické strany ako aktéri reforiem in: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová (ed.): Slovensko: desať rokov samostatnosti a rok reforiem. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2004.

 

88.  Political Parties as Actors of Reforms in Slovakia in: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová (eds.): Slovakia: Ten Years of Independence and a Year of Reforms. Bratislava: Institute for Public Affairs 2004.

 

89.  Budovanie koalícií na Slovensku v rokoch 1990 – 2004 in: Oľga Gyárfášová – Grigorij Mesežnikov (ed.): Vláda strán na Slovensku: skúsenosti a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2004.

 

90.  Coalition Building in Slovakia in the Period 1990 – 2004 in: Oľga Gyárfášová – Grigorij Mesežnikov (eds.): Party Government in Slovakia: Experience and Perspectives.  Bratislava: Institute for Public Affairs 2004.

 

91.  Integration and Transformation: The Fifth Wave of EU Enlargement in: International Conference „Europe – Asia Co-Operation in the New Era“. Conference Papers. Taipei: Institute of International Relations – NCCU 2004.

 

92.  Politické súvislosti konzervatívno-liberálneho sporu in: Oľga Gyárfášová – Grigorij Mesežnikov (ed.): Slovensko „v prievane“. Kultúrno-civilizačné výzvy a nový charakter sporov po vstupe do Európskej únie. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2004.

 

93.  The Political Context of the Dispute beteen Conservatives and Liberals in: Oľga Gyárfášová – Grigorij Mesežnikov (eds.): Slovakia „in the Draft“. Cultural and Ethical Challenges and the New Nature of Disputes after Accession to the European Union. Bratislava:  Institute for Public Affairs 2005.

 

94.  Slovakia (spoluautori Miroslav Kollár – Michal Vašečka) in: Jeannette  Goehring – Amanda Schnetzer (eds.): Nations in Transit 2005. Democratization from Central Europe to Eurasia. New York: Freedom House 2005.

 

95.  Slovakia – Country Report Based on Research and Dialogue with Political Parties (spoluautor Oľga Gyárfášová). Stockholm: IDEA 2006.

 

96.  Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov – Martin Bútora (ed.): Slovensko 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2006.

 

97.  Domestic Politics in: Martin Bútora – Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov (eds.): Slovakia 2005. A Global Report on the State of Society. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2006.

 

98.  Center-Right Parties in Slovakia: From Failures to Success in: Peter Učeň – Jan Erik Surotchak (eds.): Why We Lost. Explaining the Rise and Fall of the Center-Right Parties in Central Europe 1996 – 2002. Bratislava: International Republican Institute 2005

 

99.  Slovakia (spoluautori Miroslav Kollár a Michal Vašečka) in: Jeannette  Goehring (ed.): Nations in Transit 2006. Democratization from Central Europe to Eurasia. New York: Freedom House, 2006.

 

100. Politické strany v regionálnych voľbách 2005 in: Grigorij Mesežnikov (ed.): Regionálne voľby 2005. Súvislosti a výsledky. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2006.

 

101. Пaлитычныя пaртыi – aкторы  дэмaкрaтызaцыi и рeформaу in: Мaрцин Бутaрa – Грыгорый Мясeжникaу – Мирaслaу Колaр (рэд.): Слaвaцкaя нaдзeя: досвeд дэмaкрaтычных трaнсфaрмaцый. Брaцiслaвa – Мiнск: Нeвский простор 2006.

 

102. Právny štát, demokracia, ústavnosť in: Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kollár (ed.): Voľby 2006. Analýza volebných programov politických strán a hnutí. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2006.

 

103. Predseda vlády SR in: Miroslav Kollár – Martin Bútora (ed.) Predsavzatia a skutočnosť II. Hodnotenie plnenia programového vyhlásenia druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2006.

 

104. Parlamentné voľby 2006 a vývoj systému politických strán in: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová – Miroslav Kollar (ed.): Slovenské voľby ’06.  Výsledky, príčiny súvislosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2006.

 

105. Inštitút pre verejné otázky a parlamentné voľby na Slovensku v roku 1998 in: Think tanky a jejich společenský vlyv. Sbornik textu,  unor 2006. Praha: Americké informačné centrum 2006.

 

106. Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov – Martin Bútora (ed.): Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2007.

 

107. Domestic Politics in: Martin Bútora – Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kollár (eds.): Slovakia 2006. A Global Report on the State of Society. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2007.

 

108. Slovakia (spoluautori Miroslav Kollár a Michal Vašečka) in: Jeannette Goehring (ed.): Nations in Transit 2007. Democratization from Central Europe to Eurasia. New York: Freedom House, 2007.

 

109. Политичeскиe пaртии – aктeры дeмокрaтизaции и рeформ в Словaкии in: Мaртин Буторa – Григорий Мeсeжников – Мирослaв Коллaр (сост.): Опыт дeмокрaтичeских прeобрaзовaний Словaкии. Брaтислaвa: Институт общeствeнных проблeм 2007.

 

110. The Visegrad Group Elections of 2005 – 2006: Trends in Party Systems and Coalition Behavior in: Martin Bútora – Oľga Gyárfášová – Grigorij Mesežnikov – Thomas W. Skladony (eds.): Democracy and Populism in Central Europe: The Visegrad Elections and Their Aftermath. Bratislava: Institute for Public Affairs 2007.

 

111. Populism and Populist Politics in Slovakia: Facts and Trends in: Václav Nekvapil – Maria Staszkiewicz (eds.): Populism in Central Europe. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2007.

 

112. „Demokratizačný transfer“: skúsenosti slovenského think-tanku in: Středoevropské think-tanky a podpora demokracie v zahraniči. Sborník textu, září 2007. Praha: Americké informačné centrum 2007.

 

113. Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov – Martin Bútora (ed.): Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2008.

 

114. Slovakia (spoluautori Miroslav Kollár a Michal Vašečka) in: Jeannette Goehring (ed.): Nations in Transit 2008. Democratization from Central Europe to Eurasia. New York: Freedom House, 2008

 

115. Slovakia (spoluautori Oľga Gyárfášová, Martin Bútora a Miroslav Kollár) in: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová – Daniel Smilov (eds.): Populist Politics and Liberal Democracy in Central and Eastern Europe. Bratislava: Institute for Public Affairs 2008.

 

116. La Slovaquie in: Jean-Michel De Waele – Paul Magnette (eds.):  Les démocraties européennes. Approche comparées des systémes politiques nationaux. Paris: Armand Colin 2008.

 

117. Erfolgsbedingungen neuer Parteien in der Slowakei in: Hans-Joachim Veen – Ulrich Mählert – Franz-Josef Schlichting (Hg.): Parteien in jungen Demokratien. Zwischen Fragilität und Stabilisierung in Ostmitteleuropa. Köln – Weimar: Böhlau Verlag 2008.  

 

118. Exporting Democracy (not only Democracy ...): Slovakia’s Democracy Assistance Policies and Priorities in:  Jeff Lovitt – Jacek Kucharzcyk (eds.): Democracy’s New Champions. European Democracy Assistance after EU Enlargement. Prague: PASOS 2008.

 

119. Národný populizmus na Slovensku: aktéri, témy, stratégie in: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová: Národný populizmus na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2008.

 

120. National Populism in Slovakia: actors,  issue, strategies in: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová: National Populism in Slovakia Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2008.

 

121. Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov – Martin Bútora (ed.): Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2008.

 

122. National Populism in Slovakia: actors,  issue, strategies in: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová: National Populism in Slovakia. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2008.

 

123. Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov – Martin Bútora (ed.): Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2009.

 

124. Prezidentské voľby 2009: profil kandidátov, postoje a činnosť politických strán in: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová – Miroslav Kollár (ed.): Slovensko volí. Európske a prezidentské voľby 2009. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2009.

 

125. Politické strany na Slovensku vo voľbách do Európskeho parlamentu 2009 in: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová – Miroslav Kollár (eds.): Slovensko volí. Európske a prezidentské voľby 2009. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2009.

 

126. Slovakia (spoluautori Miroslav Kollár a Michal Vašečka) in: Lisa Mootz (ed.): Nations in Transit 2009. Democratization from Central Europe to Eurasia. New York: Freedom House, 2009.

 

127. Česko-slovenské vzťahy v období  politickej transformácie in: Sborník z konference „1989 – 2009: společnost. Dějiny. Politika.“ (www.boell.cz).  Praha: Heinrich Boll Stiftung 2009.

 

128. National and Right-Wing Radicalism in the New Democracies: Slovakia (www.fes.de). Budapest: Friedrich Ebert Stiftung 2009.

 

129. National Populism in Slovakia – Defining the Character of the State and Interpreting Select Historic Events  in:  Kalmán Petocz (ed.): National Populism and Slovak – Hungarian Relations in Slovakia 2006 – 2009. Šamorín: Forum Minority Research Institute 2009.

 

130. Národný populizmus na Slovensku: definovanie charakteru štátu a interpretácia výbraných historických udalostí in:  Kalmán Petocz (ed.): Národný populizmus na Slovensku a slovensko-maďarské vzťahy 2006 – 2009. Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín 2009.

 

131. The approach of political parties in the Slovak Republic towards Hungary and towards Slovak-Hungarian interstate relations in: Marian Majer – Róbert Ondrejcsák – Vladimír Tarasovič – Tomáš Valašek (eds.): Panorama of Global Security Environment 2009. Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs 2009.

 

132. Vnútropolitický vývoj a systém politických strán in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov – Martin Bútora (ed.): Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2010.

 

133. Politické strany a stranícka politika po Novembri 89 in: Martin Bútora – Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov – Zora Bútorová (ed.): Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky – Kalligram 2010.

 

134. On Political Aspects of the Slovak-Hungarian Relations (elektronická verzia) in: www.suedosteuropa-gesellschaft.com. Munich: Suedosteuropagesellschaft 2010.

 

135. Slovakia (spoluautori Miroslav Kollár a Michal Vašečka) in: Lisa Mootz (ed.): Nations in Transit 2010. Democratization from Central Europe to Eurasia. New York: Freedom House, 2010.

 

136. La Slovaquie in: Jean-Michel De Waele – Paul Magnette (eds.):  Les démocraties européennes. Approche comparées des systémes politiques nationaux. 2e édition. Paris: Armand Colin 2010.

 

137. Protikorupčná agenda v činnosti vybraných slovenských politikov (1998 – 2008). Bratislava: Transparency International Slovensko 2010.

 

138. Inštitút pre verejné otázky ako aktér transferu demokratizačnej, reformnej a eurointegračnej expertízy do zahraničia  in: Elemír Nečej (ed.): Slovenské skúsenosti z integračného procesu do NATO a EÚ. Aktivity mimovládnych organizácií pri ich odovzdávaní. Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA) 2010.

 

139. Parliamentary Elections 2010 and the System of Political Parties  in: Oľga Gyárfášová – Grigorij Mesežnikov (eds.): Visegrad Elections 2010: Domestic Impact and European Consequences. Bratislava: Institute for Public Affairs 2011.

 

140. Parlamentné voľby 2010 a vývoj systému politických strán in: Zora Bútorová – Oľga Gyárfášová – Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kollár (ed.): Slovenské voľby 2010: Šanca na zmenu. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2011.

 

141. A nemzeti populizmus Szlovákiában: az állam jellegének definiálása és egyes torténelmi események értelmezése in: Fórum. Társadalomtudományi Szemle, No. 1, 2011.

 

142. Post-Election Slovakia: The First Half-Year of the Center-Right Government in: KAS International reports 4/11. Konrad Adenauer Stiftung, 2011.

 

143. Die Slowakei nach der Wahl: Das erste halbe Jahr der Mitte-Rechts-Regierung in: KAS Auslandsinformationen 4/11. Konrad Adenauer Stiftung, 2011.

 

144. Vnútropolitický vývoj, legislatíva, právny štát a systém politických strán in: Miroslav Kollár – Grigorij Mesežnikov – Martin Bútora (ed.): Slovensko 2010. Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2011.

 

145. Slovakia (spoluautori Miroslav Kollár a Michal Vašečka) in: Sylvana Habdank-Kolaczkowska –Christopher T. Walker (eds.): Nations in Transit 2011. Democratization from Central Europe to Eurasia. New York: Freedom House, 2011.

 

146. Politický kontext činnosti radikálnych nacionalistov a pravicových extrémistov na Slovensku [Political Context of Radical Nationalists‘ and Far-Right Extremists‘ Activities in Slovakia] in: Viktória Mlynárčiková – Zuzana Gáborová (eds.): Tí praví... Zborník príspevkov z konferencie o pravicovom extrémizme – Open Society Camp [The Right Ones... Open Society Camp – REX conference proceedings]. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 2011.

 

147. The Far-Right Extremism in Slovakia on the Way from Illegality into Mainstream Politics in: Aleksandra Moroska-Bonkiewicz (ed.): Ekstremizm politiczny we wspólczesnym świecie. Wroclaw: University of Lower Silesia 2012.

 

148.  National- und Rechtspopulismus in der Slowakei, in: Đorđe Tomić (ed.): Rechtspopulismus Ostmitteleuropa: Demokratien im Umbruch? Potsdam: Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg 2012.

 

149. The Danube Regional Cooperation as a Platform for Boosting Serbia’s Chances in Euro-Integration: Some Political Considerations in: Nevenka Jeftić Šarčević – Edita Stojić Karanović (ed.): Danube Strategy – Strategic Significance for Serbia. Belgrade: Institute for International Politics and Economics 2012.

 

150. Liberal Politics and Liberal Milieu in Slovakia: Traditions, Parties, Voters, Value Orientations, NGOs, Media  (Report prepared for the project “The Liberal Parties in Central and Eastern Europe: Weakness and Potential”). Bratislava: Institute for Public Affairs 2012.

 

151. Slovakia (spoluautori Miroslav Kollár a Michal Vašečka) in: Sylvana Habdank-Kolaczkowska – Katherin Machalek – Christopher T. Walker (eds.): Nations in Transit 2012. Democratization from Central Europe to Eurasia. New York: Freedom House, 2012.

 

152. Post-communist transformation in Slovakia in: Grigorij Perepelitsia (ed.): Transformation Processes in the Visegrad Group Countries and Ukraine: Comparative Analysis. Kyiv: Stylos Publishing House 2012.

 

153. Authoritarianism and democracy in post-communist transformation: case of Slovakia in: Grigorij Perepelitsia (ed.): Transformation Processes in the Visegrad Group Countries and Ukraine: Comparative Analysis. Kyiv: Stylos Publishing House 2012.

 

154. Internal factors shaping Slovakia’s foreign policy in: Grigorij Perepelitsia (ed.): Transformation Processes in the Visegrad Group Countries and Ukraine: Comparative Analysis. Kyiv: Stylos Publishing House 2012.

 

155. EU as a Community: from Rifts to Consensus – or Vice Versa? in: New Security for the New Era: EU, East Asia and Beyond. The 29th Taiwan European Conference. Taipei: European Union Research Centre, NCCU 2012.

 

156. Vývoj systému politických strán, stranícka politika a voľby '12 in: Vladimír Krivý (ed.):  Slovenské voľby '12. Čo im predchádzalo, postoje a výsledky. Bratislava: Sociologický ústav SAV 2013.

 

157. Slovakia (spoluautori Miroslav Kollár a Martin Bútora) in: Sylvana Habdank-Kolaczkowska (ed.): Nations in Transit 2013. Democratization from Central Europe to Eurasia. New York: Freedom House, 2013.

 

158. Dosť (alebo malo) bolo demokracie na Slovensku? In: Martin Bútora – Grigorij Mesežnikov Zora Bútorová – Miroslav Kollár (ed.): Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky – Kalligram 2013.

 

159. Demokratizácia a rozvoj občianskej spoločnosti na Taiwane. Poučenie pre strednú Európu. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2013.

 

160. Democratic Institutions and the Rule of Law: Stability versus Performance in: Martin Bútora –  Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kollár (eds.): Slovakia 2012. Trends in Quality of Democracy. Bratislava: Institute for Public Affairs 2013.

 

161. Legislation: Procedures and Quality of Laws in:  Martin Bútora – Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kollár (eds.):  Slovakia 2012. Trends in Quality of Democracy. Bratislava: Institute for Public Affairs 2013.

 

162. Rise and Fall of New Political Parties in Slovakia in: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová – Zora Bútorová (eds.):  Alternative Politics? The Rise of New Political Parties in Central Europe. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2013.

 

163. Conspiratorial mindset in the age of transition (spoluautori  Oľga Gyárfášová, Péter Krekó, Csaba Molnár a Marley Morris). Budapest: Political Capital 2013.

 

164. Democratization and Civil Society Development in Taiwan. Some Lessons for Central Europe. Bratislava: Institute for Public Affairs 2013.

 

165. The Slovak National Party: a Fading Comet? On the Ups and Downs of Right-Wing and National Populism in Slovakia (spoluautor Oľga Gyárfášová) in: Karsten Grabow – Florian Hartleb (eds).: Exposing the Demagogues: Right-wing and National Populist Parties in Europe. Brussels: Center for European Studies 2013.

 

166. Social Reforms in Slovakia: Experience and Contexts in: EU Integration Issues – Visegrad Countries and the South Caucasus. Tbilisi: Caucasian Institute for Economic and Social Research 2013.

 

167. Slovakia (spoluautori Zora Bútorová a Oľga Gyárfášová) in: Blagovesta Cholova – Jean-Michel De Waele: The Liberal Parties in  Central and  Eastern  Europe: Weakness and Potential. Brussels:  Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) Party 2013.

 

168. Test pre slovenskú demokraciu in: Grigorij Mesežnikov – Zora Bútorová – Miroslav Kollár (ed.): Desať rokov v Únii: Slovenská a česká cesta. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky – Heinrich-Böll-Stiftung 2014.

 

169. Conspiracy theories in Slovakia: state of affairs, shifts and contexts in: Conspiracy Theories in Europe: a Compilation. London: Political Capital and Counterpoint 2014.

 

170. Slovakia (spoluautori Miroslav Kollár a Martin Bútora) in: Sylvana Habdank-Kolaczkowska –Zselyke Csaky (eds.): Nations in Transit 2014. Democratization from Central Europe to Eurasia. New York: Freedom House, 2014.

 

171. Демократичні реформи у Словаччині: послання європейській Україні in: Шлях до ЄС Вишеградських країн: уроки для України (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщинa). Київ: Фонд Демократичні ініціативи  імені Ілька Кучеріва 2014.

 

172. Financovanie politických strán v SR. Spoločensko-politický a právny kontext, štatistické prehľady, prax. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2014.

 

173. Reforms and Euro-Integration in Slovakia: Lessons for Ukraine in: European integration of Ukraine: experience of neighbors and prospects of consolidation of society. Kyiv: Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation 2014.

 

174. Реформи  та євроінтеграція у Словаччині: уроки для України iн: Євроінтеграція України:  досвід сусідів та перспективи об’єднання суспільства.  Київ: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва  2014.

 

175. Komunálne voľby 2014. Financovanie kampane vo voľbách primátorov krajských miest SR (spoluautori  Peter Kunder, Jaroslav Pilát a Ján  Bartoš). Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2015.

 

176. History in the Service of the Revival of Right-Wing Extremism: Case of Slovakia (spoluautor Miroslav Kocúr) in: Grigorij Mesežnikov – Miroslav Kocúr (eds.): Extremism vs. Democracy in Central Europe: Issues, Experiences, Challenges. Bratislava: Institute for Public Affairs 2015.

 

177. Actors, agenda and appeal of the radical nationalist right in Slovakia (spoluautor Oľga Gyárfášová) in: Michael Minkenberg (ed.): Transforming the Transformation? The East European radical right in the political process. Oxon – New York: Routledge 2015.

 

178. The Visegrad countries have a stake in the success of a pro-European Ukraine - Introduction (spoluautor Jacek Kucharczyk) in: Jacek Kucharczyk – Grigorij Mesežnikov (eds.): Diverging Voices, Converging Policies: The Visegrad States’ Reactions to the Russia-Ukraine Conflict. Warsaw – Prague – Bratislava – Budapest: Heinrich-Böll-Stiftung – Europeum – Institute for Public Affairs – Institute of Public Affairs  – Political Capital Policy Research & Consulting Institute 2015.

 

179. Slovakia’s response to the Russian-Ukrainian conflict:  Domestic socio-political aspects, parties’ stances, public opinion (spoluautor Oľga Gyárfášová) in: Jacek Kucharczyk – Grigorij Mesežnikov (eds.): Diverging Voices, Converging Policies: The Visegrad States’ Reactions to the Russia-Ukraine Conflict. Warsaw – Prague – Bratislava – Budapest: Heinrich-Böll-Stiftung – Europeum – Institute for Public Affairs – Institute of Public Affairs  – Political Capital Policy Research & Consulting Institute 2015.

 

180. The V4 in comparative perspective: Diverging voices, converging policies (spoluautor Jacek Kucharczyk) in: Jacek Kucharczyk – Grigorij Mesežnikov (eds.): Diverging Voices, Converging Policies: The Visegrad States’ Reactions to the Russia-Ukraine Conflict.  Warsaw – Prague – Bratislava – Budapest: Heinrich-Böll-Stiftung – Europeum – Institute for Public Affairs – Institute of Public Affairs  – Political Capital Policy Research & Consulting Institute 2015.

 

181. The V4 reassembled – but to what end? – Afterword (spoluautor Jacek Kucharczyk) in: Jacek Kucharczyk – Grigorij Mesežnikov (eds.): Diverging Voices, Converging Policies: The Visegrad States’ Reactions to the Russia-Ukraine Conflict.  Warsaw – Prague – Bratislava – Budapest: Heinrich-Böll-Stiftung – Europeum – Institute for Public Affairs – Institute of Public Affairs  – Political Capital Policy Research & Consulting Institute 2015.

 

182. Перспективы Украины в меняющихся условиях in: Виклики i ризики. Безпековий огляд ЦДКАР. No. 22 (38), 1 грудня 2015. Київ: Центр дослиджень армiї, конверсiї та розброєння 2015.

 

183. Problematika migrácie a utečencov na Slovensku v rokoch 2015–2016: spoločenská atmosféra, verejná mienka, politickí aktéri in: Miroslava Hlinčíková – Grigorij Mesežnikov (ed.): Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2016.

 

184. Transparentnosť financovania volebnej kampane v komunálnych voľbách v SR: právna úprava a prax. Analýza a odporúčania (spoluautori Peter Kunder a Jaroslav Pilát). Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2016.

 

185. Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na Slovensku: Stav, trendy a podpora (spoluautor Oľga Gyárfášová). Bratislava: Inštitút pre verejné otázky – Hanns Sediel Stiftung 2016.

 

186. 25 rokov V4 očami verejnosti (spoluautor Oľga Gyárfášová). Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2016.

 

187. 25 Years of the V4 as Seen by the Public (spoluautor Oľga Gyárfášová). Bratislava: Institute for Public Affairs 2016.

 

188. Response to Crisis: Populist Surge vs. European Values in: The Global Role of the EÚ and East Asia: Implications for Taiwan-European Relations. 2016 International Jean Monnet Conference Taipei (Handbook). Taipei: European Union Research Centre/Jean Monnet Project – National Chengchi University 2016.

 

189. Slovakia’s Path of Transition: Integration Conditionality, Democracy and Reforms in Simon János (szerk.): 25 éve szabadon Közép-Európában. Gazdaság Politika, Jog. Némzetközi Konferencia. 2015. November.14-15. Budapest: CEPOLITI Kiadó 2016.

 

190. The European Project and the Eurasian Challenge in: The European Answer to the Eurasian Challenge for Eastern Europe. Warsaw: Charter’97 Foundation 2016.

 

191. Prospects of a New EU Policy of Democratisation in Belarus and a Role of the Visegrad 4 Countries (spoluautor Andrei Sannikov) in:  The European Answer to the Eurasian Challenge for Eastern Europe. Warsaw: Charter’97 Foundation 2016.

 

192. Spoločensko-politické podmienky pre rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku  v rokoch 2010 – 2016 in: Stav, trendy, potreby a možnosti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku (analytická štúdia). Bratislava: Inštitút pre verejné otázky – PDCS – Centrum pre filantropiu 2016. 

 

193. Судьбы Вышеграда in: Мир перемен (международный научно-общественный журнал, Москва), No. 3, 2016.

 

194. Slovakia (spoluautor Juraj Mesík) in: The Weaponization of Culture: Kremlin’s Traditional Agenda and the Export of Values to Central Europe. A study by Political Capital Institute. Budapest:  Political Capital Institute 2016.

 

195. The Extreme Right Challenge to Slovak Democracy in: Illiberal and Authoritarian Tendencies in Eastern Europe. Religion & Society in East and West. No. 9-10, 2016.

 

196. Rechtsextreme Herausforderung für die slowakische Demokratie in: Illiberale und authoritäre Tendenzen in Osteuropa. Religion & Gesellschaft in Ost und West. No. 9-10, 2016.

 

197. Spoločensko-politické podmienky rozvoja občianskej spoločnosti v rokoch 2010 – 2016 in: Grigorij Mesežnikov – Boris Strečanský (ed.): Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2017.

 

198. Heutiger Rechtsextremismus und Ultranationalismus in der Slowakei: Stand, Trends, Unterstützung (spoluautor Oľga Gyárfášová). Bratislava: Inštitút pre verejné otázky – Hanns Sediel Stiftung 2017.

 

199. Public Policy, the Integration of New Minorities and Party Competition (spoluautor Oľga Gyárfášová) in: Vít Novotný (ed.): Unity in Adversity. Immigration, Minorities and Religion in Europe.  Brussels: Wilfried Martens Center for European Studies 2017.

 

200. Hatred, violence and comprehensive military training. The violent radicalisation and Kremlin connections of Slovak paramilitary, extremist and neo-Nazi groups (spoluautor Radovan Bránik). Edited by Lóránt Győri, April, 2017. А study by Political Capital. Budapest: Political Capital Institute 2017. (http://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/PC_NED_country_study_SK_20170428.pdf).

 

201. Slovakia in: Ildikó Barna – Anikó Félix (eds.):   Modern Antisemitism in the Visegrád Countries. Budapest: Tom Lantos Institute 2017.

 

202. Hranice slobody na mape in: Miroslav Pollák (ed.): Ploty, múry, hranice. Levoča: Občianske združenie Krásny Spiš 2017.

 

203.  Подъем правого экстремизма – вызов либеральной демократии в Словакии in: Мир перемен (международный научно-общественный журнал, Москва), No. 3, 2017.

 

204. Predslov in:  Ľuba Lesná: Únos: čierna diera demokracie. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2017.

 

205. Testing Democratic Resolve in Slovakia (spoluautorka Gabriela Pleschová) in: Christopher Walker – Jessica Ludwig (eds.): Sharp Power: Rising Authoritarian Influence. Washington, D.C.: National Endowment for Democracy 2017 (https://www.ned.org/wp-content/uploads/2017/12/Sharp-Power-Rising-Authoritarian-Influence-Full-Report.pdf).

 

206. Politický extrémizmus: prejavy, vyhliadky, výzvy in: Marián Velšic: Mladí ľudia a riziká extrémizmu. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2017.

 

207. Spoločenský a politický kontext extrémizmu na SlovenskuDoslov in: Zora Bútorová – Grigorij Mesežnikov (eds.): Zaostrené na extrémizmus. Výskumná štúdia. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2017.

 

208. Úvod (spoluautor Vít Dostál) in: Vít Dostál – Grigorij Mesežnikov (eds.): Maximum možného? 25 rokov samostatnej českej a slovenskej zahraničnej politiky / 25 let samostatné české a slovenské zahraniční politiky.  Praha: Heinrich-Böll-Stiftung – Asociace pro mezinárodní otázky – Inštitút pre verejné otázky 2017.

 

209. Illiberal Tendencies in Slovakia: Proponents and Opponents in: Edit Zgut (ed.): Illliberalism in the V4: Pressure Points and Bright Spots. Budapest: Political Capital and Friedrich Naumann Stiftung 2018.

 

210. Slovakia’s Conflicting Camps (spoluautorka  Oľga Gyárfášová): in Journal of Democracy, July 2018, Volume 29, Number 3.

 

211. Contemporary Forms of the Oldest Hatred: Modern Antisemitism in the Visegrád Countries (spoluautori Ildikó Barna, Anikó Félix, Rafal Pankowski, Veronika Šternová) in: Anna-Mária Bíró – Katrina Lantos Swett (eds.): The Noble Banner of Human Rights. Essays in Memory of Tom Lantos. Leiden – Boston: Brill Nijhoff, 2018.

 

212. 2018. Rok protestov. Rozhovory Tomáša Gálisa s Grigorijom Mesežnikovom. Bratislava: N Press, 2018.

 

213. Osudové osmičky vo vedomí slovenskej verejnosti (spoluautorka  Zora Bútorová). Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2018.

 

214. Populist, Illiberal and Authoritarian Challenges to Democracy in Slovakia in: Florian Bieber – Magdalena Solska – Dane Taleski (eds.): Illiberal and authoritarian tendencies in Central, Southeastern and Eastern Europe. Bern – Berlin – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien:  Peter Lang, 2018.

 

215. Refugee Crisis in Europe: Public Opinion, State Institutions and Party Politics in Slovakia (spoluautorka Zora Bútorová) in: Jacek Kucharczyk – Grigorij Mesežnikov (eds.): Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe. Prague – Bratislava: Heinrich-Böll-Stiftung – Institute for Public Affairs 2018

 

216. Migration debate in Central Europe: Between real challenges and imaginary threats (spoluautor Jacek Kucharczyk) in:  Jacek Kucharczyk – Grigorij Mesežnikov (eds.): Phantom Menace: The Politics and Policies of Migration in Central Europe. Prague – Bratislava: Heinrich-Böll-Stiftung – Institute for Public Affairs 2018

 

217. Achievements and Challengs of Slovakia’s Democratic Transition Reflected by Public in: Central European Political Science Review. Vol 20,  Nr. 75, 2019.

 

218. Investigating Russia’s role and the Kremlin’s interference in the 2019 EP elections (spoluautori  Patrik Szicherle, Adam Lelonek, Jonas Syrovatka, Nikos Štěpánek). Budapest: Political Capital and Friedrich Naumann Stiftung 2019

 

Iné aktivity

 • člen redakčnej rady časopisu Medzinárodné otázky, Bratislava.
 • člen redakčnej rady časopisu Politologická revue, Praha.
 • člen Aliancie za transparentnosť a boj proti korupcie - Transparency International Slovakia.
 • predseda Rady INEKO.

Videoaktuality

Čo si o V4 myslia obyvatelia jednotlivých krajín? Výskymný projekt IVO realizovaný v 4 krajinách Vyšehradu. 

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

V4 v čase polykrízy.<br/>Názory verejnosti
Thirty Years of Slovak Security and Defence Policy

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov populácie SR k fenoménu dneška.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Umelá inteligencia optikou verejnosti

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore