ivo.sk
Digitálna gramotnosť na Slovensku

Inštitút pre verejné otázky predstavuje svoj unikátny výskumný projekt "Digitálna gramotnosť na Slovensku", ktorý mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku – pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT). Jeho realizáciu podporilo šesť kľúčových hráčov na trhu info-komunikačných technológií – Accenture, Alcatel, Hewlett-Packard, IBM, Siemens a Slovak Telecom. Projekt obsahovo nadväzuje na diskusiu na najvyššej úrovni o ďalšom smerovaní Slovenska ako plnohodnotnej členskej krajiny EÚ.

Výskum prináša odpovede na také otázky a problémy ako:

 • Vnímanie významu a miesta IKT v bežnom živote človeka
 • Prístup a používanie IKT
 • Vybavenosť domácností modernou technikou
 • Adaptačné stratégie obyvateľstva v súčasnosti a budúcnosti
 • Údaje o úrovni digitálnej gramotnosti - Index digitálnej gramotnosti
 • Základné línie a hĺbka „digitálnej priepasti“ v spoločnosti
 • Digitálna gramotnosť a trh práce
 • Vnímanie politickej zodpovednosti za rozvoj informačnej spoločnosti
  • Metodológiu, štatistické spracovanie i analýzu vypracoval Marián Velšic, analytik Inštitútu pre verejné otázky.

   Download:


   Digitálna gramotnosť na Slovensku (PDF dokument)

   Digital Literacy in Slovakia (Multimediálne CD) 


   Partneri o projekte:


   „Sme veľmi radi, že sa nám spoločnými silami podarilo podporiť a zrealizovať výskumný projekt, ktorý po prvýkrát prináša reálne informácie o stave digitálnej gramotnosti na Slovensku. Považujeme  za dôležité, aby sa získané údaje dokázali správne interpretovať a využiť ako podkladový materiál pre vládne stratégie rozvoja informatizácie našej spoločnosti v záujme zvýšenia efektivity vynakladaných finančných prostriedkov. Jednou z dôležitých oblastí, na ktorú výsledky prieskumu poukazujú, je aj potreba cielenej kampane a osvety, ktorá by občanom objasňovala reálne  prínosy a široké možnosti využitia info-komunikačných technológií v ich bežnom živote ako aj  pri ich kontakte so štátnou administratívou. Všeobecná digitálna gramotnosť širokých vrstiev obyvateľstva je dnes už nevyhnutnosťou a nie iba možnosťou na výber či doménou mladých ľudí. Je základným predpokladom zabezpečenia dlhodobej prosperity a konkurencieschopnosti Slovenska na globálnom trhu.“
   Peter Škodný, generálny riaditeľ a predstaviteľ spoločnosti Accenture na Slovensku

   „Poznatky a závery prieskumu digitálnej gramotnosti na Slovensku nesporne poskytujú hodnotnú a rozsiahlu informačnú bázu pre kompetentných predstaviteľov slovenskej exekutívy a umožnia im efektívne formulovať a realizovať stratégiu informatizácie spoločnosti ako základného predpokladu prosperity Slovenska a zvyšovania životnej úrovne našich občanov. Zvyšujúce sa rozdiely medzi obyvateľstvom v oblasti zvládania IKT môžu v prípade pretrvávania viesť k ďalekosiahlym negatívnym sociálnoekonomickým dopadom. Pred vládnymi a politickými predstaviteľmi stojí kľúčová úloha zvrátiť tento negatívny trend, sprístupniť IKT všetkým sociálnym skupinám a motivovať občanov k ich využívaniu.“
   Ing. Jaroslav Mlynček, generálny riaditeľ Alcatel Slovakia, a.s.

   „Informatizácia spoločnosti je jeden z významných faktorov budúcej konkurencieschopnosti Slovenska. Z môjho pohľadu je to absolútne objektívny fakt, a čím rýchlejšie budeme rozvíjať informačné technológie vo všetkých segmentoch života, od domáceho spotrebiteľa až po poskytovanie služieb občanovi zo strany vlády a verejných inštitúcií, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že Slovensko, ktoré je chudobné na zdroje, bude úspešne eliminovať riziko spracovateľskej krajiny, ktorá musí spracovať a vyviezť svoju produkciu v tvrdej globálnej konkurencii. Podpora a participácia na projekte, ktorý prináša presné a využiteľné informácie o stave digitálnej gramotnosti na Slovensku bola preto pre našu spoločnosť a mňa osobne prirodzená.“
   Peter Weber, generálny riaditeľ Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

   „V súčasnosti digitálna gramotnosť neznamená len používanie mobilného telefónu, ale popri znalosti cudzích jazykov predstavuje i jednu z najdôležitejších požiadaviek tak pri hľadaní nových pracovných príležitostí, ako aj pri zaradení samotného Slovenska medzi ostatné krajiny EÚ. Výsledky štúdie o vývoji digitálnej gramotnosti na Slovensku naznačujú síce pozitívny rast, ale i ďalší priestor pre zlepšovanie. Faktom je, že pokiaľ sa prístup k info-komunikačným technológiám nezmení a zostane aj naďalej otázkou financií, nemôžeme očakávať žiadne veľké zmeny.
   Netreba podceňovať ani alarmujúce informácie o digitálnej gramotnosti populácie nad 50 rokov. Podľa jednej z našich nedávnych štúdii,  počas nasledujúcich dvoch desaťročí môžeme očakávať asi 25percentný nárast počtu obyvateľov vo vekovej kategórii 50 - 64 rokov, preto si myslím, že nastal ten správny čas hľadať spôsoby, ako sprístupniť nové technológie práve ľuďom v zrelom veku, aj keď prevažná časť z nich ich momentálne považuje za bezvýznamné. My však potrebujeme, aby svoje skúsenosti zúročili a taktiež ich správne odovzdali mladšej generácii. Verím, že tak, ako IBM stálo pri spolupráci na tejto štúdii, bude naša spoločnosť stáť i pri úspešnej realizácii jej predsavzatí, pretože štúdia ako taká, predstavuje len prvý krok tejto dlhej cesty.“
   Ing. Boris Kekeši, generálny riaditeľ IBM Slovensko, s.r.o.

   „Digitálna gramotnosť Slovenska je jedným zo základných predpokladov budovania znalostnej ekonomiky v našej krajine. Spoločnosť Siemens preto podporuje a aj v budúcnosti podporí každú zmysluplnú aktivitu, ktorá ju pomôže rozvíjať, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na konkurencieschopnosti našich ľudí i krajiny nielen v európskom, ale aj celosvetovom meradle. Prieskum o stave digitálnej gramotnosti na Slovensku ukázal nám -predstaviteľom komerčných subjektov, a tiež predstaviteľom verejnej správy, kde je priestor na ďalšiu prácu a zlepšovanie.“ 
   Peter Kollárik, generálny riaditeľ a predstaviteľ spoločnosti Siemens v SR

   „Verím, že aj tých váhavejších výsledky realizovaného prieskumu presvedčia, že digitálna gramotnosť nie je luxus, ale ekonomický imperatív súčasnosti. Je potrebné pokračovať, a to dokonca omnoho intenzívnejšie ako doposiaľ, vo všetkých aktivitách týkajúcich sa zvyšovania digitálnej gramotnosti, v masívnej informatizácii škôl, vrátane vysokých, a celej spoločnosti. Cesta vzdelávania a zvyšovania digitálnej gramotnosti je nevyhnutnou súčasťou úspešného dokončenia ekonomických reforiem a zároveň aj cestou vystúpenia zo začarovaného kruhu odovzdávania chudoby z generácie na generáciu, ktorý je v zaostalejších regiónoch na Slovensku taký zjavný. Dopad na kvalitu pracovnej sily, zamestnanosť, životnú úroveň a tým aj kvalitu života je viac než zrejmý. Som rád, že naša podpora priniesla kvalitné a potrebné informácie.“
   Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a prezident Slovak Telecom, a.s.   >> Späť na Aktuality

   Videoaktuality

   Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

   Pri príležitosti 20-teho výročia vstupu SR do NATO sprístupňujeme publiáciu z roku 1998.

   Thirty Years <br/>of Slovak Security <br/>and Defence Policy
   Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska

   Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

   Výskumná reflexia kľúčových postojov internetovej populácie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

   Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
   Kyberbezpečnosť 2023 - optikou internetovej populácie SR

   Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

   Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

   Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
   Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

   Navštívte nás na Facebooku

   Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
   Design © 2006 Komplot
   Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
   Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


   tlačiťposlaťhore