ivo.sk
Mladí Európania a Európanky bez hraníc

Inštitút pre verejné otázky (IVO) s podporou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže uskutočnil kvalitatívny výskum Mladí Európania a Európanky bez hraníc. Výskum sa zameriaval na migračnú skúsenosť mladých ľudí zo Slovenska a ich reflexiu kultúrnej diverzity, a vplyv tejto skúsenosti na identitu mladých ľudí a ich postoje k „iným“. Výskum realizovali a správu z výskumu pripravili analytičky IVO Miroslava Hlinčíková a Martina Sekulová.

Základom výskumu bola jeho kvalitatívna časť, v ktorej autorky uskutočnili skupinové a individuálne rozhovory so štyridsiatimi ôsmimi mladými ľuďmi vo veku 18 – 32 rokov v období od decembra 2011 do júna 2012.

Download:

 Mladí Európania a Európanky bez hranícProjekt podporila IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Výber z výsledkov výskumu

Migrácie mladých ľudí v súčasnosti

Migračné stratégie mladých ľudí majú svoje špecifiká v porovnaní s ostatnými skupinami obyvateľstva. Túto skupinu je možné označiť za najmobilnejšiu v porovnaní s inými vekovými kategóriami – absencia záväzkov či chuť skúšať možnosti sú niektorými z dôvodov. Mladí formulovali najčastejšie ako dôvod vycestovať chuť spoznať a zažiť niečo nové v nových podmienkach a kontextoch a zdokonaliť sa v cudzom jazyku. Veľkú dôležitosť mali pobyty zamerané na vzdelávanie v zahraničí a ekonomicky motivované vycestovania. Výskum poukazuje aj na dôležitú úlohu podporných mechanizmov mládežníckych mobilít určených mladým ľuďom či študentom, prostredníctvom ktorých sa môžu uchádzať o študijnú stáž na zahraničnej univerzite, študijnú mobilitu či pracovnú stáž.

Zmena optiky a rozšírenie obzoru

Celkovo hodnotili participanti migračné skúsenosti pozitívne. Za najprínosnejšie považovali zlepšenie jazykových kompetencií, získanie nového rozhľadu, získanie sebavedomia, prehodnotenie svojho doterajšieho života, vyjasnenie si osobných krátkodobých i dlhodobých cieľov, získanie samostatnosti, získanie nového rozhľadu a rozšírenie obzorov a v neposlednom rade aj získanie ekonomických prostriedkov. Špecificky, videli mladí ľudia v pobyte rozšírenie obzorov. Pobyt v zahraničí im pomohol získať nielen nadhľad a nový pohľad na život, na životné podmienky v domácej krajine, ale aj celkovo si ujasniť vlastný pohľad na svet, hodnoty či životné východiská ako postoje či názory.

Tolerancia a interkultúrna citlivosť

Migračné stratégie mladých ľudí a pobyty v zahraničí majú vplyv na vnímanie kultúrnej diverzity u mladých ľudí, prispievajú k ich vnímaniu inakosti ako vo svete, tak aj spätne v krajine pôvodu. Respondenti a respondentky výskumu racionalizovane považovali pobyt v zahraničí za sctlivujúci a vedúci k interkultúrnym zručnostiam. Bezprostredná skúsenosť so zahraničnou krajinou a inými kultúrami má potenciál prispievať k citlivosti mladých ľudí na rôznorodosť, odstraňovať negatívne predsudky a stereotypy.

Multikulturalizmus

Pojem multikulturalizmus chápali respondenti rôzne a nejednoznačne. Zväčša si ho spájali s vlastnou skúsenosťou so životom v zahraničí v rôznych krajinách, najmä v rámci západnej Európy, ale i mimo nej, ktoré boli charakteristické kultúrnou a etnickou rozmanitosťou obyvateľov a vysokým percentom migrantov v spoločnosti. Bola to skúsenosť so životom v prostredí, v ktorom boli súčasťou každodennosti ľudia pochádzajúci z rôznych krajín a táto rôznorodosť sa odrážala i vo verejnom priestore. K znakom multikulturalizmu podľa mladých ľudí patrí predovšetkým veľká kultúrna diverzita – ľudia rôzneho pôvodu, národností a kultúr žijúci spolu v určitom konkrétnom priestore, prejavujúci si navzájom rešpekt a toleranciu.>> Späť na Aktuality

Videoaktuality

Čo si o V4 myslia obyvatelia jednotlivých krajín? Výskymný projekt IVO realizovaný v 4 krajinách Vyšehradu. 

Kľúčové oblasti a udalosti vývoja bezpečnostného a obranného sektora SR v rokoch 1993-2023. 

V4 v čase polykrízy.<br/>Názory verejnosti
Thirty Years of Slovak Security and Defence Policy

Výskumná štúdia zameraná na informatické vzdelávanie mladej generácie.

Výskumná reflexia kľúčových postojov populácie SR k fenoménu dneška.

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách
Umelá inteligencia optikou verejnosti

Autentické svedectvo o vývoji politickej slobody v ponovembrovom Slovensku a Česko-Slovensku. Udalosti rokov 1990-1992.

Proces prechodu k demokracii v kontexte formovania a fungovania slovenskej štátnosti.

Dva roky politickej slobody. Obnovené vydanie
Tridsať rokov samostatného Slovenska. Šesť pohľadov na formovanie štátu

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore