ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
Na ceste k rovnosti: Zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie
Podporil:
Program Progress Európskeho spoločenstva a Úrad vlády SR

Trvanie projektu:
december 2007 – november 2008

Projektový tím:
Oľga Gyarfášová, Zora Bútorová, Jarmila Filadelfiová, Martina Sekulová

Spolupracujúce organizácie:
Občan a Demokracia, Partners for Democratic Change a Hlava 98

Zámer:
Cieľom projektu je prispieť k eliminácii diskriminácie, a to využívaním viacúrovňových interdisciplinárnych prístupov, ktoré prepájajú právne, sociologické, psychologické, mediálne a iné súvislosti. Projekt využíva viac rôznorodých aktivít (výskum, tréningy, publikácie, mediálna kampaň...) zameraných na rôzne cieľové skupiny (široká a odborná verejnosť, zástupcovia/kyne komunít a MVO, tvorcovia/kyne politík, osoby s rozhodovacími právomocami...), ktoré sa budú vzájomne dopĺňať.

Projekt je realizovaný štyrmi partnerskými organizáciami (Občan a demokracia, IVO, PDCS a Hlava 98), ktoré sú aktívne v oblasti antidiskriminácie. Projekt má aj výrazný európsky rozmer - napr. vďaka dvom medzinárodným konferenciám a jeho ambíciou je posunúť laické a odborné vnímanie rovnosti z reaktívneho na proaktívny koncept.

Aktivity projekty sa zamieravajú na všetky dôvody diskriminácie, ktoré sú uvedené v európskych antidiskriminačných smerniciach. Projekt využíva viacúrovňové prístupy, ktoré budú v prípade každého dôvodu uchopovať problém z viacerých uhlov pohľadu a ktoré umožnia relevantným aktérom vytvoriť stratégie pre elimináciu diskriminácie na základe týchto dôvodov.

Piliere viacúrovňových prístupov pri zvyšovaní povedomia a realizovaní ostatných podporných antidiskriminačných činností, ktoré sú zohľadnené v aktivitách projektu, sú nasledovné:

·         vyhľadanie a zozbieranie osobitostí každého z dôvodov diskriminácie v štandardizovanom výskume, sprievodný výskum, rozhovory s odborníkmi, atď;

·         zvyšovanie povedomia o špecifikách dôvodov diskriminácie, odstraňovanie stereotypov a senzitivovanie všeobecnej verejnosti, ako aj kľúčových aktérov;

·         vzdelávanie a posilnenie všetkých aktérov o prostriedkoch ochrany proti diskriminácii;

·         vytvorenie nových inovatívnych prístupov ohľadom spôsobov implementácie povinnosti presadzovať rovnosť a zaviazanie zodpovedných aktérov k nim;

·         zdieľanie informácií, skúseností a dobrých praktík získaných v rámci projektu národne a celoeurópsky.

Projekt sa však nezameriava len na vyššieuvedené dôvody diskriminácie v izolovanom priestore, ale berie do úvahy osobitosti viacnásobnej diskriminácie. Projekt teda prirodzene zohľadňuje rodovú perspektívu a sprevádza ju cez všetky svoje ciele, prístupy a aktivity.

Ďalšie informácie o programe Progress:

Projekt sa uskutočňuje s podporou Programu Európskeho spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu
PROGRESS (2007 - 2013).

Rozhodnutie č. 1672/2006, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – PROGRESS, prijal Európsky parlament a Rada dňa 24. októbra 2006 a bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 15. novembra 2006.

Všeobecným cieľom programu je poskytovať finančnú podporu napĺňaniu cieľov Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí, ktoré sú stanovené v Sociálnej agende, a tým prispieť k dosiahnutiu cieľov lisabonskej stratégie v uvedených oblastiach.

Poslaním programu PROGRESS je posilniť angažovanosť EÚ pri podpore záväzkov a úsilia členských štátov pri vytváraní nových a lepších pracovných príležitostí a budovaní súdržnejšej spoločnosti. Preto program PROGRESS:

- poskytuje analýzy a poradenstvo v súvislosti s tými oblasťami politík, ktorým sa program venuje,
- monitoruje implementáciu legislatívy a politík EÚ v tých oblastiach, ktorým sa program venuje a vypracúva príslušné správy,
- podporuje transfer politík, vzájomné učenie sa a podporu medzi členskými štátmi v súvislosti s cieľmi a prioritami EÚ,
- prináša názory zainteresovaných subjektov a širšej verejnosti.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri usmerňovaní tvorby vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP, Chorvátska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, kandidátskych krajín EÚ a Srbska.

Projekt vyjadruje názory jeho realizátorov a Komisia nenesie zodpovednosť za prípadné použitie informácií, ktoré sú súčasťou výstupov projektu.

Stiahnite si podrobné informácie o programe Progress v slovenskom jazyku vo formáte pdf.

Súvisiace linky:
www.diskriminacia.sk>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Najnovšia kniha novinárky Ľuby Lesnej o únose Michala Kováča ml.

Publikácia, ktorá umožňuje čitateľom pozrieť sa na súčasný pohyb cez hranice z rozličných uhlov pohľadu.

Únos. Čierna diera demokracie
Otvorená krajina alebo nedobytná pevnosť? Slovensko, migranti a utečenci

Spoločensko-politický kontext, miera dopytu po pravicovom extrémizme, predstavitelia a program.

Reprezentatívny výskum na tému IT vzdelávania na základných a stredných školách.

Súčasný pravicový extrémizmus a ultranacionalizmus na Slovensku
Informatické vzdelávanie optikou mladých

Výskumná štúdia o potenciálnych príležitostiach a hrozbách, ktoré prinášajú pre procesy demokracie moderné IT.

Spoločensko-politické podmienky, medzinárodný kontext, zdroje financovania, vzťah verejnosti.

Mladí ľudia v kyberpriestore – šance a riziká pre demokraciu
Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore