ivo.sk
 
Ak máte záujem o aktuálne informácie o aktivitách IVO, pošlite nám Váš e-mail
pošli
VenetaA. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

1. Cieľ projektu

 • Stimulovať a vplývať na verejný diskurz o postavení žien – matiek na trhu práce na celoslovenskej ako aj regionálnej úrovni.
 • Participovať v rozvoji legislatívnych mechanizmov, ktoré by prispievali k princípom rovnosti v prístupe k práci, pracovným pozíciám a odmeňovaniu žien.
 • Vytvoriť citlivú klímu v prospech vyššie uvedených zmien na strane zamestnávateľov prostredníctvom mediálnej kampane, PR aktivít, vzdelávacích programov a zriadenia kioskov trhu práce v materských centrách, vzájomného dialógu.

IVO v rámci tohto projektu je garantom celoslovenského sociologického výskumu – mapovania postavenia žien-matiek maloletých detí na trhu práce. Jeho cieľom je zmapovať bariéry u oboch cieľových skupín (matiek i zamestnávateľov), ktoré sú dôvodmi porušovania rovnosti príležitostí na súčasnom trhu práce v jednotlivých regiónoch, a zároveň nájsť vhodné stimulujúce mechanizmy pre ich dodržiavanie.

Inovatívnosť prístupu partnerov v rámci tohto projektu spočíva v tom, že materské centrá na princípe spätnej väzby participujú nielen na tomto výskume, ale aj na testovaní mechanizmov a ich implementácii na lokálnej i celoslovenskej úrovni. Výskumné zistenia sa zužitkujú v projekte niekoľkonásobne:

 • pri návrhu opatrení – pre legislatívne orgány a orgány výkonu štátnej správy a samosprávy na zlepšenie situácie žien – matiek na trhu práci,
 • pri občianskej advokácii v prospech žien - matiek a dvíhaní verejného záujmu o problémy mladých rodín
 • pri mapovaní rodových rozdielov
 • pri ideovej príprave mediálnej kampane a PR aktivít ÚMC a lokálnych MC
 • pri senzibilizácii zamestnávateľov a zamestnávateliek
 • pri dopĺňaní informácií v kiosku MC ako servisného centra o situácii na trhu práce, určeného pre ženy - matky

2. Zloženie rozvojového partnerstva

Projekt realizuje rozvojové partnerstvo, ktoré tvoria nasledujúce organizácie:

1.Únia materských centier– predstaviteľ rozvojového partnerstva (www.materskecentra.sk)
2. Inštitút pre verejné otázky (www.ivo.sk)
3. Akadémia vzdelávania (www.aveducation.sk)

Vedúca projektu: RNDr. Eva Fiedlerová (ÚMC)
Koordinátorka IVO: Mgr. Sylvia Šumšalová
Koordinátorka AV: Ing. Renáta Kopaničáková

3. Nadnárodná spolupráca

Projekt „Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac...- materské centrá pri presadzovaní princípu rovnosti príležitostí na trhu práce“ je súčasťou nadnárodného partnerstva. Toto tvoria štyri národné rozvojové partnerstvá:

1.z Nemecka: FoBiSYS, Forschungs- und wirtschaftsorientiertes Bildungssystem
2. zo Španielska: Dona Home Rurals, Fundació Catalana de Cooperació
3. z Talianska: Flora, Donn@
4. zo Slovenska: Empíria, Empíria,o.z.

Podrobnejšie pozri : www.womaninchange.org

4. Doba realizácie projektu

marec 2005 – február 2007

5. Aktivity projektu

V rámci projektu „Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac...- materské centrá pri presadzovaní princípu rovnosti príležitostí na trhu práce“ IVO uskutoční:

a) sociologický výskum na reprezentatívnej vzorke populácie Slovenska so zreteľom na matky a otcov maloletých detí (batéria otázok v omnibuse, min. 700 respondentov), a zamestnávateľov (300 respondentov):

 • júl 2005 – október 2006
 • príprava, realizácia výskumu prostredníctvom renomovanej výskumnej agentúry s anketárskou sieťou (výskum na vzorke všeobecnej populácie) a prostredníctvom verejného zaobstarávania (výskum na vzorke zamestnávateľov)
 • analýza dát a napísanie výskumnej správy v podobe pracovného zošitu IVO

b) participatívny výskum (o.i. za účelom predvýskumu pre reprezentatívny výskum):

 • júl 2005 – máj 2006
 • školenie aktériek z 10 MC pre zber kvalitatívnych výskumných dát (ženy – matky ako výskumníčky)
 • zapojenie dobrovoľníkov(-čiek) vo výskumnej časti projektu
 • realizácia tematických workshopov v 10 MC s matkami o zamestnávaní (focus group, skupinové rozhovory)
 • realizácia e-konferencie (riadenej tematickej diskusie) na

  www.materskecentra.sk, www.babatko.sk, www.feminet.sk, www.woman.sk, www.changenet.sk

  (v rámci publicity projektu)

c) kvalitatívny sociologický výskum na vzorke 30 matiek – žien z rôznych regiónov Slovenska:

 • september 2005 – december 2006
 • príprava a realizácia panelového výskumu (30 semištrukturovaných rozhovorov, po 12 mesiacoch výskum zopakovať na vzorke 15 respondentiek)
 • analýza dát a napísanie publikácie IVO s využitím všetkých výskumných dát

IVO bude priebežne analyzovať a publikovať výskumné dáta zo všetkých troch druhov výskumov (participatívny, kvantitatívny a kvalitatívny). Výsledkom týchto aktivít bude:

1. analýza dát a výroba výskumnej správy z kvantitatívneho výskumu v podobe pracovných zošitov IVO (júl 2005 - jún 2006)
2. štúdium odbornej literatúry a monitoring médií k téme (júl 2005 – december 2006)
3. tlačová konferencia IVO a partnerov k výsledkom z kvantitatívneho výskumu (jún 2006)
4. analýza dát a príprava publikácie IVO s využitím všetkých výskumných dát (júl 2005 – december 2006)

B. USKUTOČNENÉ AKTIVITY

1.Informačný leták o projekte

2.IVO vypracovalo dva príklady dobrých praktík do Guidebook of Good Practices
Inštitút pre verejné otázky prispel k tvorbe príručky dobrých praktík (Guidebook of Good Practises), ktorá bude produktom v nadnárodnej časti projektu veneta v rámci tzv. Transnational cooperation agreement (TCA)

3.Správa zo stretnutia TCA expertov v IVO
V dňoch 17. – 19.mája 2006 navštívili Slovensko TCA experti z Nemecka a Španielska

4. Článok Sylvie Šumšalovej pre časopis Dieťa
Sylvia Šumšalová napísala článok pre časopis Dieťa o potrebe pružného pracovného času pre mamičky s deťmi

5. Správa zo stretnutia TCA koordinátorov v Palerme
Dňa 8. júna 2006 bolo IVO v zastúpení Lýdie Marošiovej na stretnutí koordinátorov TCA v Palerme

6. Správy z Alghera - stretnutia TCA koordinátorov a tzv. výmeny expertov
V dňoch 5. - 6.októbra 2006 boli Lýdia Marošiová a Sylvia Šumšalová z IVO na stretnutí v rámci TCA aktivít, v Alghere na Sardínii

7. Výskumná štúdia Matky na trhu (práce a života)
Editorky Lýdia Marošiová a Sylvia Šumšalová o postavení žien-matiek v našej spoločnosti

8. Správa z TCA výmeny expertov v Lleide
IVO v zastúpení Lýdie Marošiovej a  Martiny Sekulovej  prezentoval Rozvojové partnerstvo Veneta

9. Stretnutie TCA koordinátorov v Lleide
17. novembra 2006 pokračovalo stretnutie nadnárodného partnerstva, RP VENETA zastupovala Lýdia Marošiová z IVO

10. Názory verejnosti na postavenie rodičov maloletých detí
Výskum názorov verejnosti na postavenie rodičov maloletých detí v spoločnosti

11. Konferencia Nové formy organizácie práce - privilégium alebo nevyhnutnosť?
Sylvia Šumšalová sa 18. mája 2007 aktívne zúčastnila na konferencii v Bratislave

12. Záverečná nadnárodná konferencia v Lleide
7.-8.6.2007 sa Lýdia Marošiová a Sylvia Šumšalová zúčastnili záverečnej konferencie TCA

13. Výskumná štúdia Matky samy sebou 
Editorka Lýdia Marošiová o dobovej ženskej skúsenosti s materstvom>> Späť na Projekty

Videoaktuality

Neprehliadnite aktuálnu výskumnú štúdiu o postojoch internetovej populácie k problematike kybernetickej bezpečnosti. 

Výsledky 15. ročníka výskumu digitálnej gramotnosti populácie SR.

Kyberbezpečnosť očami internetovej populácie SR
Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020

Správa zo sociologického
výskumu názorov mladých
ľudí vo veku 15-19 rokov.

Publikácia obsahujúca 30 pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

Občianske spolunažívanie <br/>očami tínedžerov
Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie

Vnímanie Novembra 1989 a ponovembrových zmien občami Slovenska.

Priebeh eurovolieb 2019, výsledky a spoločensko-politické kontexty hlasovania slovenských občanov.

30 rokov po Nežnej revolúcii. Zisky a straty očami verejnosti
Európske voľby 2019 na Slovensku: výsledky a súvislosti

Navštívte nás na Facebooku

Obsah © 2006 Inštitút pre verejné otázky.
Design © 2006 Komplot
Generuje redakčný systém BUXUS spoločnosti ui42.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk


tlačiťposlaťhore